e-ISSN 1309-2545
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
Indexler
doaj copernius embase turkmedline ebsco turkiyeAtifDizini cas ICMJ ease endNote
 
  Arama


Yazım Kuralları

Yazım Kuralları

Türk Nöroloji Dergisi, Türk Nöroloji Derneği’nin yaygın yayını olup 3 ayda bir olmak üzere yılda 4 sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) olarak yayınlanmaktadır.

Türk Nöroloji Dergisi, 2022 itibariyle Olgu Sunumu türündeki makaleleri kabul etmeyecektir. Nadir görülen, tanı ve tedavide farklılık gösteren, mevcut bilgilerimize yenilerini ekleyip, katkı sağlayan olgulara dair raporların, “Klinik Görünüm” veya "Editöre Mektup” formatında düzenlenmesi halinde değerlendirme kapsamına alınacaktır.

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Türkçe yazılarda Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlüğü ve Yazım Kılavuzu temel alınmalıdır (http://tdk.org.tr). 
Anatomik terimlerin Latinceleri kullanılmalıdır. Gündelik tıp diline yerleşmiş terimler ise okundukları gibi Türkçe yazım kurallarına uygun olarak yazılmalıdır. İngilizce veya başka bir yabancı dildeki şekli ile yazılan terimler tırnak içinde belirtilmelidir.

Türk Nöroloji Dergisi, Web of Science; Emerging Sources Citation Index (ESCI), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Embase, Chemical Abstracts Service (CAS), EBSCOhost Research Databases, CINAHL Complete, Scopus, ProQuest, Gale/Cengage Learning, British Library, Tübitak/Ulakbim TR Dizin, J-Gate, IdealOnline, Türkiye Atıf Dizini, Türk Medline, Hinari, GOALI, ARDI, OARE, AGORA tarafından indekslenmektedir.

Uluslararası indekslerde ve veri tabanında derginin kısaltması Turk J Neurol olarak kaydedilmiştir.

Türk Nöroloji Dergisi makale başvuru ücreti veya makale işlem ücreti almamaktadır. Tüm masraflar Türk Nöroloji Derneği tarafından karşılanmaktadır.

Hakem Değerlendirmesi ve Etik
Türk Nöroloji Dergisi bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik ilkeleri çerçevesinde yayın yapan yaygın bir yayın organıdır. Yayın Politikası ve Makale Yazım Kuralları aşağıda belirtilen maddeler “Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals (ICMJE Recommendations)” (2016, http://www.icmje.org) temel alınarak hazırlanmıştır. 

Gönderim ve değerlendirme sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmez. Tüm yazılar, jag.journalagent.com/tjn/ adresinde bulunan çevrimiçi başvuru sistemi aracılığıyla gönderilmelidir.

Gönderilen yazılar, öncelikle tarafsız olarak baş editör tarafından bilimsel açıdan incelenir. İlk değerlendirme sonrası yazıya, alanı ile ilgili bir yardımcı editör atanır. Daha sonra yazıya en az iki danışmana (hakem) incelenmek üzere gönderilir. Editörler kurulu gerek gördüğünde makaleyi başka bir danışmana da gönderebilir. Danışmanlar yurtiçinden veya yurtdışından bağımsız, alanında uzman kişilerdir. Hakem değerlendirmesi sonrasında, yardımcı editör hakem kararlarına kendi değerlendirme ve önerisini ekleyerek baş editöre gönderir. Son karar baş editör tarafından, hakem ve yardımcı editör yorumları göz önünde bulundurularak verilir. Değerlendirme süresi üç ayı geçmeyecek şekilde tamamlanır. Tüm yazılar istatistiki açıdan, ayrıca istatistik editörü tarafından da incelenir.

Yazıların geliş tarihleri ve kabul ediliş tarihleri makalenin yayımlandığı sayıda belirtilir.

Editör ve editör yardımcıları, yayın ilkelerine uymayan yazıları; düzeltmek üzere yazarına geri gönderme, yazının biçiminde düzenleme veya yazıyı hakemlere göndermeden reddetme yetkisine sahiptir. 

Türk Nöroloji Dergisi Helsinki Deklarasyonu etik standartlarına (https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/) prensip olarak uymayi kabul eder. Bu nedenle insanlar üzerinde yapılan tüm çalışmalarda, hasta veya gönüllüler bilgilendirilerek onayları alınmalı ve bu durum makalenin yöntem kısmında yazılmalıdır (Türk Nöroloji Dergisi İmzalı Onam Formu’na buradan ulaşabilirsiniz). Herhangi bir görsel medyanın kullanımı ile hastanın kimliğinin açığa çıkması durumunda, hastalar veya ebeveynlerinden/vasilerinden izin alınmasını gereklidir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, yazının “Gereç ve Yöntem” kısmında çalışmanın Laboratuvar Hayvanlarının Bakımı ve Kullanımı Kılavuzu (www.nap.edu/catalog/5140.html) prensipleri doğrultusunda yapıldığı ve ilgili kurumdan etik kurul onayı alındığı (onay numarası ile birlikte) belirtilmelidir. Gerek görülürse editör tarafından etik kurul onayının bir örneği yazarlardan istenebilir.
Çalışma ve makalenin hazırlanması için herhangi bir finansal destek alındıysa yazarlar tarafından belirtilmelidir. Ayrıca herhangi bir çıkar çatışmasının olup olmadığının yazarlar tarafından belirtilmesi zorunludur.

Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen tüm yazılar editör ve hakemlerin uzmanlığı ile Crossref Similarity Check powered by “iThenticate” programı ve internet üzerinden arama motorlarında taranarak, intihal kontrolünden geçmektedir. İntihal taraması sonucuna göre yazılar reddedilebilir. İntihal tespit edilmesi halinde, ilgili kurumlara yazarlar hakkında ihbar yapılabilir. Bu durumda yazarlar sorumlu kurumlara çalışmalarının ham sonuçlarını teslim etmek zorunda kalabilir.

Dergimize yayınlanmak amacı ile gönderilen yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlara aittir. Yazılardaki düşünce ve öneriler ile kaynakların doğruluğu tümüyle yazarların sorumluluğundadır. Yayınlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı Galenos Yayınevi’ne aittir. Yazarlara telif ücreti ödenmemektedir.

Yayınlanması amacıyla gönderilen yazılar Uluslararası Tıp Dergi Editörleri Komitesi (ICMJE) tarafından oluşturulan ve güncellenen, Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerde Bulunması Gereken Standartlar’a (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals Editors) uygun olarak hazırlanmış olmalıdır (http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/tip/).

Yazarlar, yayına kabul edilen yazılarda, editör ve editör yardımcılarının metinde temel bir değişiklik yapmamak kaydı ile düzeltmeler yapmalarını kabul etmiş sayılır. 
Yayın, ticari bağlantı içeriyorsa veya çalışmaya materyal desteği veren bir kuruluş varsa, yazarlar kullanılan ticari ürün, ilaç, firma vs. ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını ya da var ise nasıl bir ilişkisinin olduğunu (konsültan, diğer anlaşmalar), editöre sunum sayfasında belirtmek zorundadır.

İncelemeye sunulan araştırmada olası bir bilimsel hata, etik ihlal şüphesi veya iddiasıyla karşılaşılırsa, Türk Nöroloji Dergisi verilen yazıyı destek kuruluşların veya diğer yetkililerin soruşturmasına sunma hakkını saklı tutar. Bu dergi sorunun düzgün biçimde takip edilmesi sorumluluğunu kabul eder ancak gerçek soruşturmayı veya hatalar hakkında karar verme yetkisini üstlenmez.

Araştırma makalelerinin hazırlığı sistematik derleme, meta-analizleri ve olgu sunumları ise uluslararası kılavuzlara uygun olmalıdır:

Randomize çalışmalar için; CONSORT (Moher D, Schultz KF, Altman D, for the CONSORT Group. The CONSORT statement revised recommendations for improving the quality of reports of parallel-group randomized trials. JAMA 2001; 285:1987-91) (http://www.consort-statement.org/).

Sistematik derleme ve meta-analizlerin raporlamaları için; PRISMA (Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group. Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. PLoS Med 2009; 6(7): e1000097) (http://www.prisma-statement.org/).

Tanısal değerli çalışmalar için; STARD (Bossuyt PM, Reitsma JB, Bruns DE, Gatsonis CA, Glasziou PP, Irwig LM, et al, for the STARD Group. Towards complete and accurate reporting of studies of diagnostic accuracy: the STARD initiative. Ann Intern Med 2003;138:40-4) (http://www.stard-statement.org/). 

Gözlemsel çalışmalar için; STROBE (http://www.strobe-statement.org/).

Meta-analizleri ve gözlemsel çalışmaların sistematik derlemeleri için; MOOSE (Stroup DF, Berlin JA, Morton SC, et al. Meta-analysis of observational studies in epidemiology: a proposal for reporting “Meta-analysis of Observational Studies in Epidemiology” (MOOSE) group. JAMA 2000; 283: 2008-12).
CARE kılavuzları, olgu sunumlarının doğruluğunu, şeffaflığını ve yararlılığını artırmak için tasarlanmıştır. (Gagnier JJ, Kienle G, Altman DG, Moher D, Sox H, Riley D; the CARE Group. The CARE Guidelines: Consensus-based Clinical Case Reporting Guideline Development.) (http://www.care-statement.org/)

Genel Kurallar
Makaleler sadece çevrimiçi olarak internet üzerinden kabul edilmektedir (www.tjn.org.tr). Yazarların makale gönderebilmesi için Journal Agent web sayfasına (http://www.tjn.org.tr) kayıt olup, kişiye özel bir şifre almaları gerekmektedir. Bu sistem çevrimiçi yazı gönderilmesine ve değerlendirilmesine olanak tanımaktadır. Bu sistem ile toplanan makaleler ICMJE, Index Medicus (Medline/PubMed), Science Citation Index (SCI) kurallarına uygun olarak sisteme alınmakta ve arşivlenmektedir. Makale gönderimi yapılırken sorumlu yazarın ORCID (Open Researcher ve Contributor ID) numarası belirtilmelidir. http://orcid.org adresinden ücretsiz olarak kayıt oluşturabilir. 

Sayfa düzeni: Yazılar, "Verdana" karakterinde çift satır aralıklı olarak ve 10 punto kullanılarak yazılmalı, sayfanın her iki kenarında 2 cm boşluk bırakılmalıdır. Yayın metni Windows işletim sistemi uyumlu bilgisayar programında (Microsoft Windows, Word 98 sonrası) hazırlanmış olmalıdır. Sayfalara başlık sayfasından başlayarak sırayla numara verilmelidir. Numaralar sayfanın sağ alt köşesinde yer almalıdır. Yazının gönderildiği ana metin dosyasının içinde yazar isimleri ve kurumlara ait bilgi yer almamalıdır. 

Kısaltmalar: Makalede kullanılan kısaltmalar uluslararası veya ulusal kabul edilen kısaltmalar şekilde olmalı, ilk kullanıldıkları yerde açık olarak yazılmalı ve parantez içinde kısaltılmış şekli gösterilmelidir. Bundan sonra, tüm metin boyunca kısaltılmış şekil kullanılmalıdır. Uluslararası kullanılan kısaltmalar için "Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır?" (https://ulakbim.tubitak.gov.tr/sites/images/Ulakbim/eyes2_yazar_1.pdf) kaynağına başvurulabilir.

Editöre sunum sayfası: Yazının başlık sayfasında, yazının Türkçe ve İngilizce başlığı, boşluklar da dahil 40 karakteri aşmayacak şekilde Türkçe ve İngilizce kısa başlığı, yazarların açık ad ve soyadları yazılmalıdır. Çalışmaların yapıldığı klinik, anabilim dalı/bilim dalı, enstitü ve kuruluşun adı belirtilmelidir. Başlık sayfasında yazışmaların yapılacağı kişinin adı, yazışma adresi, elektronik posta adresi, telefon ve faks numaraları yer almalıdır. Çalışma, daha önce bir kongre ya da sempozyumda bildiri olarak sunulmuş ise bu sayfada belirtilmelidir.

Araştırmalara yapılan her türlü finansal yardım ve diğer desteklerin alındığı kişi ve kuruluşlar beyan edilmeli ve çıkar çatışmasıyla ilgili durumlar Çıkar Çatışması başlığı altında açıklamalıdır. Ayrıca, birden fazla yazarlı makalelerde yazarların hepsinin, çalışmanın oluşturulmasında aldığı rol ve görev dağılımı da belirtilmelidir. 

Türk Nöroloji Dergisi, makalelerde isim sahibi yazarların aşağıdaki, uluslararası kabul görmüş iki kriterden en az birine sahip olmasını beklemektedir:

  1. Çalışmanın projelendirilmesinde, datanın elde edilmesinde, analizinde veya yorumlanmasında katkının olması,
  2. Makalenin yazımı veya entelektüel gelişimi konusunda önemli katkısının olması.

Yazarların hepsinin makalenin son halinde hemfikir olması gerekmektedir.

Ayrıca, makale yazarlarının hepsinin çalışmanın doğruluğu, özgünlüğü ve bütünlüğüne onayının olması gerekmektedir (http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html).

Resim, tablo, grafik ve şekiller
Tablo, şekil, grafik ve resimler metin içinde atıfta bulunulan sıraya göre numaralandırılmalıdır. Tablo, şekil, grafik ve resimlerin metin içindeki yerleri belirtilmelidir. Kullanılan kısaltmalar alt kısımda mutlaka açıklanmalıdır. Özellikle tablolar metni açıklayıcı ve kolay anlaşılır hale getirme amacı ile hazırlanmalı, metnin veya şeklin tekrarı olmamalıdır. Resim, grafik ve şekillerin renkli gönderilmemesine dikkat edilmelidir.

Resimler: Röntgen, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme filmleri ve diğer tanısal görüntülemeler ve patolojik örneklerin fotoğrafları 127-173 mm boyutlarında yüksek kalitede gönderilmelidir. Resimlerin ve radyolojik incelemelerin üzerinde herhangi bir yazı olmamalıdır. Lezyonlar veya okuyucunun ilgisinin yoğunlaşmasının istendiği alanlar, arka plan açık renkli ise siyah koyu renkli ise beyaz bir okla belirtilmelidir. Resimler mümkün olduğunca tek başlarına anlaşılabilir olmalıdır. Eğer hasta(lar)nın fotoğrafı kullanılacaksa, ya hasta(lar) fotoğraftan tanınmamalı ya da hasta(lar) veya yasal olarak hasta(lar)dan sorumlu yakınından yazılı izin alınmalıdır. Ayrı bir sayfadan başlayarak şekiller, grafikler ve resimler için alt yazılar ve dipnotlar çift aralıklı olarak ve numaralar ile hangi şekle karşı geldikleri belirtilerek yazılmalıdır. Semboller, oklar, sayılar ya da harfler şeklin parçalarını belirtmek için kullanıldığında, dipnotlarda herbiri açıkça tanımlanmalıdır. Resimlerde ve görüntülerde hastaların isimleri yer almamalı, radyolojik görüntülerdeki yazılar silinmelidir. 

Resimlere metindeki geçiş sırasına göre numara verilmeli ve kısa birer başlık yazılmalıdır. Başka bir yayından alıntı yapılıyorsa yazılı baskı izni birlikte yollanmalıdır. Fotoğrafların ayrıntıları seçilmeli, JPEG formatında ve en az 300 piksel/inç olarak kaydedilmelidir.

Tablolar, grafikler, şekiller: Her tablo ayrı bir sayfaya çift aralıklı şekilde hazırlanmış olmalıdır. Her tabloya kısa bir başlık verilmelidir. Açıklamalar başlıkta değil, dipnotlarda yapılmalıdır. Dipnotlarda standart olmayan tüm kısaltmalar açıklanmalıdır. Ondalık sayı kullanılacaksa, makale Türkçe ise virgül, İngilizce ise nokta işareti kullanılmalıdır. Özel gereklilikler haricinde (p değerleri gibi) nokta veya virgülden sonra sadece bir basamak rakamın kullanılmasına özen gösterilmelidir. 
Dipnotlar için sırasıyla şu semboller kullanılmalıdır; *, †, ‡, §, ||, ¶, **, ††, ‡‡. Metin içinde her tabloya atıfta bulunulduğundan emin olunmalıdır.

Şekiller ve grafikler profesyonel olarak çizilmeli veya fotoğraflanmalı, dijital olarak kaydedilirken fotoğraf kalitesinde olmalıdır. Şekiller ve grafiklerin JPEG ya da GIF formatında yüksek çözünürlükte görüntü oluşturacak biçimlerde elektronik dosyaları gönderilmeli ve göndermeden önce bu dosyaların görüntü kaliteleri bilgisayar ekranında kontrol edilmelidir. Hastalara ait manyetik rezonans görüntü, bilgisayarlı tomografi gibi radyolojik incelemelerde görüntü etrafındaki yazılar uygun yazılımlar (Photoshop gibi) ile yok edilmeli ve görüntülerin etrafı siyah renk ile çevrili olmalıdır. Radyolojik görüntülerde çekim yapılan yeri, hastanın adı, çekim tarihi gibi bilgiler görüntü kalitesini bozmadan ve görüntüyü tahrip etmeden uygun yazılımların yardımı ile ortadan kaldırılmalıdır. Makale yazarları; eğer makalede daha önce yayınlanmış; alıntı yazı, tablo, şekil, grafik, resim vb. varsa, yayın hakkı sahibi ve yazarlardan yazılı izin almak ve bunu belirtmek durumundadır.

Yazı Çeşitleri

Özgün Araştırma
Klinik araştırma, klinik gözlem, yeni teknikler, deneysel ve laboratuvar çalışmalarını kapsar. Özgün araştırmalar, başlık, öz, yazının ana konusu ile ilgili anahtar kelimeler, giriş, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma, sonuç, teşekkürler, kaynaklar, tablolar, grafikler, resimler bölümlerini içermelidir. Başlık, öz ve anahtar kelimeler Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır. Araştırma yazılarının 5000 kelimenin üzerinde ve kaynaklarının da 40'tan fazla olmaması gerekmektedir.

Başlık sayfası: Makalenin başlığı, yazar isimleri ve yazar bilgilerini kapsayan sayfadır.

Öz: Özgün araştırma, olgu sunumları ve derlemelerde Türkçe ve İngilizce öz yer almalıdır. Öz bölümünde kısaltmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Bu bölümde kaynak, şekil, tablo ve atıf yer almamalıdır. Yazının ana hatlarını içeren, en fazla 300 kelimeden oluşan öz Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Öz bölümünde kaynak gösterilmemelidir. Özün İngilizcesi "Objective”, “Materials and Methods/Patients and Methods”, “Results” ve “Conclusion” başlıklarını içermelidir.

Özgün araştırmalarda öz aşağıdaki 5 alt başlığı içerecek şekilde hazırlanmalıdır:

1. Amaç: Çalışmanın amacı açıkça belirtilmelidir.

2. Gereç ve Yöntem: Çalışma tanımlanmalı, çalışmaya alınma kriterleri, randomize olup olmadığı, retrospektif veya prospektif olduğu ve varsa istatistiksel yöntem belirtilmelidir.

3. Bulgular: Çalışmanın detaylı sonucu verilmeli, istatistik anlamlılık dereceleri belirtilmelidir.

4. Sonuç: Çalışmanın sonuçlarını yansıtmalı, klinik uygulanabilirliği tanımlamalı, olumlu ve olumsuz yönleri gösterilmelidir.

5. Anahtar kelimeler: Özlerin sonunda her iki dilden en az 3, en çok 5 anahtar kelime (keywords) yer alır. Anahtar kelimeler uygun nitelikte ve standart terminolojide yazılmalıdır. Türkçe anahtar kelimeler “Türkiye Bilim Terimleri” arasından seçilmelidir. Yazarlar bilgilendirme için http://www.bilimterimleri.com adresini kullanabilir. “Türkiye Bilim Terimleri” MeSH (Medical Subject Headings) terimlerinin, karşılıklarının bulunduğu bir anahtar kelimeler dizinidir (www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html). 

Özgün araştırma makaleleri aşağıdaki bölümleri içermelidir: 

1. Giriş: Konu hakkında kısa ve öz bilgi verilmeli, çalışmanın amacı belirtilmeli, bunlar literatür bilgisi ile desteklenmelidir.

2. Gereç ve Yöntem: Çalışma planı verilmeli, randomize olup olmadığı, retrospektif veya prospektif olduğu, denek sayısı, özellikleri, çalışmaya dahil edilme ve dışlanma kriterleri, kullanılan istatistiksel yöntem belirtilmelidir.

3. Bulgular: Elde edilen sonuçlar belirtilmeli, tablo ve resimler numara sırasıyla verilmeli, sonuçlar uygulanan istatistiki analiz yöntemine göre değerlendirilmelidir. Görsel materyallerin yazım kuralları hakkında gerekli bilgi “Genel Kurallar” başlığı altında bulunan “Resim, Tablo, Grafik ve Şekiller” bölümünde bulunmaktadır.

4. Tartışma: Elde edilen değerler olumlu ve olumsuz yönleriyle tartışılmalı, literatür ile karşılaştırılmalıdır.

5. Sonuç: Çalışmadan elde edilen sonuç, bir ya da iki paragraf halinde vurgulanmalıdır.

6. Teşekkür: Her türlü çıkar çatışması, finansal destek, bağış ve diğer editöryal (istatistik analiz, İngilizce/Türkçe değerlendirme) ve/veya teknik yardım var ise metnin sonunda sunulmalıdır. Teknik yardım, yazma ve düzeltme yardımı, veri toplama, analiz vs. gibi konularda yazılara katkısı olan; ancak yazarlık kriterlerini tam karşılamayan kişilerin tümü teşekkür bölümünde belirtilmelidir.

7. Kaynaklar: Kaynaklar mümkün olduğunca güncel yayınlardan oluşmalıdır. Kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Kaynakların yazım kuralları hakkında gerekli bilgi “Genel Kurallar” başlığı altında bulunan “Kaynaklar” bölümünde bulunmaktadır.

Derlemeler
Güncel bir konuyu, bağımsız, hiçbir farklı görüşü öne çıkarmadan derinlemesine inceleyen yazılardır. Dergide yayınlanacak derleme türündeki yazılar editör tarafından önceden planlandığı için, planlananın dışındaki derleme türü makaleler ile ilgili olarak yazı gönderilmeden önce editörün onayı alınmalıdır. Derleme türü makaleler; Türkçe başlık, Türkçe öz ve Türkçe anahtar kelimeler (en az 3, en fazla 5 anahtar kelime), İngilizce başlık, İngilizce öz, İngilizce anahtar kelimeler içermelidir. Derleme türü makalelerde öz tek paragraf olacak şekilde hazırlanmalı ve 300 kelime ile sınırlı olmalıdır. Bölümlendirilmiş öz hazırlanmasına gerek yoktur. Derlemelerin 8000 kelimeden uzun olmaması gerekmektedir. Ayrıca, kaynak sayısı da 100’den daha fazla olmamalıdır.

Olgu Sunumu
Nadir görülen, tanı ve tedavide farklılık gösteren, mevcut bilgilerimize yenilerini ekleyip, katkı sağlayan olguları içermelidir.
Olgu sunumlarında; Türkçe başlık, Türkçe öz, Türkçe anahtar kelimeler, İngilizce başlık, İngilizce öz, İngilizce anahtar kelimeler, giriş, olgu sunumu, tartışma ve kaynaklar yer almalıdır. Olgu sunumlarının giriş ve tartışma kısımları kısa-öz olmalı, Öz kısmı 300 kelimeyi aşmayan, tek paragraf olacak şekilde hazırlanmalıdır. Bölümlendirilmiş öz hazırlanmasına gerek yoktur. Olgu sunumları 2500 kelimeyi, kaynak sayısı da 15’i geçmemelidir.

Kısa Rapor
İlgili alanda önemli katkısı olabilecek araştırma verilerini kısa ve öz olacak şekilde içermelidir. Kısa raporlarda Türkçe ve İngilizce başlık, tek paragraf olacak şekilde Türkçe ve İngilizce öz, Türkçe ve İngilizce olmak üzere 2-5 adet anahtar kelime yer almalıdır. Bölümlendirilmiş öz hazırlanmasına gerek yoktur. Kısa raporun maksimum uzunluğu 1500 kelime olmalıdır ve en fazla iki tablo ve bir şekil/grafik/resim bulunmalıdır. Kaynak sayısı 10 ile sınırlı olmalıdır.

Editöre Mektup
Dergide daha önce yayınlanmış yazılara eleştiri getirmek ve katkı sağlamak amacıyla oluşturulduğundan kısa-öz olmalı, 750 kelimeyi geçmemeli, özet içermemeli ve kaynakları 5 ile sınırlı olmalıdır. Editöre mektup yazılarında alt başlık olması kabul edilmemektedir. Bu başlık altında kısa olgu sunumu makaleleri de yayınlanır.

Klinik Görünüm 
Nörolojide nadir rastlanan klinik tabloların görüntüleri yayınlanır. Klinik görünüm yazılarında başlık en fazla 10 kelime olmalıdır. Hastanın öyküsü, fizik inceleme ve laboratuvar bulguları, klinik seyir, uygulandıysa tedaviye yanıt ve hastanın son durumu çok kısaca özetlenmeli, yazının ana hattını şekil/şekillerin açıklaması oluşturmalıdır. 
Görünüm üzerinde yapılan tüm işaretlemeler alt yazıda tanımlanmalı ve açıklanmalıdır. Klinik görünüm yazıları 500 kelime ile birlikte 5 kaynağı geçmemelidir. Grafiklerde yüksek çözünürlüklü (300 DPI) en fazla 4 resim, şekil veya tablo kullanılmalıdır. Klinik görünümde yazı içerisinde alt bölümler bulunmamalıdır.

Bakış Açısı
Bakış açısında Türkiye’de nörologların karşılaştığı, eğitim, sağlık uygulamaları, klinik pratikte karşılaşılan sorunlara bilimsel bakış açısı ile farklı, yaratıcı ve çözüm odaklı düşünceler içeren yazılara yer verilmektedir. Bu başlık altına gönderilen yazılar tek parça halinde, en fazla 500 kelime ve kaynak sayısı 5 ile sınırlı olmalıdır.

Kongre ve Toplantılardan İzlenimler
Bu bölümde son bir yıl içinde ülkemizde veya yurt dışında nörolojik bilimler veya klinik nörolojide gerçekleştirilmiş toplantı, kongre veya sempozyumlar sunulabilir. Bu toplantılarda öne çıkan bilimsel bulgular özetlenmelidir. Bu başlık altında gönderilen yazılar tek parça halinde, en fazla 500 kelime ile sınırlı olmalıdır. Bu bölümde kaynak kullanılmamalıdır.

Nörolojide Öne Çıkanlar
Son bir yıl içinde yayınlanmış ve alanında önemli olduğu düşünülen makale-yorum yazıları içerir. Yazılar en fazla bir şekil ve bir tablo içerebilir. Bu yazılarda makale çevirileri yayınlanmamaktadır. Yazılarda çalışmada öne çıkan bulgular kısaca özetlenmeli ve daha önceki bilimsel literatür ile karşılaştırılmalıdır. Yazılar tek parça halinde en fazla 500 kelime ile sınırlandırılmalı ve en fazla 3 kaynak içermelidir.

Kaynak Yazımı 
- Henüz yayınlanmamış veriler ve çalışmalar kaynaklar bölümünde yer almamalıdır. Bunlara metin içerisinde "isim(ler), yayınlanmamış veri, yıl" şeklinde yer verilmelidir.

-Kaynak numaraları metinde cümle sonunda parantez içinde ve makalenin sonunda belirtilmeli, metin sonunda eser içindeki geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Dergi isimleri "Index Medicus" ve "Tübitak/Ulakbim TR Dizin"ne göre kısaltılmalıdır. Kaynakların yazılımı aşağıdaki örneklere uygun olmalıdır.

Kaynak bir dergi ise;
Yazar(lar)ın soyadı adının baş harf(ler)i (Toplam 6 yazar veya daha fazla yazar ismi var ise ilk 3 yazar isminden sonra ve ark. "et al.” kısaltması kullanılarak yazılmalı, eğer yazar isimleri 6 yazardan az ise tüm yazar isimleri yazılmalıdır). Makalenin başlığı. Derginin Index Medicus'a uygun kısaltılmış ismi (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez/query.fcgi?db=nlmcatalog). Yıl;Cilt:İlk sayfa numarası-Son sayfa numarası.

Örnek: Wertman E, Zilber N, Abramsky O. An association between MS and type 1 diabetes mellitus. J Neurol 1992;239:43-45.

Kaynak bir dergi eki ise;
Yazar(lar)ın soyadı adının başharf(ler)i. Makalenin başlığı. Derginin Index Medicus'a uygun kısaltılmış ismi (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez/qu-ery.fcgi?db=nlmcatalog). Yıl;Cilt(Suppl Ek sayısı):ilk sayfa numarası-Son sayfa numarası.

Örnek: Wasylenski DA. The cost of schizophrenia. Can J Psychiatry 1994;39(Suppl 2):65-69.

Kaynak bir kitap ise;
Yazar(lar)ın soyadı adının başharf(ler)i. Kitabın adı. Kaçıncı baskı olduğu. Basım yeri: Basımevi, Basım Yılı.
Örnek: Ropper AH, Brown RH. Adams and Victor's Principles of Neurology. 8th ed. New York: McGraw-Hill, 2005.

Kaynak kitaptan bir bölüm ise;
Bölüm yazar(lar)ının soyadı adının baş harf(ler)i. Bölüm başlığı. In: Editör(ler)in soyadı adının başharf(ler)i (ed) veya (eds). Kitabın adı. Kaçıncı baskı olduğu. Basım yeri: Yayınevi, Baskı yılı: Bölümün ilk sayfa numarası-son sayfa numarası.

Örnek: Pender MP. Multiple sclerosis. In: Pender MP, McCombe PA (eds). Autoimmune Neurological Diseases. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1995:89-154.

Kaynak toplantıda sunulan bir makale ise; 
Yazar(lar)ın soyadı adının başharf(ler)i (Tüm yazarlar yazılmalıdır). Makalenin başlığı. Varsa In: Editör(ler)in soyadı adının başharf(ler)i (ed) veya (eds). Kitabın adı. Toplantının adı; Tarihi; Toplantının yapıldığı şehrin adı, Toplantının yapıldığı ülkenin adı. Yayınevi; Yıl. Sayfa numaraları. 

Örnek: Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy, and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Reinhoff O (eds). MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. North-Holland; 1992. p. 1561-1565.

Kaynak elektronik olarak yayınlanan bir dergi ise;
Yazar(lar)ın soyadı adının başharf(ler)i (Tüm yazarlar yazılmalıdır). Makalenin başlığı. Derginin Index Medicus'a uygun kısaltılmış ismi Yıl;Cilt(Sayı). Available from: URL adresi. Erişim tarihi: Gün.Ay.Yıl.

Örnek: Morse SS. Factors in the emergence of infectious disease. Emerg Infect Dis 1995;1(1). Available from: URL: http://www.cdc.gov/nci-doc/EID/eid.htm. Accessed date:25.12.1999.

Kaynak bir web sitesi ise;
Web sitesinin adı. Erişim tarihi. Available from: Web sitesinin adresi.

World Health Organization (WHO). Erişim tarihi: 9 Temmuz 2008. Available from: http://www.who.int 

Kaynak tez ise;
Yazarın soyadı adının başharfi. Tezin başlığı (tez). Tezin yapıldığı şehir adı: Üniversite adı (üniversite ise); Yılı.

Örnek: Kanpolat Y. Trigeminal Gangliona Deneysel Perkütan Giriş ve Radyof- rekans Termik Lezyonun Histopatolojik Değerlendirilmesi (Doçentlik Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi; 1978.

Düzeltme / Geri Çekme
Yazarlar makalelerin düzeltilmesi veya geri çekilmesi için baş editör ile iletişime geçmelidir. Düzeltme için, yazarların bildirimi üzerine derginin sonraki sayısında, düzeltilecek makale ve düzeltilecek bölümleri içeren bir erratum yayınlanır. Örneğin; majör bir yanlış hesaplamanın olması durumunda, makale geri çekilebilir. Yazarlar, bir mektup yazarak baş editör ile iletişime geçmelidir. Makalenin geri çekilmesi için tüm yazarların imzası ve onayı olmalıdır.

Telif Hakları
Yayın kararı alındıktan ve kabul edildikten sonra başvurulara “Telif Hakkı Devir Formu” eklenmelidir. Form, derginin makale gönderme ve değerlendirme sitesinden de indirilebilir. Telif Hakkı Devir Formu, katkıda bulunan tüm yazarlar tarafından imzalanmalı ve bu ıslak imzalı belgenin taranmış bir versiyonu gönderilmelidir.

Yazar(lar), makalelerinin yayına kabul edilmesi durumunda, makalelerinin telif haklarını Türk Nöroloji Dergisi’ne devrederler. Telif hakkı, makalenin herhangi bir biçimde (baskı, elektronik ortam veya başka bir biçimde) çoğaltılması ve dağıtılması için münhasır ve sınırsız hakları kapsar; ayrıca tüm diller ve ülkeler için çeviri haklarını da kapsar.

Dergide açık erişim politikası uygulanmaktadır. Açık erişim politikası, Budapest Open Access Initiative (BOAI) kuralları esas alınarak uygulanmaktadır.

Yayınlanan tüm içerikler çevrimiçi ve ücretsiz olarak https://tjn.org.tr/tr/ mevcuttur. Derginin içeriği, üçüncü şahısların, ticari amaçlarla kullanmamak ve değişiklilik yapmamak şartıyla, orijinal çalışmaya atıfta bulunarak içeriği paylaşmasına izin veren Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND) 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Online Arşiv
Yayınlanan tüm makaleler derginin web sitesinde, online makale sisteminde, Tübitak/Ulakbim TR Dizin ve diğer ulusal ve uluslararası veri tabanlarında saklanmaktadır.

İletişim
Şerefnur Öztürk, Editör
Selçuk University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Konya, Turkey
E-posta: [email protected]

 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale