e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Download Current Issue.

Volume : 29 Issue : 3 Year : 2023

Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print Submit Your Article Login Copyright Transfer Form
Turkish Journal of Neurology Indexed By
  Turk J Neurol: 29 (3)
Volume: 29  Issue: 3 - 2023
Hide Abstracts | << Back
REVIEWS
1.History of Oropharyngeal Organs and Swallowing
Cumhur Ertekin, İbrahim Aydoğdu
doi: 10.4274/tnd.2023.76301  Pages 165 - 168
Bu derlemede ilk çağlardan bu yana yutma ile ilgili kısa klinik gelişme incelenmiştir. Aynı zamanda orofaringiyal organların işlevsel anlamının keşfine de vurgu yapılmaya çalışılmıştır.
This review aims to present a brief historical perspective of the clinical development of swallowing since ancient times. It also highlights the discovery of the functional meaning of the oropharyngeal organs. These historical developments are enriched with some anecdotal details.

ORIGINAL ARTICLES
2.Medial Femoral Cutaneous Nerve Conduction Study with Distal Stimulation and Recording Technique
Şule Deveci, Zeliha Matur, Ali Emre Öge
doi: 10.4274/tnd.2023.92744  Pages 169 - 173
Amaç: Yeni tanımlanan distal uyarımlı medial femoral kütanöz (MFK) sinir uyarım çalışmasının, daha geniş yaş ve vücut kitle indeksi (VKİ) aralığına sahip olan sağlıklı popülasyonda normal değerlerinin tanımlanması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Klinik ve elektrofizyolojik olarak alt ekstremiteleri etkileyecek periferik sinir hastalığı dışlanmış 144 sağlıklı gönüllüde distal uyarımlı MFK sinir çalışması iki yanlı olarak yapılmıştır. Denekler yaşlarına göre 18-39,9 (yaş 1), 40–59,9 (yaş 2) ile 60 ve üstü (yaş 3) olmak üzere 3 grupta sınıflandırıldı. VKİ’lerine göre de 24,9 ve altı (VKİ 1), 25–29,9 (VKİ 2) ile 30 ve üstü (VKİ 3) olarak gruplandırıldı.
Bulgular: MFK amplitüdü sağda ve solda ortalama 5,7 μV, tepe latansı sağda ve solda ortalama 2,8 ms ve ortalama iletim hızı sağda 61,5 m/sn, solda 61,9 m/sn olarak bulundu. Sağ ve sol tarafta elde edilen MFK amplitüdleri oldukça benzer olup taraflar arası amplitüd farkı ortalaması %10,1 ± 9,1 idi (0–56,6). MFK amplitüdü ile yaş ve VKİ arasında negatif bağıntı vardı.
Sonuç: Çalışmamız yeni tanımlanan distal uyarımlı MFK duyusal sinir iletim çalışmasının tekrarlanabilir ve kolay uygulanabilir olduğunu göstermiştir.
Objective: To determine the normal values of the newly described distal stimulated medial femoral cutaneous (MFC) nerve conduction study in a healthy population using a wide range of ages and body mass index (BMI) values.
Materials and Methods: Distal stimulated MFC nerve conduction studies were performed bilaterally in 144 healthy volunteers with no peripheral nerve diseases affecting the lower extremities according to clinical and electrophysiological evaluations. The volunteers were divided into three groups according to their age: 18–39.9 years (age 1), 40–59.9 years (age 2), and 60 years and above (age 3). They were also grouped according to their BMI: 24.9 or less (BMI 1), 25–29.9 (BMI 2), and 30 or more (BMI 3).
Results: The mean MFC amplitude was 5.7 μV on both sides, the mean peak latency was 2.8 ms on both sides, and the mean conduction velocity was 61.5 m/s on the right and 61.9 m/s on the left. The MFC amplitudes obtained on the right and left sides were similar, and the mean amplitude difference between sides was 10.1 ± 9.1% (0–56.6). A negative correlation was identified between MFC amplitude and age and BMI.
Conclusion: This study revealed that the newly described distal stimulated MFC sensory nerve conduction study is repeatable and easily applicable.

3.Northwick Park Neck Pain Questionnaire: Reliability and Validity of a Hindi Adaptation for Patients with Non-inflammatory Neck Pain
Swati Kumari, Irshad Ahmad, Ankita Sharma, Moattar Raza Rizvi
doi: 10.4274/tnd.2023.05769  Pages 174 - 182
Amaç: Çalışmanın amacı, Northwick Park ağrı anketi (NPQ) olarak bilinen anketin İngilizce’den Hintçe diline çevrilerek psikometrik özelliklerini incelemek, içerik geçerliliğini ve iç tutarlılığını değerlendirmek ve boyun ağrısını değerlendirmede kullanılabilirliğini araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Bu kesitsel çalışma, en az 4 ay boyunca non-enflamatuvar boyun ağrısı yaşayan 60 hastayı içermiştir. Geri çevrilen çevirinin psikometrik özellikleri, iç tutarlılık ve test-tekrar test güvenilirliği değerlendirilerek orijinal İngilizce versiyonuyla karşılaştırılmıştır. İçerik geçerliliği açısından altı kişilik uzman panel tarafından onaylanmıştır.
Bulgular: Faktör analizi, çevrilen Hintçe NPQ varyansının %76,7’sini açıklayan üç faktörlü bir yapıyı ortaya çıkardı. İç tutarlılık, 0,936 Cronbach alfa değeri ile gösterildi ve test-tekrar test güvenilirliği, 0,935 (%95 güven aralığı: 0,906–0,958) aralığında sınıf içi korelasyon katsayısı kullanılarak değerlendirildi. Hintçe’ye çevrilen NPQ’nun bireysel maddeleri ile orijinal İngilizce NPQ arasında anlamlı korelasyonlar bulundu.
Sonuç: Hintçeye çevrilen İngilizce NPQ, iyi bir faktör yapısı sergiledi ve orijinal NPQ ile benzer psikometrik özelliklere sahipti. Bu nedenle, Hindistan’daki boyun ağrısı araştırmalarında kullanılması önerilebilir.
Objective: To examine the psychometric properties of the Northwick Park neck pain questionnaire (NPQ) by translating it from English to Hindi and evaluating its content validity (CV) and internal consistency to assess its feasibility for assessing neck pain.
Materials and Methods: This cross-sectional study included 60 patients who had been experiencing non-inflammatory neck pain for at least 4 months. The psychometric properties, internal consistency, and test–retest reliability of the back-translated version were assessed and compared with the original English version. A panel of six experts validated the instrument for CV.
Results: The factor analysis revealed a three-factor structure, which accounted for 76.7% of variance in the translated Hindi version of the NPQ. Internal consistency was indicated by a Cronbach’s alpha of 0.936, and test–retest reliability was assessed using an intraclass correlation coefficient of 0.935 (95% confidence interval: 0.906–0.958). Significant correlations were found between the individual items of the translated Hindi and original English NPQs.
Conclusion: The English-to-Hindi-translated NPQ demonstrated a good factor structure and exhibited similar psychometric properties to the original English version. Therefore, it can be recommended for use in neck pain research in India.

4.Atrial Fibrillation Management in Acute Stroke Patients in Türkiye: Real-life Data from the NöroTek Study
Mehmet Akif Topçuoğlu, Ethem Murat Arsava, Atilla Özcan Özdemir, Özlem Aykaç, Mustafa Çetiner, Elif Sarıönder Gencer, Aygül Güneş, Yakup Krespi, Erdem Yaka, Levent Öcek, Zeynep Tanrıverdi, Ülgen Yalaz Tekan, Ayça Özkul, Esra Özkan, Hadiye Şirin, Ayşe Güler, Oğuzhan Kurşun, Refik Kunt, Utku Cenikli, Bilgehan Acar, Yüksel Kablan, Ayşe Yılmaz, Canan Togay Işıkay, Eda Aslanbaba, Mine Sorgun, Hesna Bektaş, Murat Çabalar, Vildan Yayla, Hacı Ali Erdoğan, Mustafa Gökçe, Songül Bavli, Nedim Ongun, Ahmet Onur Keskin, Özlem Akdoğan, Ufuk Emre, Özlem Kayım Yıldız, Aslı Bolayır, Çetin Kürşad Akpınar, Hasan Hüseyin Karadeli, Tuğba Özel, Ali Ünal, Babür Dora, Zülfikar Arlıer, Alper Eren, Aysel Milanoğlu, Bijen Nazliel, Hale Batur Çağlayan, Bülent Güven, Mücahid Erdoğan, Zeynep Özdemir Acar, Mustafa Bakar, Semih Giray, Songül Şenadım, Talip Asil, Turgay Demir, Yaprak Özüm Ünsal, Neslihan Eşkut, Yıldız Aslan, Demet Funda Baş, Ufuk Şener, Bahar Değirmenci, Ufuk Aluçlu, Birgül Baştan, Zeynep Acar, Buket Niflioğlu, Duran Yazıcı, Emrah Aytaç, Fatma Birsen İnce, Halil Ay, Halil Önder, Hasan Hüseyin Kozak, İrem İlgezdi, Adnan Burak Bilgiç, Şenol Akyol, İ. Levent Güngör, Murat Mert Atmaca, Mustafa Şen, Recep Yevgi, Sinem Yazıcı Akkaş, Tahir Yoldaş, H. Tuğrul Atasoy, Bilge Piri Çınar, Arda Yılmaz, Hamit Genç, Ayşın Kısabay, Faik İlik, Hayri Demirbaş, İpek Midi, Pınar Bekdik Şirinocak, Taşkın Duman, Tülin Demir, Ufuk Can, Vedat Ali Yürekli, Zehra Bozdoğan, Zekeriya Alioğlu, Dilaver Kaya, Nazire Afşar, Erdem Gürkaş, Eren Toplutaş, Eylem Değirmenci, Gülseren Büyükşerbetçi, İsa Aydın, M. Tuncay Epçeliden, Nilda Turgut, Nilüfer Kale, Eda Çoban, Nilüfer Yeşilot, Esme Ekizoğlu, Özgü Kizek, Özlem Bilgili, Recep Baydemir, Merve Akçakoyunlu, Zahide Yılmaz, Şerefnur Öztürk
doi: 10.4274/tnd.2023.99492  Pages 183 - 189
Amaç: Atrial fibrilasyon (AF) iskemik inmenin doğrudan önlenebilir en sık nedendir. Ülkemizde AF nedenli inme spektrumuna dair nöroloji kaynaklı geniş ölçekte bir veri bulunmamaktadır. NöroTek-Türkiye kapsamında akut inme algoritmalarının oluşturulmasına katkı yapması beklenen AF tespit edilen akut inme hastalarına dair hastane verisi toplanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Atrial fibrilasyon (AF) iskemik inmenin doğrudan önlenebilir en sık nedendir. Ülkemizde AF nedenli inme spektrumuna dair nöroloji kaynaklı geniş ölçekte bir veri bulunmamaktadır. NöroTek-Türkiye (TR) kapsamında akut inme algoritmalarının oluşturulmasına katkı yapması beklenen AF tespit edilen akut inme hastalarına dair hastane verisi toplanmıştır.
Bulgular: İskemik inme/GİA sebebiyle ile interne edilmiş hastalarda AF oranı %29,8 olup bunların %65’i bilinmekte olan, %5’i paroksismal ve %30’u yeni tanıdır. AF tanısı ile gelen hastalarda “etkin” tedavi [internasyonel normalizasyon oranı ≥2,0 varfarin veya rehber dozunda non-vitamin K antagonist oral antikoagülan (NOAK)] alanların oranı %25,3 olup, %42,5 olguda ya hiç ilaç kullanılmamakta ya da sadece antiplatelet kullanılmaktaydı. Düşük doz kullanım oranı 42 NOAK alırken inme geçirmiş olguda %50 idi. Taburcu edilirken antikoagülan %94,6 (düşük molekül ağırlıklı veya non-fraksiyone heparin %28,1; varfarin %32,5 ve NOAK %31) hastaya reçete edilmişti. NOAK ile taburcu edilen olguların %22’sinde doz düşük kategoride olup gelişte NOAK almakta olan olguların yarısı aynı ilaçla taburcu edilmiştir.
Sonuç: NöroTekTR ülkemizde AF’nin akut inmedeki sıklığı yanı sıra sekonder proflaksi perspektifinde yönetiminin geliştirilebilecek yönlerini ortaya koydu. Türkiye’de hastanede yatan akut inme olgularının yaklaşık üçte birinde AF saptanmıştır. AF’si bilinen akut inme olgularının dörtte üçünde etkin antikoagülan tedavi kullanılmamaktaydı. AF’de inme sekonder proflaksisi kapsamında heparin, varfarin ve NOAK planlaması benzer sıklıkta (üçte bir) olup reçete edilen NOAK dozu dörtte bir olguda subterapötiktir. AF’ye bağlı inmenin önlenebilmesi non-medikal ve medikal eğitim gerekli görünmektedir.
Objective: Atrial fibrillation (AF) is the most common directly preventable cause of ischemic stroke. There is no dependable neurology-based data on the spectrum of stroke caused by AF in our country. Within the scope of NeuroTek-Turkey, hospital-based data on acute stroke patients with AF were collected to contribute to the creation of acute stroke algorithms.
Materials and Methods: Atrial fibrillation (AF) is the most common directly preventable cause of ischemic stroke. There is no dependable neurology-based data on the spectrum of stroke caused by AF in Türkiye. Within the scope of NöroTek-Türkiye (TR), hospital-based data on acute stroke patients with AF were collected to contribute to the creation of acute-stroke algorithms.
Results: The rate of AF in patients hospitalized for ischemic stroke/TIA was 29.8%, of which 65% were known before stroke, 5% were paroxysmal, and 30% were diagnosed after hospital admission. The proportion of patients with AF who received “effective” treatment [international normalization ratio ≥2.0 warfarin or non-vitamin K antagonist oral anticoagulants (NOACs) at a guideline dose] was 25.3%, and, either no medication or only antiplatelet was used in 42.5% of the cases. The low dose rate was 50% in 42 patients who had a stroke while taking NOACs. Anticoagulant was prescribed to the patient at discharge at a rate of 94.6%; low molecular weight or unfractionated heparin was prescribed in 28.1%, warfarin in 32.5%, and NOACs in 31%. The dose was in the low category in 22% of the cases discharged with NOACs, and half of the cases, who received NOACs at admission, were discharged with the same drug.
Conclusion: NöroTekTR revealed the high but expected frequency of AF in acute stroke in Türkiye, as well as the aspects that could be improved in the management of secondary prophylaxis. AF is found in approximately one-third of hospitalized acute stroke cases in Türkiye. Effective anticoagulant therapy was not used in three-quarters of acute stroke cases with known AF. In AF, heparin, warfarin, and NOACs are planned at a similar frequency (one-third) within the scope of stroke secondary prophylaxis, and the prescribed NOAC dose is subtherapeutic in a quarter of the cases. Non-medical and medical education appears necessary to prevent stroke caused by AF.

5.Association Between Matrix Metalloproteinase-9 C-1562T Gene Polymorphism and Ischemic Stroke
Ismail Kara, Tammam Sipahi, Aslı Sert Sunal, Mustafa Yıldız, Babürhan Güldiken
doi: 10.4274/tnd.2023.83641  Pages 190 - 194
Amaç: Matriks metaloproteinazlar (MMP'ler), kalsiyum bağımlı çinko içeren proteazlardır. 28'den fazla enzim içeren MMP'ler, hücre dışı matriksin bozulmasına neden olur. MMP'ler birçok biyolojik süreçte önemli rol oynamalarına rağmen, iskemik inme gibi bazı patolojik süreçlerde de rol oynarlar. MMP'ler arasında iskemik inme ile en çok ilişkili olan enzim MMP-9 enzimidir. Bu çalışmanın amacı MMP-9 C-1562T (rs3918242) gen polimorfizminin Trakya bölgesinde yaşayan Türk hastalarda iskemik inme gelişimine etkisini değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Matriks metaloproteinazlar (MMP), kalsiyum bağımlı çinko içeren proteazlardır. Yirmi sekizden fazla enzim içeren MMP’ler, hücre dışı matriksin bozulmasına neden olur. MMP’ler birçok biyolojik süreçte önemli rol oynamalarına rağmen, iskemik inme (İİ) gibi bazı patolojik süreçlerde de rol oynarlar. MMP’ler arasında İİ ile en çok ilişkili olan enzim MMP9 enzimidir. Bu çalışmanın amacı MMP9 C-1562T (rs3918242) gen polimorfizminin Trakya Bölgesi’nde yaşayan Türk hastalarda İİ gelişimine etkisini değerlendirmektir.
Bulgular: Genotipler, C ve T alellerinin varlığına göre CC, CT ve TT olarak tanımlandı. Hastalar ve kontroller arasında MMP9 C-1562T gen polimorfizminin genotipik dağılımı ve alelik frekansı açısından anlamlı bir fark bulunamadı.
Sonuç: Sonuç olarak bulgularımız, MMP9 C-1562T gen polimorfizminin, Trakya Bölgesi’nde yaşayan Türk hastalardaki İİ riski ile ilişkili olmadığını göstermektedir.
Objective: Matrix metalloproteinases (MMPs) are calcium-dependent zinc-containing proteases containing more than 28 enzymes that cause the degrading of the extracellular matrix. Although MMPs play key roles in many biological processes, they influence some pathological processes such as ischemic stroke (IS). Among MMPs, the enzyme most associated with IS is the MMP9 enzyme. This study aimed to evaluate the effect of the C-1562T (rs3918242) gene polymorphism of MMP9 on the development of IS in Turkish patients living in the Trakya Region.
Materials and Methods: Our study involved 60 patients with IS and 60 controls. The patients with IS were categorized according to the Trial of ORG 10172 in Acute Stroke Treatment classification of stroke subtypes, and MMP9 C-1652T gene polymorphism was identified using polymerase chain reaction, followed by restriction fragment length polymorphism using the Pael (SphI) restriction enzyme.
Results: Genotypes were defined as CC, CT, and TT according to the presence of C and T alleles. No significant differences were identified in the genotype distribution and allele frequency of MMP9 C-1562T gene polymorphism between the patients with IS and controls.
Conclusion: Our findings suggest that MMP9 C-1562T gene polymorphism is not associated with the risk of IS in Turkish patients living in the Trakya Region.

6.Association of Estrogen Receptor 1 PvuII and XbaI Polymorphisms and Peripheral Estrogen Receptor 1 mRNA Levels with Alzheimer’s Disease in Turkish Patients
Gamze Güven, Pınar Köseoğlu Büyükkaya, Melisa Kılıç, Damla Uzun, Betül Cavuş, Filiz Güçlü Geyik, Ebba Lohmann, Bedia Samancı, Hakan Gürvit, Hasmet Hanağası, Başar Bilgiç
doi: 10.4274/tnd.2023.70481  Pages 195 - 203
Amaç: Östrojen reseptörü 1 (ESR1) polimorfizmleri, Alzheimer hastalığı (AH) ile ilişkilidir ve genin birinci intron bölgesindeki polimorfizmlerin ESR1 mRNA transkripsiyonunu etkilediği bilinmektedir. ESR1’in ilk intron bölgesi, iyi bilinen iki önemli polimorfizm içerir: PvuII rs2234693 (NM 000125.3: c.453-397T>C) ve Xbal rs9340799 (NM 000125.3: c.453-351A>G). Her iki polimorfizmin AH ile ilişkili olduğu gösterilmiştir, ancak popülasyonlar arasında tutarlı sonuçlar elde edilmemiştir. Çalışmamızda, Türk AH hastalarından oluşan kohortumuzda ESR1 PvuII ve XbaI polimorfizmlerinin hastalık ile ilişkili olup olmadığını belirlemeye çalıştık. Ayrıca PvuII ve XbaI polimorfizmlerinin ESR1 mRNA ekspresyonunu etkileyerek hastalığa katkı sağlayıp sağlamadığını da araştırdık.
Gereç ve Yöntem: Genotipleme 424 AH hastası (ortalama yaş: 64,5 ± 11,1 yıl) ve 302 kontrolde (ortalama yaş: 56,4 ± 13,0 yıl) gerçekleştirildi. ESR1 PvuII ve XbaI polimorfizmlerinin prevalansını belirlemek için polimeraz zincir reaksiyonu ve restriksiyon enzim kesimi yöntemi kullanıldı. ESR1 mRNA ekspresyonu, 85 hasta ve aynı yaştaki 53 kontrolün periferik kan hücrelerinde kantitatif gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu ile analiz edildi.
Bulgular: Hastalar ve kontroller arasında ESR1 PvuII ve XbaI polimorfizmlerinin genotip ve allel sıklığı açısından anlamlı bir farklılık bulunmadı. Bununla birlikte, PvuII C ve XbaI G allel frekansları, APOE ε4 alel taşıyıcısı hastalarda anlamlı olarak daha yüksek bulundu. ESR1 mRNA düzeyinin hastalarda kontrollere göre anlamlı derecede düşük olduğu belirlendi (P = 0,001). XbaI A allel taşıyıcılığı, hastalarda düşük ESR1 mRNA düzeyi ile ilişkili bulundu (P = 0,044) ve bu ilişkinin, yaş, cinsiyet ve APOE ε4 taşıyıcılık durumu gibi değişkenler için düzeltme yapıldıktan sonra bile anlamlı olduğu belirlendi (P = 0,035).
Sonuç: Çalışmamız, PvuII ve XbaI allel dağılımının APOE ε4 alleli ile ilişkili olduğunu gösterdi. XbaI polimorfizmi, ESR1 mRNA düzeyini etkileyerek AH riskini artırabilir.
Objective: Estrogen receptor 1 (ESR1) polymorphisms are associated with Alzheimer’s disease (AD) and polymorphisms in the first intronic region of the gene are known to affect ESR1 mRNA transcription. The first intronic region of the ESR1 contains two polymorphisms that have received the most attention: PvuII rs2234693 (NM 000125.3: c.453-397T>C) and XbaI rs9340799 (NM 000125.3: c.453-351A>G). Both polymorphisms have been shown to be associated with AD, but consistent findings across populations have not been established. This study aimed to determine whether ESR1 PvuII and XbaI polymorphisms are associated with the disease in a cohort of Turkish AD patients. Whether PvuII and XbaI polymorphisms affect disease susceptibility by influencing ESR1 mRNA expression was also examined.
Materials and Methods: Genotyping was performed in 424 patients with AD (mean age: 64.5 ± 11.1 yrs) and 302 controls (mean age: 56.4 ± 13.0 yrs). The polymerase chain reaction (PCR) and restriction enzyme digestion methods were used to determine the prevalence of the ESR1 PvuII and XbaI polymorphisms. The ESR1 mRNA expression was analyzed in the peripheral blood cells of 85 patients and 53 age-matched controls using quantitative real-time PCR.
Results: No significant difference in genotype and allele frequencies of ESR1 PvuII and XbaI polymorphisms between the patients and controls was found. However, the frequencies of the PvuII C and XbaI G alleles were significantly higher in the patients with the apolipoprotein-E (APOE) ε4 allele. The ESR1 mRNA levels were significantly lower in the patients with AD compared with the controls (P = 0.001). The XbaI A allele was significantly associated with lower ESR1 mRNA levels (P = 0.044) and this association remained significant even after adjusting for confounders such as age, gender and APOE ε4 carrier status (P = 0.035).
Conclusion: This study demonstrated that the distribution of PvuII and XbaI alleles is associated with the APOE ε4 allele. The XbaI polymorphism may be associated with a higher risk of AD by altering ESR1 mRNA levels.

7.Botulinum Toxin Treatment in Blepharospasm: Single-center Experience
Arman Çakar, Bedia Samancı, Haşmet Ayhan Hanağası, Yeşim Parman
doi: 10.4274/tnd.2023.91979  Pages 204 - 208
Amaç: Blefarospazm (BS), orbikülaris oküli, proserus ve korrugator kaslar gibi perioküler kasları da etkileyen bir fokal distonidir. Hastalık, tek başına veya nörodejeneratif hastalıkların seyrinde ortaya çıkabilmektedir. Hastalıkta, birinci basamak tedavi botulinum toksin uygulamasıdır. Bu çalışmada, BS tanısı ile izlenen hastaların klinik özelliklerini incelenmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda, BS tanısı ile takip edilen hastaların klinik özellikleri ve tedavi yanıtları retrospektif olarak analiz edilmiştir.
Bulgular: Çalışmaya katılan 49 hastanın, 23’ü kadın, 26’sı erkekti. Hastaların ortalama başvuru yaşı 56,8 ± 10,8 (35 ile 85 arasında), yakınmalarının ortalama başlangıç yaşı ise, 52,2 ± 11,9 (21 ile 82 arasında) idi. Hastaların 14’ünde bir nörodejeneratif hastalık tanısı mevcuttu. Hastaların 14’ü semptomları için botulinum toksinine ek olarak oral tedavi almaktaydı. En sık oral tedaviler antikolinerjik ilaçlar, benzodiazepinler ve antiepileptiklerdi. Hastalarda ortalama 32,4 ± 5,8 (15,0–42,5 arasında) ünite botulinum toksin kullanıldı. Tedavi yanıtı 42 hastada değerlendirildi. Bu hastaların 36’sının (%86) botulinum toksin uygulamasından iyi veya çok iyi düzeyde fayda gördüğü öğrenildi. Tedaviden görülen yarar süresi, ortalama 105,35 ± 36,35 (30 ile 180 arasında) gün idi. Pretarsal uygulamanın preseptal uygulamaya göre daha iyi ve uzun süreli yanıt ile ilişkili olduğu saptandı. Analiz edilen diğer klinik parametrelerin botulinum toksin uygulamasından görülen faydaya etkisinin olmadığı dikkati çekti. Yedi hastada botulinum toksinin uygulamasına bağlı yan etki geliştiği gözlendi. En sık gözlenen yan etkiler, orbikülaris oküli kas zaafı, ekimoz ve kseroftalmi idi.
Sonuç: Çalışmamızda, botulinum toksininin BS tedavisinde etkili ve güvenilir olduğu ortaya konmuştur. Pretarsal uygulamanın, preseptal uygulamaya göre benzer yan etki profiline sahip olmasına rağmen hasta değerlendirmesine dayanan fayda oranına göre daha etkili olduğu ve bu etkinin daha uzun süre devam ettiği saptanmıştır.
Objective: Blepharospasm (BS) is a focal dystonia that affects periocular muscles such as the orbicularis oculi, procerus, and corrugator. The disease may occur in isolation or in the course of neurodegenerative diseases, and its first-line treatment is the administration of botulinum toxin. In this study, we aim to analyze the clinical features of patients with BS.
Materials and Methods: In this study, the clinical features and treatment responses of patients with BS were retrospectively analyzed.
Results: Of the 49 patients included in the study, 23 were female and 26 were male. The mean age at administration was 56.8 ± 10.8 (between 35 and 85 years), and the mean age of onset was 52.2 ± 11.9 (between 21 and 82 years). Fourteen patients had a diagnosis of a neurodegenerative disease. Fourteen patients had additional oral treatment for their symptoms. The most common oral treatments were anticholinergic drugs, benzodiazepines, and antiepileptics. The mean unit of botulinum toxin was 32.4 ± 5.8 (15.0–42.5). Treatment response was evaluated in 42 patients. Of these, 36 (86%) had either good or excellent benefit. The mean duration of treatment benefit was 105.35 ± 36.35 (between 30 and 180) days. Pretarsal application was associated with better and more prolonged treatment response than preseptal. Other analyzed clinical parameters showed no effect on the benefit of botulinum toxin. Side effects were observed in seven patients, and the most common were orbicularis oculi weakness, ecchymosis, and xerophthalmia.
Conclusion: Our study demonstrated that botulinum toxin is effective and safe in the treatment of BS. Although pretarsal application has a similar side-effect profile to preseptal application, it was associated with better and longer treatment benefit.

8.Investigation of the Presence of Heavy Metals in the Progression of Multiple Sclerosis
Muhammed Zülfü Yılmaz, Murat Gönen
doi: 10.4274/tnd.2023.87160  Pages 209 - 215
Amaç: Multipl skleroz (MS) etiyoloji çalışmaları hastalığın multifaktöriyel olduğunu göstermektedir. Hastalığın başlangıcında genetik özellikler daha ön plana çıkarken, hastalığın progresyonuna neden olabilecek çevresel tetikleyicilerin varlığı hala araştırma konusudur.
Gereç ve Yöntem: Aynı coğrafi bölgeyi paylaşan 101 MS hastasını değerlendirdik. Bu hastaların kan ve saç dokularında ağır metal incelemesi yaptık. Bu hastaların 67’si tekrarlayan iyileşen MS (RRMS) grubunda, 34’ü progresif MS (PMS) grubundaydı.
Bulgular: Numuneler, X Series 2 model (ICP MS) cihazı kullanılarak analiz edildi. Saç örneklerinde alüminyum (Al) PMS grubunda 8,98 μg/g, RRMS grubunda 3,01 μg/g bulundu (P < 0,001). RRMS grubunda Al elementinden farklı olarak magnezyum (Mg), kalsiyum (Ca), kobalt (Co), çinko (Zn) ve stronsiyum (St) elementlerinin yüksek olduğu gözlendi. Ca medyan değeri için RRMS: 931 μg/g, PMS: 400 μg/g (P < 0,001); Mg için RRMS: 118 ug/g, PMS: 50 ug/g (P < 0,001); Co RRMS için: 0,0150 μg/g, PMS: 0,0075 μg/g (P = 0,008); Zn için RRMS: 138 μg/g, PMS: 101 μg/g (P = 0,008); St RRMS için: 4,76 μg/g, PMS: 3,70 μg/g (P = 0,008). Bu sonuçlarla Al fazlalığı veya Mg, Ca, Co ve Zn eksikliklerinin MS progresyonu ile ilişkili olabileceğini düşündük. PMS’de cıva (Hg) kan seviyesi hafif düşüktü. Bu bulgu saç numuneleri ile korele değildi (P = 0,047). Kan Hg düzeyi ile RRMS arasındaki ilişki ayrıca değerlendirilmelidir.
Sonuç: Daha önce PMS formlarıyla RRMS subtiplerini ağır metaller açısından kıyaslayan çalışma bulamadık. Özellikle Al elementine fokuslanmak gereklidir.
Objective: Multiple sclerosis (MS) etiology studies show that the disease is multifactorial. While genetic features are more prominent at the beginning of the disease, the existence of environmental triggers that may cause the progression of the disease is still a subject of research.
Materials and Methods: We evaluated 101 MS patients sharing the same geographical area. We performed heavy metal analysis in the blood and hair tissues of these patients. Of these patients, 67 were in the relapsing remitting MS (RRMS) group and 34 were in the progressive MS (PMS) group.
Results: Samples were analyzed using the X Series 2 model (ICP MS) instrument. In hair samples, aluminum (Al) was found to be 8.98 μg/g in the PMS group and 3.01 μg/g in the RRMS group (P < 0.001). Unlike Al element, magnesium (Mg), calcium (Ca), cobalt (Co), zinc (Zn) and strontium (St) elements were observed to be higher in the RRMS group. RRMS for median Ca: 931 μg/g, PMS: 400 μg/g (P < 0.001); RRMS for Mg: 118 μg/g, PMS: 50 μg/g (P < 0.001); For Co RRMS: 0.0150 μg/g, PMS: 0.0075 μg/g (P = 0.008); RRMS for Zn: 138 μg/g, PMS: 101 μg/g (P = 0.008); For St RRMS: 4.76 μg/g, PMS: 3.70 μg/g (P = 0.008). With these results, we thought that Al excess or Mg, Ca, Co, and Zn deficiencies might be associated with MS progression. The mercury (Hg) blood level was slightly low in PMS. This finding was not correlated with hair samples (P = 0.047). The relationship between blood Hg level and RRMS should be evaluated separately.
Conclusion: We could not find any study comparing PMS forms and RRMS subtypes in terms of heavy metals. In particular, it is necessary to focus on the Al element.

9.Do Plasma Nitric Oxide Levels Have an Impact on Unprovoked Migraine Attacks?
Yasemin Ekmekyapar Fırat, Saniye Koç Ada, Emine Kılıçparlar Cengiz, Abdurrahman Neyal, Mustafa Baki Çekmen, Ayşe Münife Neyal
doi: 10.4274/tnd.2023.51447  Pages 216 - 219
Amaç: Migren patofizyolojisinde nitrik oksitin (NO) rolü ile ilgili provokasyon çalışmaları uzun zamandır yapılmakta ve önemli bilgiler vermektedir. Literatürde çok sayıda provokasyon çalışması olmasına rağmen spontan migren ataklarında NO’nun rolü ile ilgili daha az sayıda yayın mevcuttur. Bu çalışmada migren hastalarında provoke edilmemiş ataklar sırasındaki serum NO değerleri ile interiktal dönemdeki değerler ve kontrol grubunun sonuçlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Otuz migrenli hastanın provoke edilmemiş ataklarının doğal seyrinde ve ataksız dönemlerinde plazma NO düzeylerini değerlendirildi. Ayrıca bunlar 25 sağlıklı kontrolün sonuçlarıyla karşılaştırıldı.
Bulgular: Ortalama plazma NO seviyeleri migren atakları sırasında 20,99 ± 4,93 μmol/l, ataklar arasında 25,97 ± 9,83 μmol/l ve kontrol grubunda 23,22 ± 7,57 μmol/l idi. Bu sonuçlara göre migrenlilerde ataklar sırasında ortalama plazma NO düzeyleri ataksız döneme göre anlamlı olarak daha düşüktü (P = 0,025), ancak kontrollerle anlamlı bir fark yoktu (sırasıyla; P = 0,212 ve P = 0,247).
Sonuç: NO’nun migren ataklarının doğal seyrinde bir etkisinin olup olmadığını değerlendirmek için daha fazla sayıda ve serum düzeylerinin ölçülmesinden farklı yöntemlerle yapılan spontan atak çalışmalarına gerek vardır.
Objective: Provocation studies on the role of nitric oxide (NO) in the pathophysiology of migraine have long been conducted and provide important information. Although there are many provocation studies in the literature, there are fewer publications on the role of NO in spontaneous migraine attacks. In this study, we aimed to compare the serum NO levels during unprovoked attacks in patients with migraine using the values in the interictal period and the results of the control group.
Materials and Methods: Thirty migraine patients were evaluated for plasma NO levels during the natural course of unprovoked attacks and in the interictal period. They were also compared with the results of 25 healthy controls.
Results: The mean plasma NO levels were 20.99 ± 4.93 μmol/l during migraine attacks, 25.97 ± 9.83 μmol/l between attacks and 23.22 ± 7.57 μmol/l in the control group. According to these results, the mean plasma NO levels were significantly lower in migraineurs during attacks compared to the non-attack period (P = 0.025), but there was no significant difference with controls (P = 0.212 and P = 0.247, respectively).
Conclusion: To evaluate whether NO has an effect on the natural history of migraine attacks, more spontaneous attack studies involving methods other than measuring serum levels are needed.

CASE REPORTS
10.Corticobasal Syndrome as Alzheimer’s Disease Subtype: A Case Report
Faruk Uğur Doğan, Bedia Samancı, Basar Bilgiç, Haşmet Ayhan Hanağası, Hakan Gürvit
doi: 10.4274/tnd.2022.09481  Pages 220 - 223
Tipik Alzheimer hastalığı (AH), merkezini progresif amnestik bozukluğun oluşturduğu, kronik nörodejeneratif bir hastalıktır. Bununla birlikte etkilenen beyin alanlarına bağlı olarak diğer fokal kortikal demans sendromlarının çeşitli amnestik olmayan klinik profilleri ile atipik olarak ortaya çıkabilir. Bu atipik formlardan birisi, Ulusal Yaşlılık Enstitüsü–Alzheimer Derneği’nin 2011 yılında ve Uluslararası Çalışma Grubu 2’nin 2014 yılında yayınladığı Alzheimer Hastalığı Tanı Kriterleri’nde yer almayan ancak davranış nörolojisi uzmanlarınca iyi bilinen kortikobazal sendromdur (KBS). Bu çalışmada asimetrik parkinsonizm, miyokloniler, piramidal bulgular, ilkel refleksler ve kraniyal görüntüleme bulguları ile KBS olarak değerlendirilen ve beyin omurilik sıvısı biyobelirteçleri AH patolojisi ile uyumlu olan altmış bir yaşındaki bir erkek hasta anlatılacaktır. Mevcut tanı kriterleri içinde yer almayan, ancak azımsanamayacak sayıda olgu AH patolojisi ile ilişkili olduğu bilinen KBS’nin gelecekte belirlenecek yeni AH tanı kriterlerinde göz ardı edilmemesi gerekmektedir.
Typical Alzheimer’s disease (AD) is a chronic neurodegenerative disease centered on progressive amnestic disorder. However, it may present atypically with various non-amnestic clinical profiles of other focal cortical dementia syndromes depending on the brain areas affected. One of these atypical forms is corticobasal syndrome (CBS), which is not included in the AD diagnostic criteria published by the National Institute of Aging and Alzheimer’s Association in 2011 and the International Working Group 2 in 2014, but is well known by behavioral neurologists. This paper presents the case report of a 61-year-old male patient with asymmetric parkinsonism, myoclonus, pyramidal findings, primitive reflexes, and cranial imaging findings evaluated as CBS and cerebrospinal fluid biomarkers compatible with AD pathology. CBS, which is not included in the current diagnostic criteria, but is known to be associated with AD pathology in a considerable number of cases, should not be ignored in the new AD diagnostic criteria to be determined in the future.

IMAGES IN CLINICAL NEUROLOGY
11.Extremely Proximal Common Carotid Bifurcation
Yuya Kobayashi, Teruya Morizumi
doi: 10.4274/tnd.2022.62357  Pages 224 - 225
Abstract | English Full Text

LETTERS TO THE EDITOR
12.Abnormal Somatosensory Discrimination in Dry Eye Syndrome
Meral Erdemir Kızıltan, Cezmi Doğan, Selahattin Ayas, Ayşegül Gündüz
doi: 10.4274/tnd.2022.76402  Pages 226 - 227
Abstract | English Full Text

13.Transient Palatal Myoclonus Due to Opercular Ischemic Lesion
Levent Öcek, Dilara Asar, Ufuk Şener
doi: 10.4274/tnd.2023.17364  Pages 228 - 229
Abstract | English Full Text 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Home        |        Contact
LookUs & OnlineMakale