e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 27 Sayı : 1 Yıl : 2021

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Posterior serebral arter infarktlarında inme mekanizmaları, klinik özellikler ve risk faktörleri [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2015; 21(2): 49-54 | DOI: 10.4274/tnd.45477  

Posterior serebral arter infarktlarında inme mekanizmaları, klinik özellikler ve risk faktörleri

Şenay Aydın1, Zehra Işıl Satılmış Borucu2, Nevin Pazarcı3, Dilek Necioğlu Örken3, Hulki Forta3
1Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji, İstanbul, Türkiye
2Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştıma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Çalışmamızda posterior serebral arterin (PCA) kortikal ve derin sulama alanı infarktlarında risk faktörleri, klinik özellikler ve inme mekanizmaları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya amaçladık.
YÖNTEMLER: Çalışmaya Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniğine Ocak 2002- Ağustos 2007 yılları arasında ilk kez inme geçiren saf PCA alanında infarktı olan 57 hasta alındı. Olgular kortikal dal infarktı olanlar ile kortikal dal +derin dal(talamus) infarktı olanlar olmak üzere iki gruba ayrıldı. Bu iki grupta yapılmış olan tetkikler ile hastalar dört etyolojik grupta incelendi. PCA ve dallarındaki tıkanıklık, PCA proksimalindeki tıkanıklar, kardioembolik nedenler, kriptojenik grup olarak sınıflandırıldı. Tüm hastalara kranial Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG), boyun doppler Ultrasonografi (dUSG), Manyetik Rezonans Anjiyografi (MRA) ya da Dijital Substraksiyon Anjiografi (DSA), transösofagial ya da transtorasik ekokardiyografi (TEE, TTE), hematolojik ve vaskülitik tetkik yapıldı.
BULGULAR: Otuz beş hasta (%61) PCA kortikal dal infarktüs geçirirken, 22 hastada (%39) kortikal ve derin PCA besleme alanında infarkt saptandı. Etyolojiye bakıldığında her iki grupta da kardioembolizmin(n=27,%47) daha sık olduğu saptandı. Bunu sırayla intrinsek PCA hastalığı(n=12,%21), proksimal arter hastalığı(n=10,%17), kriptojenik emboli(n=8,%15) izledi. İnme başlangıcında hastaların %52 baş ağrısı gözlendi. Hastaların %78’inde görme alanı bozuklukları, %54’ünde motor semptomlar, %24’ünde duysal semptomlar mevcuttu.
SONUÇ: Posterior serebral arterin kortikal ve derin sulama alanındaki infarktlarda kardiyojenik emboli ve intrinsek PCA hastalığının daha sık olduğu düşünüldü. PCA kortikal dal infarktı olanlar ile derin ve kortikal dal infarktı olanlar arasında etyoloji ve risk faktörleri açısından anlamlı istatistiksel değişiklik saptanmadı.

Anahtar Kelimeler: posterior serebral arter, akut serebral infarktüs, etiyoloji


Şenay Aydın, Zehra Işıl Satılmış Borucu, Nevin Pazarcı, Dilek Necioğlu Örken, Hulki Forta. Mechanisms, clinical features and risk factors for stroke in the posterior cerebral artery infarcts. Turk J Neurol. 2015; 21(2): 49-54

Sorumlu Yazar: Şenay Aydın, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2021 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale