e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Download Current Issue.

Volume : 28 Issue : 4 Year : 2022

Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print Submit Your Article Login Copyright Transfer Form
Turkish Journal of Neurology Indexed By
  Turk J Neurol: 29 (1)
Volume: 29  Issue: 1 - 2023
Hide Abstracts | << Back
1.Cover

Pages I - XI

FROM THE EDITOR
2.After the Earthquake
Şerefnur Öztürk
doi: 10.4274/tnd.2023.20599  Page 1
Abstract | English Full Text

REVIEWS
3.Vaccination in Individuals with Multiple Sclerosis – Part I
Bilge Piri Çınar, Aslı Tuncer, Nuray Bilge, Sena Destan Bünül, Rabia Gökçen Gözübatık-çelik, Eda Derle Çiftçi, Gencer Genç, Bedriye Karaman, Ahmet Kasım Kılıç, Alp Sarıteke, Meral Seferoğlu, Bedile İrem Tiftikçioğlu, Abdulkadir Tunç, Gülgün Uncu, İrfan Yavaş, Mehmet Fatih Yetkin, Hüsnü Efendi, Aksel Siva
doi: 10.4274/tnd.2023.62592  Pages 2 - 11
Multipl skleroz (MS) merkezi sinir sisteminin otoimmün ve demiyelinizan hastalığıdır. Kronik bir hastalık olup bireye ait tüm diğer sağlık ve yaşamsal süreçlerin değerlendirilmesinde hastalık süreci, hastanın kullandığı ilaçları göz önüne alarak karar vermek gereklidir. Aşılama, çocukluktan yetişkinliğe yaşamın her döneminde uygulanabildiği için MS tanılı bireylerde de her bir aşının özelliği dışında hastanın immün sistem etkinliği mutlaka gözden geçirilmelidir. Bu derlemede MS tanılı bireylerde farklı aşıların uygulamaları tartışılacak olup, farklı iki bölüm halinde yayınlanacaktır.
Multiple sclerosis (MS) is an autoimmune and demyelinating disease of the central nervous system. It is a chronic disease, and in the evaluation of all other health and vital processes, decisions should be made by considering the disease process and the drugs used by the patient. Since vaccination can be performed at every stage of life, from childhood to adulthood, immune system activity, except where it is characteristic of the vaccine, should be reviewed in patients with MS. In this review, the applications of different vaccines in individuals with MS are discussed in two separate sections.

ORIGINAL ARTICLES
4.Factors Affecting Functional Outcomes and Mortality After Thrombectomy for Basilar Artery Occlusions: Recanalization Time and Collateral Scoring
Hasan Hüseyin Karadeli
doi: 10.4274/tnd.2022.06777  Pages 12 - 17
Amaç: Baziler arter oklüzyonlarında (BAO) endovasküler tedavi (EVT) seçeneği için mevcut kılavuzlarda halen yeterli kanıt düzeyine ulaşılamamıştır. Bu çalışma, baziler arter trombektomisi sonrası hastaların üçüncü ay fonksiyonel sonlanımları ve mortaliteleri üzerine etki eden faktörleri araştırmayı amaçlamaktadır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmada inme merkezimizde 2016-2021 yılları arasında baziler arter trombektomi işlemi yapılan 22 hastanın klinik, radyolojik ve girişimsel işlem özellikleri retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar üçüncü ay mortalite ve morbidite durumlarına göre iki gruba ayrılarak komorbidite, baziler arterin oklüzyon seviyesi ve kollateral durumu, semptom rekanalizasyon zamanı ve genel anestezi alma durumuna göre anlamlılık açısından istatistiksel olarak değerlendirildi.
Bulgular: Üçüncü ay mortalite oranı yüksek olan hasta grubunda semptom-rekanalizasyon zamanının istatistiksel olarak anlamlı düzeyde uzun olduğu (P = 0,034), posterior serebral sistem kollateral skorları yüksek olan hasta grubunda ise üçüncü ay fonksiyonel sonlanımların istatistiksel olarak anlamlı oranda iyi olduğu saptandı (P = 0,022).
Sonuç: BAO’nun EVT’de rekanalizasyon zamanı uzadıkça hastaların mortalite oranında artma izlenmiştir ve posterior serebral sistem kollateral skorları fazla olan hastaların, baziler arter trombektomi işleminden fayda görme olasılıklarının daha yüksek olduğu saptanmıştır.
Objective: There is still insufficient evidence in the current guidelines for the endovascular treatment (EVT) of basilar artery occlusions (BAO). This study aims to investigate the factors affecting the functional outcomes and mortality of patients after basilar artery thrombectomy at 3 months.
Materials and Methods: In this study, the clinical, radiological, and interventional procedural features of 22 patients who underwent basilar artery thrombectomy in our stroke center between 2016 and 2021 were evaluated retrospectively. The patients were divided into two groups according to their 3-month mortality and morbidity, and they were evaluated in terms of the statistical significance of comorbidity, BAO level and collateral status, symptom recanalization time, and general anesthesia status.
Results: In the patient group with the highest 3-month mortality rate, the symptom recanalization time was found to be significantly longer (P = 0.034), whereas in the patient group with high posterior cerebral system collateral scores, 3-month functional outcomes were found to be significantly improved (P = 0.022).
Conclusion: In the EVT of BAOs, the mortality rate of patients increases as the recanalization time increases, and patients with higher posterior cerebral system collateral scores are more likely to benefit from the basilar artery thrombectomy procedure.

5.The Effects of a “Transient Ischemic Attack Unit” on the Early Diagnosis and Treatment of Stroke and Other Vascular Events
Mine Hayriye Sorgun, Zerin Özaydin Aksun, Seyda Erdoğan, Murat Arslan, Ayşegül Gürsoy Çoruh, Diğdem Kuru Öz, Nil Özyüncü, Elif Peker, Cansın Tulunay Kaya, Kıvılcım Yavuz, Mustafa Erdoğan, Canan Togay Işıkay
doi: 10.4274/tnd.2022.80932  Pages 18 - 23
Amaç: Geçici iskemik atak (GİA) ve minör inme sonrasında etiyolojik nedenin hızlıca bulunması ve uygun tedavinin başlanması hastaların özürlülük yaratacak şiddette iskemik inme geçirmesini önleyebilir. Bu çalışmanın primer amacı GİA ve minör inmenin farkındalığını artırmak ve GİA ünitelerine erken başvuruyu sağlamaktır. Ayrıca GİA ünitesinin, prognoz ve hastanede kalış sürelerine sağladığı faydayı araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya başlamadan önce, kliniklere GİA ve minör inme belirtileri hakkında bilgi veren ve hastaların ulaşabilmesi için araştırma görevlisinin telefon numarası bulunan broşürler dağıtılmıştır, posterler asılmıştır ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri sağlık çalışanlarına GİA ünitesinin tanıtımı yapılmıştır. Daha sonra 16 Eylül 2019 - 15 Eylül 2020 arasında GİA veya minör iskemik inme semptomları (NIHSS ≤5) ile başvuran ardışık 69 hasta prospektif olarak çalışma grubuna dahil edilmiştir. 16 Eylül 2018 - 15 Eylül 2019 arasında GİA veya minör iskemik inme (NIHSS ≤5) ile başvurmuş ardışık 90 hastanın kayıtları kontrol grubu olarak retrospektif değerlendirilmiştir. GİA ünitesi öncesi ve sonrası başvuran iki grup hastanın etiyolojik tanı ve tedavi zamanlaması, hastanede kalış süresi ve prognoz açısından karşılaştırılmıştır.
Bulgular: İki grup arasında vasküler olaylar ve vasküler mortalite açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır. Yapılan lojistik regresyon analizinde, hastanede yatış süresi çalışma grubunda anlamlı olarak daha kısa tespit edilmiştir (P = 0,015).
Sonuç: GİA ve minör inme hastaları hızlıca tanınmalı ve kalış süresini kısaltmak, hastane maliyetlerini ve olası komplikasyonları azaltmak için araştırma tetkikleri en kısa sürede yapılmalıdır.
Objective: Identifying the etiology and early treatment following a transient ischemic attack (TIA) or minor stroke may prevent patients from having a disabling ischemic stroke. The primary aim of this study was to increase awareness of the symptoms of TIA and minor ischemic stroke and provide early intervention via a TIA unit. In addition, the benefits provided by the TIA unit were analyzed in terms of prognosis and length of hospital stay.
Materials and Methods: Before beginning the study, brochures and posters containing information about the symptoms of a TIA and minor ischemic stroke, along with the mobile phone number of a research fellow, were distributed in the clinics and hung on the main boards of the Ankara University Faculty of Medicine Hospitals. A presentation on the TIA unit was also given to the healthcare professionals of the hospitals. Afterward, 69 patients consecutively admitted with symptoms of a TIA or minor ischemic stroke [with a National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) score of ≤5] between September 16, 2019, and September 15, 2020, were prospectively included in the study group. The hospital charts of 90 consecutive patients admitted with a TIA or minor ischemic stroke (with an NIHSS score of ≤5) were retrospectively evaluated as the control group from September 16, 2018, to September 15, 2019. The timing of the etiological diagnoses and treatments, the length of the hospital stay, and the prognoses of these two groups of patients, one comprising patients admitted before and the other comprising patients admitted after the TIA unit was established, were compared.
Results: The two groups had no significant difference in vascular events and mortality. However, in the logistic regression analysis, the length of the hospital stay was significantly shorter in the study group (P = 0.015).
Conclusion: A TIA and a minor stroke should be recognized quickly, and diagnostic tests should be performed as soon as possible to shorten the period of the hospital stay and reduce the costs and complications related to longer hospitalization.

6.Serum Levels of Neopterin, Galectin-3, Tissue Necrosis Factor Alpha, and Interleukin-10 During the Interictal and Attack Periods of Patients with Migraine
Ayşe Hedef, Filiz Alkan Baylan, Yakup Dülgeroğlu, Deniz Tuncel Berktaş, Fatma İnanç Tolun
doi: 10.4274/tnd.2022.01947  Pages 24 - 29
Amaç: Bu çalışmayla migren hastalarının interiktal ve atak dönemlerinde neopterin, galektin-3, tümör nekroz faktörü alfa ve interlökin-10 (IL-10) serum düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Böylece çalışma sonuçlarının nörojenik enflamasyon teorisi ile ilgili literatüre katkı sağlayacağı düşünülmüştür.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 80 migren hastası (40 atak dönem ve 40 interiktal dönem) ve 30 sağlıklı gönüllü dahil edilmiştir. Çalışmaya katılan kişilerden kan örnekleri alınarak uygun koşullarda serum elde edilmiştir. Tüm parametrelerin serum seviyeleri ELISA yöntemiyle ticari kit (Coon Koon, Shanghai, China) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Gruplar arasındaki fark uygun istatistiksel analiz yöntemleri ile değerlendirilmiştir.
Bulgular: Galektin-3 ve neopterin seviyeleri interiktal döneme kıyasla atak dönemindeki migren hastalarında daha yüksekti. IL-10 ve galektin-3 seviyeleri kontrol grubuna kıyasla atak dönemindeki migren hastalarında daha yüksekti. Kontrol grubu ile interiktal dönem arasında hiçbir parametrede anlamlı farklılık tespit edilmedi. Tüm gruplarda galektin-3 ile neopterin seviyeleri arasında bir korelasyon olduğu görüldü (r = 0,598, P < 0,001).
Sonuç: Çalışmamızda nörojenik enflamasyon teorisi ile uyumlu olarak migren hastalarında atak sırasında galektin-3 ve neopterin gibi proenflamatuvar moleküllerin düzeyi daha yüksek bulunmuştur. Atak döneminde IL-10 düzeylerindeki artışın enflamasyonu sınırlamak amacıyla meydana geldiği düşünülmektedir. Tetrahidrobiopterin yolağının enflamatuvar ve nöropatik ağrıda rol oynaması nedeniyle atak sırasındaki yüksek neopterin düzeylerinin migren baş ağrısı ile ilişkili olabileceği düşünülmüştür. Ancak, bu konuda moleküler düzeyde daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.
Objective: This study aimed to determine the serum levels of neopterin, galectin-3, tissue necrosis factor alpha, and interleukin-10 (IL-10) during the interictal and attack periods of patients with migraine. It is hoped that the findings will contribute to the literature on the theory of neurogenic inflammation.
Materials and Methods: Eighty patients with migraine (40 attacks and 40 interictal periods) and 30 healthy volunteers were included in the study. Blood samples were taken from the people participating in the study, and serum was obtained under the appropriate conditions. The serum levels of all the parameters were determined using a ELISA kit (Coon Koon, Shanghai, China). The difference between the groups was evaluated using appropriate statistical analysis methods.
Results: Galectin-3 and neopterin levels were higher during the attack period compared with the interictal period, and IL-10 and galectin-3 levels were higher during the attack period than in the control group. There was no significant difference in any parameter between the control and interictal period groups. There was a correlation between galectin-3 and neopterin levels in all groups (r = 0.598, P < 0.001).
Conclusion: The levels of pro-inflammatory molecules, such as galectin-3 and neopterin, were found to be higher in patients with migraine during attacks, which is consistent with the theory of neurogenic inflammation. It is thought that the increase in IL-10 levels during the attack occurs to limit inflammation. Since the tetrahydrobiopterin pathway plays a role in inflammatory and neuropathic pain, it is thought that high neopterin levels during an attack may be associated with migraine headaches.

7.Salivary Oxidative Status and the Neutrophil/Lymphocyte Ratio in Multiple Sclerosis
Çağla Varol, Fatma Yeşim Kırzıoğlu, Serpil Demirci, Melike Dogan Ünlü, Mustafa Calapoğlu, Hikmet Orhan
doi: 10.4274/tnd.2022.15985  Pages 30 - 39
Amaç: Multipl sklerozlu (MS) hastalar ile sistemik olarak sağlıklı kontroller arasında tükürükteki oksidatif durumu periodontal sağlık bağlamında karşılaştırmak ve tükürük oksidatif durumunun nötrofil/lenfosit oranı (NLR) ile ilişkili olup olmadığını değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 92 MS hastası ve 92 sistemik sağlıklı gönüllü olmak üzere toplam 184 gönüllü katıldı. Her bireyde tıbbi, nörolojik ve oral muayene yapıldı. Tükürük örneklerinde miyeloperoksidaz (MPO), laktoferrin (LF), total antioksidan kapasite (TAOC), total oksidan durum ve oksidatif stres indeksi (OSI) seviyeleri belirlendi.
Bulgular: MS ve sağlıklı gönüllüler arasında periodontal parametrelerde herhangi bir fark yoktu (P > 0,05). NLR, MS’de kontrollerden daha yüksekti (P = 0,000). Ancak MS hastalarında kontrollere göre anlamlı derecede düşük MPO, daha yüksek LF, TOS ve OSI seviyeleri vardı (P > 0,05). MS grubunda TAOC düzeylerinde anlamlı bir düşüş vardı (P = 0,016). Periodontal olarak sağlıklı MS hastalarında TOS ve periodontitis - evre 2 MS hastalarında OSI eşleştirilmiş kontrollere kıyasla daha yüksekti ve MS grubunda periodontitis - evre 3’te TAOC daha yüksek bulundu (P < 0,05). MS ve kontrol gruplarında MPO, TAOC ve cep derinliği, klinik ataçman seviyesi (CAL) arasında pozitif korelasyon vardı. Daha yüksek periodontal parametre ve MPO seviyeleri artan özürlülük ile ilişkiliyken, daha uzun hastalık süresinde CAL, TAOC ve MPO düzeyleri arttı (P < 0,05).
Sonuç: MS hastalarındaki periodontal bulgular sağlıklı kontrollerdekinden farklı değildir, ancak tükürükte artmış MPO ve azalmış TAOC seviyeleri ve MS’de yüksek NLR, değişmiş immün sürveyansa rağmen devam eden artmış bir sistemik enflamasyona işaret etmektedir.
Objective: To compare the oxidative status in saliva between patients with multiple sclerosis (MS) and systemically healthy controls in the context of periodontal health and to evaluate whether salivary oxidative status correlates with the neutrophil/lymphocyte ratio (NLR).
Materials and Methods: A total of 184 volunteers, 92 with MS and 92 systemically healthy volunteers, participated in the study. Each person underwent medical, neurological, and oral examinations. Saliva samples were taken, and myeloperoxidase (MPO), lactoferrin (LF), total antioxidant capacity (TAOC), total oxidant status (TOS), and oxidative stress index (OSI) levels were determined.
Results: There were no differences in the periodontal parameters between the patients with MS and the healthy volunteers (P > 0.05). The NLR was higher in the patients with MS than in the controls (P = 0.000). However, patients with MS had non-significantly lower MPO levels and higher LF, TOS, and OSI levels than the controls (P > 0.050). There was a significant decrease in TAOC levels in the MS group (P = 0.016). There were higher TOS levels in the periodontally healthy patients with MS and higher OSI levels in the periodontitis - stage 2 patients with MS than those in the matched controls. There were also higher TAOC levels in the periodontitis - stage 3 MS group (P < 0.050). There were positive correlations between MPO, TAOC levels and the probing depths, the clinical attachment levels (CALs) in the MS and control groups. While higher periodontal parameters and MPO levels were associated with increased disability factors, the CALs and the TAOC and MPO levels were elevated in those with longer disease durations (P < 0.050).
Conclusion: The periodontal findings in the patients with MS are not different from those in healthy controls; however, increased MPO and decreased TAOC levels in saliva and higher NLRs in patients with MS indicate a prominent ongoing systemic inflammation despite altered immune surveillance.

8.Evaluation of Diffusion Tensor Imaging Findings in Clinically Isolated Syndrome and Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis Patients
Özkan Alataş, Berrin Çavuşoğlu, Ali Çaylak, Ahmet Onur Keskin, Egemen İdiman, Fethi İdiman, Emel Ada
doi: 10.4274/tnd.2022.17363  Pages 40 - 45
Amaç: Klinik İzole Sendrom (KİS) ve Relapsing-Remmiting Multiple Skleroz (RRMS) tanısı almış olan hastalar ile sağlıklı kontrollerde normal görünen beyaz cevher (NGBC) ve korpus kallozumda Difüzyon Tensor Görüntüleme (DTG) bulgularını araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Retrospektif çalışmada KİS (n=10), RRMS (n=29) ve sağlıklı kontrol (n=13) grupları DTG ile değerlendirildi.Ortalama difüzyon (OD) ve fraksiyonel anizotropi (FA) haritalarında korpus kallozum genu (KKG) ve spleniumdan (KKS), frontal, parietal, occipital ve temporal loblar normal görünen beyaz cevher alanlarından OD ve FA ölçümleri yapıldı.
Bulgular: Temporal loblardaki NBGC'nin ortalama FA değerleri hem KİS hem de RRMS'de bilateral olarak kontrol grubundan daha düşüktü. Ancak, KİS ve RRMS grupları arasında fark bulunmadı. KİS grubu KKG'de kontrol grubuna göre daha düşük FA değerlerine sahipken, RRMS grubu KKS'de kontrollere kıyasla daha düşük FA değerlerine sahipti. RRMS ve kontroller arasında KKG'de OD değerleri istatistiksel olarak farklıydı.
Sonuç: DTG, KİS ve RRMS hastalarında normal görünen beyaz cevher ve korpus kallozumdaki erken değişikliklerin saptanmasına katkıda bulunur. DTG, KİS ve RRMS hastalarının takibi ve yönetimine yardımcı olabilir.
Objective: To compare diffusion tensor imaging (DTI) findings of the normal-appearing white matter (NAWM) and corpus callosum (CC) in patients with clinically isolated syndrome (CIS) and relapsing-remitting multiple sclerosis (RRMS) and a healthy control (HC) group.
Materials and Methods: The CIS (n = 10), RRMS (n = 29), and HC (n = 13) groups were evaluated by DTI in this retrospective study. Mean diffusion (MD) and fractional anisotropy (FA) maps as well as MD and FA measurements were made from the corpus callosum genu (CCG), corpus callosum splenium (CCS), and NAWM areas from the frontal, parietal, occipital and temporal lobes.
Results: The mean FA values of the NAWM in the temporal lobes were bilaterally lower in both the CIS and RRMS groups than in the HC group. However, no difference was found between the CIS and RRMS groups. In addition, the CIS group had lower FA values in the CCG, whereas the RRMS group had lower FA values in the CCS compared with the HC group. The MD values were significantly different in the CCG between the RRMS and HC groups.
Conclusion: DTI contributes to detecting early changes in the NAWM and CC in patients diagnosed with CIS and RRMS. Additionally, DTI can aid in the follow-up care and management of these patients.

9.Assessment of the Level of Knowledge about Migraines and Medication Among Pharmacy Technicians
Recep Baydemir, Duygu Kurt Gök, Şeyma Benli, Murat Gültekin, Mehmet Fatih Yetkin, Elçin Balcı
doi: 10.4274/tnd.2022.26964  Pages 46 - 51
Amaç: Migren ile ilgili sınırlı sayıdaki çalışmada eczane teknisyenlerinin (ET) bilgi düzeyine odaklanılmıştır. Bu çalışmada migren ve migren tedavisi ile ilgili farkındalığın ve bilgi düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Bu kesitsel çalışma Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kayseri ili Türkiye’de yürütülmüştür. Şubat 2019-Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş ve 324 ET’nin (%75,8 yanıt oranı) katılımı ile tamamlanmıştır. Migren tanısı, atakların özellikleri ve tedavisi ile ilgili soruları içeren formlar direkt ET’lere uygulanmıştır. Daha sonra bir nörolog tarafından formlar değerlendirilmiştir.
Bulgular: Migren ataklarını azaltan ilaç tedavisini bilen ET oranı %10,2 idi. Çoğu ET (%85,2) migren tedavisi konusunda eğitim almamış ve iş yeri deneyimlerinden bilgi edinmiştir. Doksan bir katılımcı (%28,1) baş ağrısı nedeniyle eczaneye gelen hastalara ilaç önerdiklerini söyledi. Migren için önerdikleri ilaç sorulduğunda, %29,6’sı ergotamin, %26,9’sı analjezik ve %15,7’si ise triptan önermiştir.
Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları, birinci basamak hizmetlerini destekleyen eczanelerde çalışan teknisyenlerin migren tedavisi konusunda yeterli migren farkındalığı ve bilgisine sahip olmadığını ve bu konuda uygun eğitim verilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.
Objective: A limited number of studies focus on pharmacy technicians (PT) and their knowledge level regarding migraines. The present study aimed to determine their level of awareness and knowledge regarding migraines and migraine treatment.
Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted at Erciyes University Faculty of Medicine in Kayseri, Türkiye. It was conducted from February 2019 to May 2019 and completed with the participation of 324 PTs (75.8% response rate). Forms containing questions about the diagnosis of migraines, the characteristics, and the treatments were administered to the PTs in person and then evaluated by a neurologist.
Results: The ratio of PTs who knew of a drug therapy that reduced migraine attacks was 10.2%. Most PTs (85.2%) had no training in migraine treatment and obtained knowledge from their work experience. Ninety-one participants (28.1%) recommended medication to patients who visited the pharmacy due to headaches. When asked about the drug they recommend for migraines, 29.6% suggested ergotamine, 26.9% suggested analgesics, and 15.7% suggested triptans.
Conclusion: The results of this study revealed that PTs working in pharmacies that support primary care services might not have sufficient awareness and knowledge about migraine treatments, and appropriate training should be provided on this subject.

10.The Relationship Between Acute Stroke Management and the Knowledge of Evidence-based Care and Attitudes Toward Stroke Care Among Emergency Nurses and Emergency Medical Services Personnel in Ardabil City in 2021
Farideh Ahadi Kolankoh, Naser Mozaffari, Rajab Dashti-Kalantar, Mohammad Ali Mohammadi
doi: 10.4274/tnd.2023.30633  Pages 52 - 59
Amaç: İnme dünya çapında önemli bir sakatlık nedenidir. Bu nedenle, akut inmeli hastalara kaliteli bakım sağlamak için acil hemşirelerinin bilgi, tutum ve yönetim yönlerinin araştırılması gerekmektedir.
Gereç ve Yöntem: Bu ilişkisel araştırma, 2021 yılında Erdebil şehrinde 285 acil servis hemşiresi ve acil sağlık hizmetleri (ASH) personeli üzerinde yapılmıştır. Veri toplama araçları arasında demografik bilgi anketleri, uyarı işaretleri, hemşirelerin kanıta dayalı bakım bilgileri, inme bakımına yönelik tutumlar ve akut inme yönetimi mevcuttu. Veriler SPSS-26 programı kullanılarak tanımlayıcı istatistikler ve t-testi, F-testi, lineer regresyon analizi ve tek yönlü varyans analizi testi kullanılarak analiz edilmiştir. Anlamlılık düzeyi P < 0,05 olarak belirlenmiştir.
Bulgular: Kanıta dayalı bakım ve akut inme yönetimi bilgisi, acil hemşirelerinde ASH personeline göre daha iyiydi (P < 0,05). Çok değişkenli regresyon modelinin sonuçları, inme uyarı işaretleri bilgisinin ve inme bakımına yönelik tutumun akut inme tedavisinde daha güçlü belirleyiciler olduğunu göstermiştir. Kanıta dayalı bakım bilgisi, inme bakımına yönelik tutumlar, yaş, iş deneyimi ve inme mesleki eğitim kurslarına katılım, hemşirelerin akut inmeli hastalara bakım yönetimi ile anlamlı şekilde ilişkiliydi.
Sonuç: Akut inme yönetimi kanıta dayalı bakım bilgisi, inme bakımına yönelik tutumlar, yaş ve inmeli hastalarla çalışma deneyimi ile tahmin edilebileceğinden, bu hastalara bakım veren acil hemşirelerindeki ve ASH personelindeki bu özelliklerin değerlendirilmesi onların yönetim metodlarını etkileyebilir. Bu nedenle, yukarıda belirtilen değişkenler, akut inme yönetiminde hemşireleri değerlendirmek ve güçlendirmek ve hasta bakım programlarını iyileştirmek için kullanılabilir.
Objective: Stroke is a major cause of disability worldwide. Therefore, it is necessary to investigate the aspects of knowledge, attitudes, and management among emergency nurses to provide quality care for patients with acute stroke.
Materials and Methods: This correlational research was conducted on 285 hospital emergency department nurses and emergency medical services (EMS) personnel in Ardabil city in 2021. The data collection tools included demographic information questionnaires, warning signs, nurses’ knowledge of evidence-based care, attitudes toward stroke care, and acute stroke management. The data were analyzed using the SPSS-26 software using descriptive statistics and the t-test, F-test, linear regression analysis, and the one-way analysis of variance test. The significance level was set at P < 0.05.
Results: The knowledge of evidence-based care and acute stroke management was more favorable in hospital emergency nurses than in EMS personnel (P < 0.05). The results of the multivariate regression model showed that knowledge of stroke warning signs and the attitude toward stroke care were stronger predictors in acute stroke management. Knowledge of evidence-based care, attitudes toward stroke care, age, work experience, and participation in stroke retraining courses were significantly correlated with the nurses’ care management of patients with acute stroke.
Conclusion: Since acute stroke management can be predicted by the knowledge of evidence-based care, attitudes toward stroke care, age, and experience of working with patients with stroke, the evaluation of these characteristics in emergency nurses and EMS personnel who provide care to these patients can affect their management methods. Therefore, the aforementioned variables can be used to evaluate and empower nurses in acute stroke management and improve patient care programs.

11.Pain and Prescribed Exercise Parameters are Associated with Homebased Exercise Adherence Among Community-dwelling Stroke Survivors: A Multicenter Cross-sectional Study
Adekola Babatunde Ademoyegun, Adebukola Grace Ibitoye
doi: 10.4274/tnd.2023.75282  Pages 60 - 66
Amaç: Ev tabanlı bir egzersiz programına (ETEP) uyum, inmeli hastalarda rehabilitasyon hedeflerine ulaşılmasında önemlidir. Daha önceki araştırmalar, uygun olmayabilecek spesifik olmayan sonuç ölçütleri kullanarak bu popülasyonda ETEP’lere uyumu ölçmüştür. Ek olarak, öngörülen egzersiz parametrelerinin uyum üzerindeki etkisi belirsizliğini korumaktadır. Bu çalışmada, inmeden sağ kalanlarda ETEP’lere uyum, inmeye özgü ETEP uyum ölçütlerini kullanarak değerlendirilmiştir ve ilişkiler belirlenmiştir.
Gereç ve Yöntem: Bu çok merkezli kesitsel çalışma, inme mağduru olan ve toplum içinde yaşayan Nijeryalı 125 kişiyi içermektedir. ETEP uyumu, önerilen egzersiz parametreleri, hastaların tutumları, egzersiz için algılanan/karşılaşılan engeller, inme ile ilgili özellikler ve sosyo-demografik veriler değerlendirildi. Tanımlayıcı ve çıkarımsal istatistikler kullanıldı. P değerinin 0,05’ten düşük olması istatistiksel anlamlılığı gösterdi.
Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 60,26 ± 12,11 yıl idi. Bulgular, katılımcıların yalnızca yaklaşık %35’inin ETEP’lerine bağlı olduğunu gösterdi. Uyum sağlamayan grubun %22’sinde hiç uyum yoktu ve %43’ünde düşük uyum vardı. Sonuçlar inme şiddeti, egzersiz sırasında ağrı, reçete edilen egzersiz sayısının ≥3 olması, haftalık egzersiz seanslarının sayısının ≥7 olması, egzersiz süresinin ≥43 dakika olması ve 0-10 puan üzerinden değerlendirilen Borg’un algılanan efor ölçeği oranı skalasında egzersiz yoğunluğunun ≥5 olması ETEP’ye uyumsuzluk ile ilişkili bulundu (P < 0,050).
Sonuç: Nijeryalı toplulukta yaşayan inme mağdurları arasında ETEP’lere uyum zayıftır. ETEP uyumu inme şiddeti, ağrı ve öngörülen egzersiz parametreleri ile ilişkilidir. Bu çalışma, hasta uyumunu artırmak için ETEP reçetesinde egzersiz parametrelerini dikkate alma ihtiyacını vurgulamaktadır.
Objective: Adherence to a home-based exercise program (HEP) is important in the achievement of rehabilitation goals among stroke survivors. Earlier studies have measured adherence to HEPs among this population using non-specific outcome measures, which may not be suitable. In addition, the influence of prescribed exercise parameters on adherence remains unclear. This study assessed adherence to HEPs among stroke survivors using stroke-specific measures of adherence to HEP and determined its correlates.
Materials and Methods: This multicenter cross-sectional study involved 125 consenting Nigerian community-dwelling stroke survivors. Data on HEP adherence, prescribed exercise parameters, patients’ attitudes, perceived/encountered barriers to exercise, stroke-related characteristics, and socio-demographics were assessed. Descriptive and inferential statistics were employed. A P value of <0.050 indicated statistical significance.
Results: The mean age of the participants was 60.26 ± 12.11 years. Findings showed that only approximately 35% of the participants were adherent to their HEP. Among the non-adherent group, 22% had no adherence and 43% had low adherence. The results indicated that stroke severity, pain during exercise, a number of prescribed exercises of ≥3, a number of weekly exercise sessions of ≥7, a duration of the exercise of ≥43 min, and exercise intensity of ≥5 on a 0–10 Borg’s rate of perceived exertion scale were found to be related with non-adherence to the HEP (P < 0.050).
Conclusion: Adherence to HEPs among Nigerian community-dwelling stroke survivors is poor. HEP adherence is associated with stroke severity, pain, and the prescribed exercise parameters. This study highlights the need to consider exercise parameters in HEP prescription to enhance patient adherence.

CASE REPORTS
12.Dyke Davidoff Masson Syndrome with Crossed Cerebellar Atrophy: A Case Report and Review of the Literature
Mehmet Fatih Yetkin, Şeyma Benli, İzzet Ökçesiz
doi: 10.4274/tnd.2021.22567  Pages 67 - 70
Dyke Davidoff Masson Sendromu (DDMS) klinik olarak hemipleji veya hemiparezi, mental retardasyon, epilepsi ve kraniyal görüntülemelerde serebral hemiatrofi, ipsilateral kalvaryal kalınlaşma, ipsilateral sinüslerde genişleme ve havalanma artışı ile karakterize olan bir tablodur. Serebral hemisferdeki atrofiye kontralateral serebellumda atrofi eşlik edebilmektedir. Bu durum çapraz serebellar atrofi (ÇSA) olarak tanımlanmaktadır. ÇSA patogenezi net olmamakla birlikte serebellum ve karşı serebral hemisferi bağlayan kortikopontoserebellar yolaklarda ve nöronal bağlantılarda oluşan hasar ile ilişkilendirilmiştir. Konvensiyonel manyetik rezonans görüntüleme yöntemleri ile birlikte diffüzyon tensor görüntüleme yöntemlerinin birlikte kullanımı; aksonal bağlantı yollarının gösterilmesinde ve tanı koymada yardımcıdır. Burada 39 yaşında bir kadın hastada DDMS’nin ÇSA ile ilişkisini gösteren klinik ve radyolojik görüntüleme bulguları sunuldu.
Dyke Davidoff Masson Syndrome (DDMS) is characterized clinically by hemiplegia or hemiparesis, mental retardation, and epilepsy and radiologically by cerebral hemiatrophy, ipsilateral calvarial thickening, and dilation and increased aeration of the ipsilateral sinuses. Atrophy in the cerebral hemisphere may be accompanied by atrophy in the contralateral cerebellum. This condition is defined as crossed cerebellar atrophy (CCA). Although CCA’s pathogenesis is unclear, it has been associated with damage to the corticopontocerebellar pathways and neuronal connections between the cerebellum and contralateral cerebral hemisphere. Diffusion tensor imaging and conventional magnetic resonance imaging may help to demonstrate axonal connection pathways and make a diagnosis. Here we present a case of a 39-year-old female patient with clinical and radiological findings of DDMS associated with CCA.

IMAGES IN CLINICAL NEUROLOGY
13.Decreased Stuttering while Walking: Speech and fMRI Findings
Özlem Öge Daşdöğen, Çiğdem Ulaşoğlu Yıldız, Elif Kurt, Tamer Demiralp
doi: 10.4274/tnd.2022.40501  Pages 71 - 73
Bu çalışmada konuşmaya eşlik eden ayak hareketlerinin etkisiyle, kekemelik şiddetinde belirgin düzeyde
azalma görülen gelişimsel kekemeliği olan bir olguyu sunduk. Fonksiyonel Manyetik Rezonans
Görüntüleme (fMRG) ile ayak hareketlerinin konuşmaya eşlik ettiği ve etmediği koşullarda konuşmanın
akıcılığının nöral temellerini araştırdık. Ayak hareketlerinin eşlik ettiği konuşma koşulunda, ‘yalnızca
konuşma’ ve ‘yalnızca ayak hareketleri’ koşullarına kıyasla ağırlıklı olarak sağda olmak üzere peri-
rolandik kortekslerde, suplementar motor alanda, sağ fusiform girus ve sol frontal girusta aktivasyon
saptanmıştır. Ayak hareketlerinin eşlik etmesiyle konuşma akıcılığında görülen bu artış, kekemeliğin bir
alt tipini yansıtıyor olabilir. Lokomotor ve solunum eşlenikliği, geçici olarak kortikal zamanlama ağlarını harekete geçirip aynı zamanda ağırlıklı olarak sağ hemisferde olmak üzere potansiyel düzenleyici etkiyle
aktivasyonu tetikleyebilir. Ayak hareketlerinin konuşmaya eşlik etmesinin kekemeliği iyileştirici bir
etkisinin olup olmadığının belirlenmesi için daha fazla olguyla daha ileri araştırmaların yapılması
gerekmektedir.
We present an adult case with severe persistent developmental stuttering (PDS) that improved
dramatically with simultaneous lower limb movements (LMs). During speaking with simultaneous lower
limb movement (SLM), her stuttering severity was considerably reduced. Using functional magnetic
resonance imaging (fMRI), we investigated the neural basis of speech fluency during speaking with and
without simultaneous LM. Bilateral (predominantly right) peri-rolandic cortices, supplementary motor
areas (SMA), right fusiform gyrus (FFG), and left frontal gyrus were activated in the SLM compared to
the ‘speaking only’ (S) and LM. There might be a subtype of PDS that benefits from rhythmic LMs to
improve the speech fluency. Locomotor and respiratory coupling might temporarily induce cortical timing
networks and, also induce activation, predominantly in the right hemisphere with a potential pacemaker
effect. Further investigation in larger groups is required to elucidate whether rhythmic simultaneous LMs
improve stuttering.

14.Ophthalmic Features of a Rare Case of Costeff Syndrome
Özge Temizyürek, Metin Ünlü, Hidayet Şener, Murat Gültekin
doi: 10.4274/tnd.2022.04641  Pages 74 - 76
Abstract | English Full Text

LETTERS TO THE EDITOR
15.A Rare Case of Paraneoplastic Syndrome
Tuğçe Akçadağ, Muammer Korkmaz, Yasemin Ünal, Özgür Tanrıverdi, Semai Bek, Gülnihal Kutlu
doi: 10.4274/tnd.2022.95595  Pages 77 - 78
Abstract | English Full Text

16.A Rare Neuromuscular Disease: Limb-girdle Muscular Dystrophy-R18 Case Report
Gülce Coşku Yılmaz Çakan, Ebru Bölük, Yaprak Seçil, Aslı Subaşıoğlu, Özgür Tosun
doi: 10.4274/tnd.2022.44788  Pages 79 - 84
Abstract | English Full Text 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Home        |        Contact
LookUs & OnlineMakale