e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Optik Nöritli Hastalarda Multipl Skleroz Gelişimi: Öngörücü Etmenlerin Analizi [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2009; 15(3): 119-123

Optik Nöritli Hastalarda Multipl Skleroz Gelişimi: Öngörücü Etmenlerin Analizi

Hacer Durmuş1, Murat Kürtüncü1, Erdem Tüzün1, Bora Akalın2, Melike Mutlu1, Gülşen Akman Demir1, Mefküre Eraksoy1
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Optik nörit (ON), optik sinirin çoğunlukla geçici görme kaybına neden olan inflamasyonudur. Tek taraflı ON, multipl skleroz (MS)’un sık görülen başlangıç bulgusudur; ancak klinik izole sendrom (KİS) olarak kalabilmektedir. Bu çalışmada, izole ON geliştiren hastaların MS’e dönüşmesi ile ilişkili faktörlerin tanımlanması amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Multipl Skleroz Birimi Polikliniğinde 1987-2003 yılları arasında görülen 2836 hastanın dosyası gözden geçirilmiş ve ilk başvuruda, ON tanısı alan 90 hasta (61 kadın, 29 erkek) 2008 yılında birimimize davet edilerek, yeniden değerlendirilmiştir. Klinik ve demografik özellikler, görsel uyarılmış potansiyeller, beyin omurilik sıvısının (BOS) özelikleri, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) incelemeleri ve McDonald kriterlerine göre MS’e dönüşme tarihi tekrar gözden geçirilmiştir.
BULGULAR: ON’un ortalama başlangıç yaşı 109 ± 82 aydı. MS’e dönüşen hastaların %50’sinin 13 ay içinde (%95 güven aralığı; 4.4-19.6) kesin MS geliştirdiği gözlendi. Yirmi dokuz erkek hastanın dokuzu, 61 kadın hastanın altısı bilateral ON ile başvurdu (ki-kare; p= 0.012). İki hastanın izlemi sırasında nöromiyelitis optika gelişti. MS geliştirme riskinin T2/Flair lezyonlarının varlığı (p= 0.001), BOS’ta oligoklonal bandlar (OKB)’ın saptanması (p= 0.002), papilödem olmaması (p= 0.027), ileri düzeyde görsel kaybın olmaması (p= 0.016) ve görsel kaybın subakut (> 1 gün) gelişmesi (p= 0.005) ile anlamlı olarak arttığı belirlendi (log-rank testi). Cox orantılı hazard regresyon modeline göre incelenen parametrelerden MS’e dönüşümü en iyi şekilde öngören etmenlerin T2/Flair lezyonunun (hazard oranı 4.8, %95 güven aralığı 1.5-15.4) veya OKB’nin (hazard oranı 3.6, %95 güven aralığı 1.1-11.5) varlığı olduğu bulundu.
SONUÇ: Daha önceki çalışmalarda da belirtildiği gibi, T2 lezyonu ve BOS’ta OKB saptanması durumunda MS geliştirme riski belirgin derecede fazladır. Son zamanlarda MS patogenezinin erken dönemlerini daha iyi anlamamızı sağlayan çalışmalar, MS tedavisine erken başlamanın aksonal hasarı ve uzun dönemde nörolojik sekeli azaltmak gibi fayda sağlayacağına yönelik tartışmalar başlatmıştır. Bu sonuçların göz önünde bulundurulması erken tedavi için hasta seçimi ve prognozun belirlenmesi bakımından yol gösterici olabilir.

Anahtar Kelimeler: Optik nörit, multipl skleroz, demiyelinize hastalık.


Hacer Durmuş, Murat Kürtüncü, Erdem Tüzün, Bora Akalın, Melike Mutlu, Gülşen Akman Demir, Mefküre Eraksoy. Development of Multiple Sclerosis in Patients with Optic Neuritis: Analysis of Predictive Factors. Turk J Neurol. 2009; 15(3): 119-123

Sorumlu Yazar: Hacer Durmuş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale