e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 28 Sayı : 2 Yıl : 2022

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Nöbet ve Ensefalopati ile Başvuran İki COVID-19 Hastasında Mükemmel Prognoz
Excellent Prognosis in Two Covid-19 Patients Presenting with Seizures and Encephalopathy
Cansu Ayvacioglu Cagan, Doruk Arslan, Okan Sokmen, Nese Dericioglu
doi: 10.4274/tnd.2022.26244  Sayfa 0
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
2.
Klinik Sessiz Multiple Sklerozda Copeptin Düzeyleri
Copeptin Levels In Clinical Silent Multiple Sclerosis
İrem İlgezdi, Ufuk Şener, Levent Öcek, Şükran Köse, Alp Sarıteke, Figen Tokuçoğlu, Yaşar Zorlu
doi: 10.4274/tnd.2022.95776  Sayfa 0

3.
Baziler arter oklüzyonlarında trombektomi sonrası fonksiyonel sonlanım ve Mortaliteyi Etkileyen Faktörler; Rekanalizasyon Süresi ve Kollateral Skorlama
Factors Affecting Functional Outcome and Mortality After Thrombectomy for Basilar Artery Occlusions; Recanalization Time and Collateral Scoring
Hasan Hüseyin Karadeli
doi: 10.4274/tnd.2022.06777  Sayfa 0

4.
Akut İskemik İnmede İntravenöz ve Endovasküler Tedavi Deneyimlerimiz, 4 Yıllık Tek Merkez Çalışma
Four-Year Experience of Intravenous and Endovascular Treatment in Acute Ischemic Stroke: A Single Center Study
Zeynep Ozdemir, Gülşah Zorgör Dindar, Sena Aksoy, Erkan Acar, Hakan Selcuk, Batuhan Kara, Aysun Soysal
doi: 10.4274/tnd.2022.33733  Sayfa 0

5.
Occupational and individual factors associated with return to work in workers with multiple sclerosis
Mahin Hosseininejad, Elaheh Kabir-Mokamelkhah, Mohammad Hossein Harirchian, Razieh Sirous, Saber Mohammadi, Samaneh Kabiri
doi: 10.4274/tnd.2022.96493  Sayfa 0

6.
Nörolojik Yoğun Bakım Ünitesinde Prognoz
Prognosis in Neurological Intensive Care Unit
Tuğçe Mengi, Yahya Tahta, Hadiye Şirin
doi: 10.4274/tnd.2022.30906  Sayfa 0

7.
Alzheimer Hastalığının Farklı Evrelerindeki Bilişsel Bozuklukluklarda Hasta ve Bakım Veren Perspektifinin İncelenmesi
Self-perspective Versus Caregiver-perspective on Cognitive Impairment at Different Stages of the Alzheimer’s Continuum
Mustafa Seckin, Gülcan Öztürk, Ecem Dilmac, Hakan Gürvit
doi: 10.4274/tnd.2022.48347  Sayfa 0

8.
Fibrinojen Albumin Oranının Akut İskemik İnmede Tanısal Önemi
The Diagnostic Value Of Fibrinogen To Albumin Ratio In Acute Ischemic Stroke
Saadet Sayan, Esen Çiçekli, Dilcan Kotan, Elif Sarıca Darol, Murat Alemdar
doi: 10.4274/tnd.2022.38924  Sayfa 0

9.
Akut İskemik İnmede Homosistein Düzeyinin Trombolitik Tedavi Üzerine Etkileri
The Effect of Homocysteine Levels on Thrombolytic Treatment in Acute Ischemic Stroke
Ezgi Yılmaz, Elıf Sarıönder Gencer, Ethem Murat Arsava, Mehmet Akif Topcuoglu
doi: 10.4274/tnd.2022.48030  Sayfa 0

10.
Multipl Sleroz Hastalarında Oligoklonal Bantların Etkisi
The Effect of Oligoclonal Bands in Patients with Multiple Sclerosis
Nurhan Kaya Tutar, Elif Söylemez, Sami Ömerhoca, Nilüfer Kale İçen
doi: 10.4274/tnd.2022.72558  Sayfa 0

11.
Sinsi bir klinik tablo: COVID-19 hastalarında optik sinir tutulumu
An insidious clinical picture: optic nerve involvement in COVID-19 patients
Özgül Ocak, Erkan Melih Şahin, Alper Şener, Barış Ocak
doi: 10.4274/tnd.2022.67026  Sayfa 0

12.
İnmede Kötü Prognozu Tahmin Edebilir miyiz? İnme Hastalarında Karar Ağacı Analizi
Can we predict poor outcome of Stroke Patients Without Imaging Data? A Decision Tree Analysis of Stroke Patients
Mine Sezgin, Mehmet Guven Gunver, Nilufer Yesilot
doi: 10.4274/tnd.2022.39024  Sayfa 0

13.
Relapsing Remitting Multipl Skleroz Hastalarında Kısa Süreli Bellek, Çalışma Belleği ve Yönetici İşlevlerin Değerlendirilmesi
Evaluation of Short-Term Memory, Working Memory, and Executive Functions in Patients with Relapsing Remitting Multiple Sclerosis
Furkan Duman, Handan Can, Alev Leventoglu
doi: 10.4274/tnd.2022.24992  Sayfa 0

14.
Akut İskemik İnme Hastalarında Tromboliz Sonrası Erken Nörolojik Kötüleşme Risk Faktörlerinin Belirlenmesi
Identifying Risk Factors of Early Neurological deterioration Risk Factors in Acute Ischemic Stroke Patients after thrombolysis
Yasemin Dinç, Rifat Ozpar, Bahattin Hakyemez, Mustafa Bakar
doi: 10.4274/tnd.2022.55531  Sayfa 0

15.
Optik nöriti olan ve olmayan multiple sklerozlu hastalarda stereokeskinliğin ve retinal sinir lifi tabakası kalınlığı ve P100 dalgası ile ilişkisinin incelenmesi
Investigation of stereoacuity and the relationship of with retinal nerve fiber layer thickness and P100 latency in patients with multiple sclerosis with and without optic neuritis.
Belkis Koctekin, Burcu Yüksel, Doğan Durmaz, Mert Abdullah Çilli, Mustafa Agah Tekindal, Deniz Turgut Çoban
doi: 10.4274/tnd.2022.88555  Sayfa 0

16.
Nötrofil-lenfosit Oranı İskemik İnme Hastalarında Prognozun Erken Bir Göstergesi Olabilir
Neutrophıl-lymphocyte Ratio may be an Early Predıctor of the Prognosıs in İschemıc Stroke Cases
Gülsüm Çomruk, Yasemin Ekmekyapar Fırat, Sırma Geyik, Emine Kılıçparlar Cengiz, Ayşe Münife Neyal
doi: 10.4274/tnd.2022.69077  Sayfa 0

17.
Parkinson Hasta Bakım Vericilerinin Yaşadığı Psikolojik Stresin SCL-90-R Değerlendirme Ölçeği Kullanılarak Değerlendirilmesi
Psychological Distress Among Caregivers of Parkinson’s Patients Assessed with SCL-90-R Self-reported Questionnaire
Betul Özdilek, Selma Bozkurt, Dilek Günal
doi: 10.4274/tnd.2022.27813  Sayfa 0

18.
The Effects of Diagnostic Ultrasound Waves on Excitability Threshold and cellular Apoptosis Induced by Pentylenetetrazole in Hippocampal Neurons.
Faezeh Shokri, Ardeshir Moayeri, Naser Abbasi, Maryam Maleki, Mina Kafashi, Mohammadreza Kaffashian
doi: 10.4274/tnd.2022.58295  Sayfa 0

19.
Vitamin D as a Predictor of Severity and Prognosis of Stroke
Hari Krishan Aggarwal, Deepak Jain, Taruna Pahuja, Jasminder Singh, Shaveta Dahiya
doi: 10.4274/tnd.2022.24434  Sayfa 0

DERLEMELER
20.
Potential Neurological Outcomes in COVID-19 Patients: A Nonsystematic Review of the Literature During the First Year of Pandemics
Khadija Asif, Farhat Abbas
doi: 10.4274/tnd.2022.90248  Sayfa 0

OLGU SUNUMLARI
21.
Geçici İskemik Atak Bulgularıyla Prezente Olan Kapesitabine Bağlı Lökoensefalopati Olgusu
Capecitabine-induced Leukoencephalopathy Presenting with Signs of Transient Ischemic Attack
Sinan Eliaçık, Serdar Aykaç, Funda Uysal Tan
doi: 10.4274/tnd.2021.10179  Sayfa 0

22.
Bilateral periferik fasial palsi ile nadir prezentasyon
A Rare Presentation with Bilateral Peripheral Facial Palsy
Berrin Erok, Hakan Önder
doi: 10.4274/tnd.2021.53138  Sayfa 0

23.
Trombektomi Için Inmeli Hastalarını Seçerken Her Zaman Bilgisayarlı Tomografi Perfüzyon Görüntülemesine Güvenebilir miyiz?
Can We Always Rely on Computed Tomography Perfusion İmaging When Selecting Stroke Patients for Thrombectomy ?
Fergane Memmedova, Semra Arı Sevingil, Fatma Altuntaş Kaya, Ozlem Aykac, Atilla Ozcan Ozdemir
doi: 10.4274/tnd.2022.34270  Sayfa 0

24.
Alzheimer Hastalığı Alttipi Olarak Kortikobazal Sendrom: Olgu Sunumu
Corticobasal Syndrome as Alzheimer's Disease Subtype: A Case Report
Faruk Uğur Doğan, Bedia Samanci, Basar Bilgic, Haşmet Ayhan Hanağası, Hakan Gürvit
doi: 10.4274/tnd.2022.09481  Sayfa 0

25.
Çapraz Serebellar Atrofinin Eşlik Ettiği Dyke Davidoff Masson Sendromu: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Dyke Davidoff Masson Syndrome With Crossed Cerebellar Atrophy: A Case Report And Review Of The Literature
Mehmet Fatih Yetkin, Şeyma Benli, İzzet Ökçesiz
doi: 10.4274/tnd.2021.22567  Sayfa 0

26.
Striato-Kapsüler Enfarkta Bağlı Frontal Sendrom
Frontal Syndrome due to Striato-Capsular Infarction
Zerrin Yıldırım
doi: 10.4274/tnd.2021.31855  Sayfa 0

27.
Glutamik Asit Dekarboksilaz Antikoru İlişkili Stiff Person Sendromu: Çocuk ve Erişkin İki Olgu Sunumu
Glutamic Acid Decarboxylase Antibody Related Stiff Person Syndrome: Two Case Reports Of A Child and An Adult
Gizem Gullu, Emel Oguz- Akarsu, Necdet Karli, Mehmet Sait Okan, Sevda Erer
doi: 10.4274/tnd.2022.28159  Sayfa 0

28.
Nadir bir ataksi nedeni: SPG7 mutasyonu
A rare cause of ataxia: SPG7 mutation
Afra Çelik, Banu Özen Barut, Rahsan Inan
doi: 10.4274/tnd.2021.22804  Sayfa 0

EDITÖRE MEKTUPLAR
29.
NADİR BİR PARANEOPLASTİK SENDROM OLGU SUNUMU
A RARE CASE OF PARANEOPLASTIC SYNDROME
Tuğçe Akçadağ, Muammer Korkmaz, Yasemin Ünal, Özgür Tanriverdi, Semai Bek, Gülnihal Kutlu
doi: 10.4274/tnd.2022.95595  Sayfa 0
Makale Özeti | Tam Metin PDF

30.
Nöroloji kökenli yoğun bakım uzmanları anketi
A survey of neurology-based intensive care specialists
Tuğçe Mengi, HADIYE SIRIN
doi: 10.4274/tnd.2022.28044  Sayfa 0

31.
Kronik menenjit etyolojisinde bruselloz da akılda bulundurulmalıdır
Brucellosis should also be kept in mind on chronic meningitidis
Kağan Şevik, Melahat Yılmaz, Merve Büyükçelik, Murat Ergün, Füsun Zeynep Akçam
doi: 10.4274/tnd.2022.70104  Sayfa 0
Makale Özeti | Tam Metin PDF

32.
Primer Hipereozinofilik Sendrom ve İnme: Mekanizma ve Tanı
Primary Hypereosinophilic Syndrome and Stroke: Mechanisms and Diagnosis in Ready-made Diagnoses
Melike Çakan, Mehmet Akif Topçuoğlu
doi: 10.4274/tnd.2021.07448  Sayfa 0
Makale Özeti | Tam Metin PDF

33.
Sodyum Valproat Kullanımı İle Tetiklenen Erişkin Başlangıçlı Tip-2 Sitrüllinemi Olgusu
Sodium Valproate-induced adult-onset Type 2 Citrullinemia: A Case Report
Başak Elçin Ateş, turgay demir, DENIZ KOR, Remzi Emre ŞAHİN, Sebnem Bicakci
doi: 10.4274/tnd.2022.37539  Sayfa 0
Makale Özeti | Tam Metin PDF

KLINIK GÖRÜNÜMLER
34.
Lipoid Proteinosis Hastasında İlaca Dirençli Nöbetlerin Klobazam ile Sonlanması
Cessation of drug resistant seizures with Clobazam in a patient with Lipoid Proteinosis
Nese Dericioglu, Ozay Gokoz, Ezgi Demirel Ozbek
doi: 10.4274/tnd.2022.14603  Sayfa 0
Makale Özeti | Tam Metin PDF

35.
Yürüme Sırasında Azalan Kekemelik: Konuşma ve fMRI Bulguları
Decreased Stuttering While Walking: Speech and fMRI Findings
Özlem Öge - Daşdöğen, Cigdem Ulasoglu - Yildiz, Elif Kurt, Tamer Demiralp
doi: 10.4274/tnd.2022.40501  Sayfa 0

36.
Extremely proximal common carotid bifurcation
Yuya Kobayashi, Teruya Morizumi
doi: 10.4274/tnd.2022.62357  Sayfa 0
Makale Özeti | Tam Metin PDF

37.
İlerleyici Skolyoz ile Birlikte Horizontal Bakış Felci: MRG Bulguları
Horizontal Gaze Palsy Associated with Progressive Scoliosis: MRI Findings
Mehmet Haydar Atalar, Ozlem Kayim Yildiz, Nisa Başpinar
doi: 10.4274/tnd.2022.69639  Sayfa 0
Makale Özeti | Tam Metin PDF

38.
Hiponatremi ile giden geç başlangıçlı epilepsi olgusu
Late onset epilepsy with hyponatremia
Mahmut Bilal Çaman, Fatma Küçük, Semai Bek, Gülnihal Kutlu
doi: 10.4274/tnd.2022.73483  Sayfa 0
Makale Özeti | Tam Metin PDF

39.
Hipoglisemik Hemiplejide Lezyon Evolüsyonu: Difüzyon-ağırlıklı Görüntüleme
Lesion Evolution in Hypoglycemic Hemiplegia: Diffusionweighted Imaging
İrem Gül Orhan, Rahsan Gocmen, Mehmet Akif Topcuoglu
doi: 10.4274/tnd.2022.49799  Sayfa 0
Makale Özeti | Tam Metin PDF

40.
Temporal Kemik Osteomu ve Demans
Temporal Bone Osteoma and Dementia
Mehmet Güney Şenol, Hakan Şimşek
doi: 10.4274/tnd.2021.55381  Sayfa 0
Makale Özeti | Tam Metin PDF

41.
Edinilmiş hepatocerebral dejenerasyonun ataksi plus alt tipi
Ataxia plus subtype of acquired hepatocerebral degeneration
Aygül Tantik Pak, Sebahat Nacar Doğan, Yıldızhan Şengül
doi: 10.4274/tnd.2022.95002  Sayfa 0
Makale Özeti | Tam Metin PDF

42.
Siringomiyeliye bağlı unilateral hiperhidrosis ve kontralateral Horner sendromu
Unilateral hyperhidrosis and contralateral Horner’s syndrome due to syringomyelia
Neşe Dericioğlu, Selçuk Palaoğlu
doi: 10.4274/tnd.2021.45077  Sayfa 0
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2022 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale