e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  İnmede Kötü Prognozu Görüntüleme Yapmadan Tahmin Edebilir miyiz? İnmeli Hastalarda Karar Ağacı Analizi [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2022; 28(3): 148-151 | DOI: 10.4274/tnd.2022.39024  

İnmede Kötü Prognozu Görüntüleme Yapmadan Tahmin Edebilir miyiz? İnmeli Hastalarda Karar Ağacı Analizi

Mine Sezgin1, Mehmet Güven Günver2, Nilüfer Yeşilot1
1İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
2Istanbul University, Department of Biostatistics, Istanbul, Turkey

Amaç: Yaşlanan dünya nüfusu ve artan kardiyovasküler risk faktörleri nedeniyle inme sıklığı ve inmeye bağlı morbidite giderek artmaktadır. Bu çalışmada, inme ünitemizdeki iskemik inmeli hastalarda morbidite oranlarını yükselten belirleyicilerin analizi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: İstanbul Üniversitesi İnme Veri Bankası’na 2014-2020 yılları arasında kaydedilmiş iskemik inmeli hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Cinsiyet, diyabet, hipertansiyon, geçirilmiş inme öyküsü, iskemik kalp hastalığı, hiperlipidemi, inme ünitesinde yatış sırasında pnömoni tanısı ve atriyal fibrilasyon, kötü klinik sonlanımın olası göstergeleri olarak belirlenmiştir ve karar ağacı analizi (CHAID) yöntemi uygulanmıştır.
Bulgular: Çalışmaya dahil etme ve çalışmadan dışlama kriterlerine göre iskemik inme tanısı alan 881 hasta dahil edilmiştir. İskemik inmeli hastaların yaş ortalamaları 66,5±14,4 yıl idi ve hastaların %59’u erkekti. CHAID analizi ile pnömoninin modifiye Rankin Skalası (mRS) skoru >3 olan hastalarda en sık görülen risk faktörü olduğu ortaya konmuştur. Pnömonisi olmayan ve mRS skoru 3’ün üzerinde olan hastalarda ise hipertansiyon ve hiperlipidemi kötü prognoz için risk faktörleri olarak ortaya çıkmaktadır.
Sonuç: İnmeli hastalarda önleyici tedbirler sadece ikincil profilaksi ile sınırlı kalmamalıdır. İnmenin akut döneminde hastane enfeksiyonlarının önlenmesi iyi klinik sonlanım ile ilişkilidir.

Anahtar Kelimeler: İskemik inme, karar ağacı, CHAID, prognoz, inme veri bankası


Mine Sezgin, Mehmet Güven Günver, Nilüfer Yeşilot. Can We Predict Poor Outcome in Stroke Patients Without Imaging Data? A Decision Tree Analysis of Stroke Patients. Turk J Neurol. 2022; 28(3): 148-151

Sorumlu Yazar: Mine Sezgin, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale