e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Download Current Issue.

Volume : 28 Issue : 4 Year : 2022

Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print Submit Your Article Login Copyright Transfer Form
Turkish Journal of Neurology Indexed By
  Turk J Neurol: 28 (4)
Volume: 28  Issue: 4 - 2022
Hide Abstracts | << Back
1.Cover

Pages I - XI

REVIEWS
2.Stroke Epidemiology and Near Future Projection in Turkey: Analysis of Turkey Data from the Global Burden of Disease Study
Mehmet Akif Topçuoğlu
doi: 10.4274/tnd.2022.31384  Pages 200 - 211
Küresel Hastalık Yükü sistemi kullanılarak Türkiye’ye dair en güncel inme istatistikleri sunulmuştur. 2019 yılında Türkiye için inme insidansı 125.345 (yüz binde 154), prevalansı 1.080.380 (yüzde 1,3), inme nedenli ölüm hızı 48.947 kişi ve inmeye bağlı ölüm/sakatlık nedeniyle kaybedilen yaşam yılları sayısı 993.082 yıl olarak tahmin edilmiştir. İnmelerin %17,4’ü elli yaş altında, %58,5’i yetmiş yaş altında ve %54,3’ü de kadınlarda görülmüştür. İnmelerin %65,1’i akut iskemik inme, %24’ü intraserebral kanama ve %10,9’u subaraknoid kanamadır. Ülkemiz popülasyonunun yaşlanması ile birlikte tüm inme tiplerinde sayısal artış olmakla birlikte yaşa göre standardizasyon yapıldığında özellikle hemorajik inmelerin sıklık artışının zaman içinde sınırlandırılmış olduğu görülmüştür.
The most up-to-date stroke statistics for Turkey are presented using the Global Burden of Disease e-research system. In 2019, the incidence of stroke for Turkey was estimated as 125,345 (154 per hundred thousand), the prevalence was 1,080,380 (1.3%), the death rate due to stroke was 48,947 and the number of life years lost due to stroke-related death/disability was estimated to be 993,082 years. Of strokes 17.4% occurred under the age of fifty, 58.5% under the age of seventy, and 54.3% in women. 65.1% of strokes are acute ischemic stroke, 24% intracerebral and 10.9% subarachnoid hemorrhage. Although there is a numerical increase in all stroke types with the aging of our country’s population, it has been observed that the increase in the frequency of hemorrhagic strokes are limited over time when frequency standardization is made according to age.

ORIGINAL ARTICLES
3.Neutrophil-lymphocyte Ratio may be an Early Predictor of the Prognosis in Ischemic Stroke Cases
Gülsüm Çomruk, Yasemin Ekmekyapar Fırat, Sırma Geyik, Emine Kılıçparlar Cengiz, Ayşe Münife Neyal
doi: 10.4274/tnd.2022.69077  Pages 212 - 216
Amaç: Akut inme sonrası çok erken dönemde prognozun değerlendirilmesine yardımcı olacak parametrelere halen ihtiyaç vardır. Nötrofil-lenfosit oranının (NLO) vasküler olaylarda prognostik bir gösterge olarak kullanılabileceği bildirilmiştir ancak zamanla ilişkili değişiklikleri yeterince araştırılmamıştır. Bu çalışmada iskemik inme hastalarında hastaneye ilk yatış günündeki NLO’nun inmenin klinik ağırlığı, hastanede kalış süresi, enfeksiyon gelişme riski gibi bazı klinik bulgular ve laboratuvar bulgularla ilişkili olup olmadığının ve günler içinde NLO’da değişiklik bulunup bulunmadığının araştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Ardı ardına başvuran 80 iskemik inme hastasının sosyodemografik özellikleri, klinik verileri, laboratuvar sonuçları ve hastanedeki takip bilgileri retrospektif olarak değerlendirilerek önceden hazırlanan forma kaydedilmiş ve ilk başvuru gününde ve bundan en az beş gün sonra alınan kontrol kanlarından hesaplanan NLO arasında ilişki olup olmadığı istatistiksel olarak araştırılmıştır. Çalışma retrospektif sistem taraması olarak yapıldığından hastalardan onam alınmadı.
Bulgular: Farklı günlerde bakılan NLO oranları arasında farklılık izlenmemiştir (p=0,873). İnme şiddetine göre yapılan değerlendirmede; başvuru günündeki NLO kesme noktası 2,86 idi (sensitivite %88,9, spesifite %72,6). Hastane yatışı sırasında enfeksiyon gelişen ve gelişmeyen hastalar ayrı ayrı gruplanarak yapılan istatistik değerlendirmede enfeksiyon bulgusu izlenmeyen hastalarda NLO için belirlenmiş olan kesim noktası olan 2,86’nın sensitivite ve spesifitesinin daha yüksek olduğunu göstermiştir (sensitivite %100, spesifite %83). NLO 2,9’dan düşük hastaların yaş ortalaması, lökosit, trombosit değerleri, enfeksiyon gelişme riskleri ve hastanede yatış süreleri NLO ≥2,9 olanlardan istatistiksel açıdan anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur.
Sonuç: Hastaneye ilk başvuru gününde hesaplanan NLO değerleri inmenin ağırlığının değerlendirilmesinde, hastanede yatış süresini ve yatış sırasında enfeksiyon gelişme riski yüksek olan hastaları öngörmede yararlı ve yeterli olabilir.
Objective: Prognostic predictors in the very early period of acute stroke are still needed. Neutrophil-lymphocyte ratio (NLR) was reported as a useful prognostic indicator for vascular diseases. However, its’ time-related changes are not sufficiently studied. In the present study, we aimed to investigate if the NLR at the first day of hospitalization is associated with some clinical and laboratory findings in patients with ischemic stroke and if they change in the following days.
Materials and Methods: The hospital data of 80 consecutive acute ischemic stroke patients were retrospectively documented and evaluated. NLR values that were calculated twice; on the day of admission and at least five days later, were compared to check if there are any significant changes. Since the study was conducted as a retrospective registry analysis, consent was not obtained from the patients.
Results: NLR ratios were similar in the two follow-up blood samples (p=0.873). In the evaluation according to stroke severity; the NLR cut-off point on the day of admission was 2.86 (sensitivity 88.9%, specificity 72.6%). This cut-off value showed a higher sensitivity and specificity in the cases who did not have an infection during hospital stay (sensitivity 100%, specificity 83%). Age, leukocyte and thrombocyte counts, risk of hospital infection and duration of hospital stay were significantly lower in the cases with NLR <2.9 than those with NLR ≥2.9.
Conclusion: NLR calculated on the first day of admission can be useful and adequate for assessing the severity of stroke, predicting the length of hospital stay and the risk of infection during hospitalization.

4.The Effect of Oligoclonal Bands in Patients with Multiple Sclerosis
Nurhan Kaya Tutar, Elif Söylemez, Sami Ömerhoca, Nilüfer Kale İçen
doi: 10.4274/tnd.2022.72558  Pages 217 - 222
Amaç: Multipl sklerozlu (MS) hastalarda beyin omurilik sıvısındaki (BOS) oligoklonal bantlar (OKB) ile klinik profil arasındaki ilişki henüz net değildir. Bu çalışmada, MS’li hastalarda OKB ile klinik ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) özellikleri arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Hastalığın başlangıcından itibaren ilk 3 ayda MS tanısı alan 18-65 yaş arası hastalar dahil edildi. OKB pozitif ve negatif hastaların klinik (cinsiyet, hastalığın başlangıç yaşı, klinik prezentasyon ve hastalık alt tipi) ve MRG özellikleri ile tedavi rejimi seçimi arasındaki fark değerlendirildi. Hastaların verileri retrospektif olarak hastane kayıtlarımızdan elde edildi.
Bulgular: Çalışmaya kriterleri karşılayan 64 hasta dahil edildi. Elli OKB pozitif (grup 1) MS’li hasta ve 14 OKB negatif (grup 2) MS’li hastadan iki grup oluşturuldu. BOS parametrelerinden hücre sayısı (p=0,001) ve IgG indeksi OKB (+) hastalarda OKB (-) hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (p<0,001). MRG’de, OKB (-) hastalara göre OKB (+) hastalarda alt servikal spinal segmentte daha fazla sayıda lezyon saptandı. Hastalığın seyri, ilk atak semptomları ve ciddiyeti, nüks oranı veya hastalık modifikasyon terapisi ile ilişkili olarak OKB pozitif ya da negatif MS’li hastalar arasında önemli bir fark yoktu.
Sonuç: Çalışmamızda MS’li hastalarda OKB varlığının servikal MRG’yi olumsuz etkilediği gösterilmiştir. Bu sonuçlar doğrultsunda MS’li hastalarda bu ilişkiyi inceleyen daha büyük çalışmalara ihtiyaç vardır.
Objective: The data for oligoclonal bands (OCB) in cerebrospinal fluid (CSF) and their association with clinical profiles of patients with multiple sclerosis (MS) are limited. In this study, we aimed to investigate the relationship between OCB and clinical and magnetic resonance imaging (MRI) features in patients with MS.
Materials and Methods: Patients between the ages of 18-65 who were diagnosed as having MS in the first 3 months of the onset of the disease were included. The difference between the clinical (gender, age of onset of disease, clinical presentation and subtypes of disease) and MRI characteristics as well as the choice of the treatment regimen of OCB-positive and negative patients were evaluated. The data of the patients were obtained retrospectively from our hospital records.
Results: Sixty-four patients who met the criteria were included in the study. Two groups were formed. Group 1 involved 50 OCB positive patients with MS and group 2 involved 14 OCB negative patients with MS. In CSF parameters, cell number (p=0.001), and IgG index were statistically significantly higher in OCB (+) patients compared to OCB (-) patients (p<0.001). In MRI, higher lesion number in the lower cervical spinal segment was found in OCB (+) patients compared to OCB (-) patients. There were no significant differences between OCB (+) and (-) patients with MS in relation to the course of the disease, symptoms of the first attack and severity, relapse rate, or disease modifying therapy.
Conclusion: Our results showed that the presence of OCB had a negative effect on MRI in patients with MS. Larger studies are warranted in patients with MS.

5.Occupational and Individual Factors Associated with Return to Work in Workers with Multiple Sclerosis
Mahin Hosseininejad, Elaheh Kabir-Mokamelkhah, Mohammad Hossein Harirchian, Razieh Sirous, Saber Mohammadi, Samaneh Kabiri
doi: 10.4274/tnd.2022.96493  Pages 223 - 228
Amaç: Multipl skleroz (MS), genellikle çalışma çağında (20-45 yaş) teşhis edilen ve hastaların iş performanslarını ve çalışma becerilerini olumsuz etkileyebilen merkezi sinir sisteminin kronik bir hastalığıdır. Bu çalışmanın amacı, MS’li hastalarda işe dönüşte mesleki, bireysel ve hastalıkla ilgili faktörleri araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, Eylül 2019’dan Nisan 2020’ye kadar bir nöroloji kliniğine sevk edilen McDonald kriterlerine göre klinik olarak kesin MS’li hastalar üzerinde gerçekleştirildi. Sağlık ve Güvenlik Yöneticisi anketi ve Çok Boyutlu Yorgunluk Envanteri anketi iş stresi ve yorgunluk düzeyini değerlendirmek için kullanıldı. Engellilik düzeyi, Genişletilmiş Sakatlık Durum Ölçeği’nin (EDSS) doğrulanmış versiyonu aracılığıyla hastalarda değerlendirildi. Hastaların işe dönüş durumuna göre bireyler işe dönen (tam zamanlı, yarı zamanlı) ve işe dönmeyen hastalar olarak iki gruba ayrıldı. Daha sonra bu iki grup mesleki, bireysel ve hastalıkla ilgili faktörler açısından karşılaştırıldı.
Bulgular: MS’li 191 hastadan 127’si (%64) tanı konulduktan bir yıl sonra işine döndü. İşe dönüş oranı genç hastalarda, erkeklerde ve relaps ve remisyonlarla seyreden MS’li hastalarda daha yüksekti. Fiziksel işler, orta düzeyde nörolojik özürlülük (EDSS >3) ve şiddetli yorgunluk bağımsız olarak işsizlikle ilişkilendirildi.
Sonuç: Çalışmamızın bulguları, ileri yaş, kadın cinsiyet, fiziksel bir işe sahip olma, nörolojik dizabilite ve şiddetli yorgunluğun MS’li hastalarda işe geri dönmeme ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Çalışma çağındaki gençlerde MS prevalansının yüksek olması nedeniyle, istihdamı kolaylaştırıcı çalışma ortamına ilişkin faktörlerin ayarlanması, meslektaşların ve yöneticilerin desteği, bu hastalarda stresin azaltılmasında ve hastalığın genel durumunun iyileştirilmesinde önemli rol oynayabilir.
Objective: Multiple sclerosis (MS) is a chronic disease of the central nervous system that is usually diagnosed at the working-age (20-45 years) and can negatively affect patients’ job performance and ability in work. The purpose of this study was to investigate occupational, individual, and disease-related factors in the return to work in patients with MS.
Materials and Methods: This study was performed on all patients with clinically definite MS according to the McDonald criteria who were referred to a neurology clinic from September 2019 to April 2020. The Health and Safety Executive Questionnaire and Multidimensional Fatigue Inventory Questionnaire were used to assess job stress and fatigue level. Level of disability was assessed in patients through the validated version of the Expanded Disability Status Scale (EDSS). Based on the patients’ return to work status, individuals were divided into two groups: the patients who returned to work (full time, part-time) and who did not return to work. Then, these two groups were compared in terms of occupational, individual, and disease-related factors.
Results: Of 191 patients with MS, 127 (64%) returned to work after one year of diagnosis. The rate of returning to work was higher among younger patients, males and patients with the relapsing-remitting MS. Physical jobs, moderate level of neurological disability (EDSS >3) and severe fatigue were independently associated with unemployment.
Conclusion: Findings of our study showed that older age, female gender, having a physical job, neurological disability, and severe fatigue were associated with no return to work in MS patients. Due to the high prevalence of MS in young people at working age, facilitating employment, adjusting factors related to the work environment, and support of colleagues and supervisors can play an important role in reducing stress and improving the general condition of the disease in these patients.

6.Four-year Experience of Intravenous and Endovascular Treatment in Acute Ischemic Stroke: A Single Center Study
Zeynep Özdemir, Gülşah Zorgör Dindar, Sena Aksoy, Erkan Acar, Hakan Selcuk, Batuhan Kara, Aysun Soysal
doi: 10.4274/tnd.2022.33733  Pages 229 - 236
Amaç: Akut iskemik inme (Aİİ) tüm dünyada önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. Terapötik pencerede başvuran akut inmeli hastalara intravenöz tromboliz (İVT) ve endovasküler tedaviler (EVT) önerilmektedir. Bu çalışmada İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2017-2020 yılları arasında İVT ve EVT yöntemleri ile tedavi edilen Aİİ hastasının verileri retrospektif olarak değerlendirildi.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya intravenöz ve/veya EVT uygulanan 590 hasta dahil edilmiştir. Bu hastaların demografik, klinik, radyolojik özellikleri, risk faktörleri ve tedavi sonrası klinik özellikleri analiz edilmiştir.
Bulgular: Beş yüz doksan hastanın 324’üne (%54,9) İVT, 164’üne (%27,8) EVT ve 102’sine (%17,3) kombine İVT+EVT uygulandı. Başvuruda medyan National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) skorları iv tPA grubunda 9 (1-21), EVT grubunda 13 (3-27), kombine tedavi grubunda 12 (4-23) idi. İVT grubunda 220 hastada endovasküler girişim gerektirecek arter tıkanıklığı yoktu (%67,9), 32 hasta (%9,9) ile MCA M2 segmenti en çok tıkanan arter olarak bulundu. EVT ve kombine İVT+EVT gruplarında, MCA’nın M1 segmenti en yüksek oklüzyon oranına sahipti [sırasıyla 76 (%44,2), 49 (%45)]. EVT grubunda asemptomatik kanama oranı diğer gruplara göre daha yüksekti. Semptomatik kanama oranı İVT grubunda diğer gruplara göre daha düşüktü. İVT, EVT ve kombine İVT+EVT gruplarında sırasıyla 182 (%56,2), 67 (%39) ve 53 (%48,6) hastada iyi sonuç alındı.
Sonuç: İnme tüm dünyada mortalitenin en önde gelen sebeplerinden biri olmakla birlikte, sağkalım sonrası çoğu hastada sekelli iyileşme yüzünden yüksek oranda morbiditeye neden olmaktadır. Aİİ tedavisinin inmenin hastalar, bakım veren kişiler, ve topluma oluşturduğu yükü önemli oranda azalttığı kanıtlanmıştır. Bu nedenle toplum acil başvuru konusunda daha bilinçli hale getirilmeli ve doğru tedaviyi uygulayan merkezlerin sayı ve kapasiteleri artırılmalıdır.
Objective: Acute ischemic stroke (AIS) is a major cause of mortality and morbidity throughout the world. Intravenous thrombolysis (IVT) and endovasculary treatments (EVT) are recomended currently in eligible patients admitted within the therapeutic window. In this study, the data of AIS patients who were treated with intravenous and EVT methods in Istanbul Bakirkoy Prof. Dr. Mazhar Osman Training and Research Hospital between 2017-2020 were evaluated retrospectively
Materials and Methods: Five hundred and ninety patients who received IVT and/or EVT were included in the study. Demographic, clinical, radiological characteristics, risk factors and post-treatment clinical characteristics of these patients were analyzed.
Results: Of the 590 patients, 324 (54.9%) underwent IVT, 164 (27.8%) EVT and 102 (17.3%) combined IVT+EVT. The median National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) scores were 9 (1-21) in the iv tPA group, 13 (3-27) in the EVT group, 12 (4-23) in the combined treatment group at admission In the IVT group, 220 patients had no artery occlusion (67.9%), M2 segment of the middle cerebral artery (MCA) was found to be the most frequently occluded artery with 32 patients (9.9%). In the EVT and combined IVT+EVT groups, the M1 segment of the MCA had the highest occlusion rate [76 (44.2%), 49 (45%), respectively]. Asymptomatic hemorrhage rate was higher in the EVT group than the other groups. Symptomatic hemorrhage rate was lower in the IVT group compared to the other groups. A total of 182 (56.2%), 67 (39%) and 53 (48.6%) patients in the IVT, EVT and combined IVT+EVT groups had good outcome, respectively.
Conclusion: Acute stroke treatment has been proven to significantly reduce the serious burden of stroke on patients, caregivers and society. For this reason, the societal awareness of the importance of urgent admission to emergency departmentsand the number and capacity of centers that provide AIS treatments should be increased.

7.Copeptin Levels in Clinically Silent Multiple Sclerosis
İrem İlgezdi, Ufuk Şener, Levent Öcek, Şükran Köse, Alp Sarıteke, Figen Tokuçoğlu, Yaşar Zorlu
doi: 10.4274/tnd.2022.95776  Pages 237 - 241
Amaç: Multipl sklerozlu (MS) hastalarda hipotalamus-hipofiz-adrenal (HPA) aksın disfonksiyonunun ortaya çıktığı düşünülmektedir. Kopeptin, HPA ekseninin dolaylı bir belirteci olarak belirtilen bir serum proteinidir. Bu çalışmanın amacı, kopeptin düzeylerini değerlendirerek HPA aksı ile klinik sessiz MS (KSMS) arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Eylül 2016-Eylül 2017 tarihleri arasında atak ve progresyon göstermeyen 60 KSMS tanılı hasta (ataksız ve progresyonsuz relapsingremitting MS’li hastalar) ve 60 sağlıklı birey çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalar remisyon dönemindeydi. HPA aksın disfonksiyonu serum kopeptin düzeyleri ölçülerek değerlendirildi. Kopeptin düzeyleri MS’li hastalarda klinik parametrelerle karşılaştırıldı.
Bulgular: Altmış KSMS’li hasta ve 60 sağlıklı kontrol olmak üzere toplam 133 birey çalışmaya alındı. Hastaların ve kontrol grubunun yaş ortalamaları sırasıyla 37,1±7,8 (18-60) ve 34,9±8,6 (18-54) idi. Kontrol grubuna göre hastalarda kopeptin düzeyi anlamlı olarak daha düşüktü (p=0,001). Her iki grupta da cinsiyet ile kopeptin düzeyleri arasında anlamlı fark yoktu (p<0,05). Kopeptin düzeyleri ile yaş (r=0,255, p=0,064), son Genişletilmiş Özürlülük Durum Ölçeği skoru (Expanded Disability Status Scale) (r=-0,126, p=0,325) ve hastalık süresi (r=0,168, p=0,187) arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı.
Sonuç: Bu sonuçlar, KSMS’li hastalarda remisyon döneminde HPA aksının de hipoaktif olabileceğini göstermektedir. Bulgularımıza göre, kopeptin düzeylerinin klinik olarak aktivite göstermeyen MS’li hastalarda gelecekte prognostik belirteç olarak kullanılabileceğini düşünmekteyiz.
Objective: Hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis dysfunction is thought to be found in patients with multiple sclerosis (MS). Copeptin is a serum protein that is indicated as an indirect marker of HPA axis. The aim of this study was to evaluate the relationship between HPA axis and clinically silent MS (CSMS) by evaluating copeptin levels.
Materials and Methods: Sixty patients with CSMS which was defined as relapsing-remitting MS without attack and progression, and 60 healthy individuals were included in the study from September 2016 to September 2017. All patients were in the remission period. HPA axis dysfunction was examined by measuring serum copeptin levels in all individuals. Copeptin level was compared with clinical parameters in patients with MS.
Results: A total of 120 individuals were composed of 60 patients with CSMS and 60 healthy controls. The average ages of the patients and the control group were 37.1±8 (20-52) and 35.1±8.9 (18-54), respectively. The copeptin level was significantly lower in patients compared to the control group (p<0.001). In both groups, gender played no differential role in copeptin levels (p<0.05). No significant correlation was determined between copeptin levels, age (r=0.121, p=0.188), last Expanded Disability Status Scale score (r=-0.035, p=0.790) and disease duration (r=0.032, p=0.810).
Conclusion: These results indicate that HPA axis may also be hypoactive in remission period in patients with CSMS. According to our findings, we consider that copeptin levels can be used as a prognostic marker in patients with clinically inactive MS in the future.

8.The Effect of Homocysteine Levels on Thrombolytic Treatment in Acute Ischemic Stroke
Ezgi Yılmaz, Elıf Sarıönder Gencer, Ethem Murat Arsava, Mehmet Akif Topcuoğlu
doi: 10.4274/tnd.2022.48030  Pages 242 - 247
Amaç: Hiperhomosisteinemi, kardiyovasküler hastalıklar açısından bağımsız bir risk faktörüdür. Hem antifibrinolitik hem de kanama eğilimine neden olabilecek etkileri vardır. Çalışmamızda, akut iskemik inmede trombolitik tedavi üzerine etkileri incelendi.
Gereç ve Yöntem: Çalışmada, 2005-2021 yılları arasında hastanemizde intravenöz (iv) doku plazminojen aktivatörü (tPA) tedavisi alan ve 3 gün içinde bakılmış homosistein (Hcy) düzeyi olan hastalar tPA etkinliği, prognoz ve intraserebral kanama açısından değerlendirildi. iv tPA tedavisi etkinliği, 24. saat NIHSS skorunda azalma durumuna göre etkin cevap (en az 4 puan azalma veya skorun sıfır olması) ve dramatik cevap (en az 8 puan azalma veya skorun sıfır ya da bir olması) olarak kategorize edildi. Üçüncü ayda değerlendirilen modifiye Rankin skalasına göre 0 ve 1 puan “mükemmel sonlanım”; 0, 1 ve 2 puan “iyi sonlanım” olarak sınıflandırıldı. iv tPA sonrası serebral kanama sınıflandırması için kontrastsız beyin bilgisayarlı tomografide (BT) Fiorelli’s sınıflaması kullanıldı.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 182 hastanın (yaş ortalaması 71±14 yıl; 99 kadın) %46,7’sinde etkin cevap, %31,3’ünde dramatik cevap izlendi. Hastaların %33’ünde mükemmel sonlanım, %53,3’ünde iyi sonlanım görüldü. iv tPA sonrası kontrol beyin BT’de hastaların %15,9’unda herhangi bir şiddette serebral kanama, %,5,5’inde parankimal hematom tip 2 tespit edildi. Prognoz, tPA cevabı ve tPA sonrası serebral hemoraji durumuna göre yapılan analizlerde Hcy düzeyi ve farklı kesim değerleri ile oluşturulan subgruplar arasında bir farklılık saptanmadı.
Sonuç: Çalışmamızda, fibrinolizis ve vasküler bütünlük üzerine negatif etkileri olduğu bilinen hiperhomosisteineminin iv tPA etkinliği, prognozu ve komplikasyonları üzerine belirgin bir etkisi gösterilememiştir. Bu etkilerin daha iyi ortaya konulabilmesi için prospektif ve geniş katılımlı çalışmalara ihtiyaç vardır.
Objective: Hyperhomocysteinemia is an independent risk factor for cardiovascular diseases. It has paradoxically both antifibrinolytic and pro-hemorrhagic effects. In the study, we investigated the effect of homocysteine (Hcy) levels on thrombolytic therapy in patients with acute ischemic stroke.
Materials and Methods: Patients who received intravenous (iv) tissue plasminogen activator (tPA) between 2005 and 2021 and had Hcy levels measured within the first 3 days were reviewed in terms of tPA efficacy, prognosis and intracerebral hemorrhage. The efficacy of tPA treatment was categorized as effective response (decrease of at least 4 points or a decrease in score to zero) and dramatic response (decrease of at least 8 points or a decrease in score to either zero or one) according to NIHSS score at 24 hours. Scores of 0 and 1 were classified as “excellent outcome”, and scores of 0, 1, and 2 were classified as “good outcome” on the modified Rankin scale evaluated at 3 months. Hemorrhagic transformation was evaluated according to Fiorelli’s classification.
Results: Effective response was observed in 46.7% of the 182 patients (mean age 71±14 years; 99 women) included in the study, and dramatic response in 31.3%. Excellent outcome was reported in 33% of the patients, and good outcome in 53.3%. Cerebral hemorrhage of any severity was detected in 15.9% of the patients, and parenchymal hematoma type 2 in 5.5%. In the analyses made for assessing iv tPA response and cerebral hemorrhage status, no difference was found in terms of Hcy level and between the subgroups formed with different cut-off values of Hcy level.
Conclusion: In our study, hyperhomocysteinemia, which is known to have negative effects on fibrinolysis and vascular integrity, did not show a significant effect on iv tPA efficacy, prognosis and complications. Prospective and large-sample sized studies are needed to better demonstrate these effects.

9.Self-perspective Versus Caregiver-perspective on Cognitive Impairment at Different Stages of the Alzheimer’s Continuum
Mustafa Seçkin, Gülcan Öztürk, Ecem Dilmaç, Hakan Gürvit
doi: 10.4274/tnd.2022.48347  Pages 248 - 253
Amaç: Alzheimer hastalığının (AH) subjektif bilişsel gerileme (SBG), hafif bilişsel bozukluk (HBB) ve olası Alzheimer hastalığı (OAH) demansı evrelerinde hastaların ve eşlerinin/bakım verenlerin bilişsel bozulma ile ilgili perspektiflerinin nasıl değiştiğinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Yirmi üç SBG, 33 HBB ve 17 OAH tanılı hasta çalışmaya dahil edildi. Katılımcılara standardize minimental test (SMMT), sayı menzili testi ve semantik akıcılık testleri uygulandı. Kognitif fonksiyon enstrümanı (KFE) bilişsel bozukluğun subjektif değerlendirmesi için kullanıldı. Aynı sorular hastalar tarafından katılımcı bildirimi (KFE-KB), çalışma partnerleri tarafından ise çalışma partneri bildirimi (KFE-ÇPB) kullanılarak yanıtlandı.
Bulgular: SBG ve HBB gruplarında KFE-KB skorlarının KFE-ÇPB skorlarına göre daha yüksek olduğu görüldü. OAH grubunda ise tam tersi bir durum gözlendi ve KFE-ÇPB skorlarının KFE-KB skorlarına göre daha yüksek olduğu görüldü. Ayrıca OAH grubunda SMMT skorları ile KFE-KB skorları arasında pozitif korelasyon saptandı ve bilişsel bozukluğu daha ağır olan hastaların KFE-KB skorlarının daha düşük olduğu, bilişsel bozukluğu daha hafif olan hastaların ise KFE-KB skorlarının daha yüksek olduğu görüldü. Grupların hiçbirinde KFE-ÇPB skorları ile SMMT skorları arasında anlamlı korelasyon saptanmadı ancak HBB grubunda negatif korelasyon eğilimi görüldü. KFE-KB ve KFE-ÇPB skorları arasında anlamlı korelasyon sadece HBB grubunda gözlendi.
Sonuç: Bilişsel bozuklukların subjektif değerlendirmesi özellikle AH’nin erken evrelerinde bilgilendirici olabilir. Ancak, OAH olgularında içgörü kaybı gelişmesi nedeniyle hastaların perspektifine dayanan subjektif bilişsel değerlendirme yanıltıcı olabilir. Hastaların ve eşlerinin perspektifleri arasında en yüksek uyumluluk SBG ve OAH arasında bir geçiş dönemini temsil eden HBB evresinde saptanmıştır.
Objective: To understand how the patients’ and their study partners’/caregivers’ perspectives on cognitive decline change at the subjective cognitive decline (SCD), mild cognitive impairment (MCI), and probable Alzheimer’s disease (PRAD) stages of the Alzheimer’s disease (AD) continuum.
Materials and Methods: Twenty-three individuals with the diagnosis of SCD, 33 individuals with the diagnosis of MCI, and 17 individuals with the diagnosis of PRAD were included. A cognitive testing battery including the standardized mini-mental state examination (MMSE), digit span forward and backwards tests, and the semantic fluency test were administered to all patients. The cognitive function instrument (CFI) was used for the subjective assessment of cognitive decline. The same questions in the CFI were answered both by the patients (CFI-self report) and the study partners (CFI-partner report).
Results: In the SCD and the MCI groups, the CFI-self report scores were higher than the CFI-partner report scores, whereas an opposite pattern was found in the PRAD group with higher CFI-partner report scores and lower CFI-self report scores. The CFI self report scores positively correlated with the MMSE scores in the PRAD group showing higher ratings in cognitively less impaired individuals, and vice versa. The CFI partner-report scores did not show a significant correlation with the MMSE scores in any of the groups, however a trend for a negative correlation was observed in the MCI group. Finally, the CFI-self report and partner report scores significantly correlated only in the MCI group.
Conclusion: Report-based assessment of cognitive decline can be informative, particularly in the early stages of the AD continuum. THowever, the loss of insight in PRAD may mask the symptoms when the subjective cognitive assessment relies on the patients’ perspective. The greatest concordance between the patients’ and their partners’ perspectives was evident in the MCI stage which represented a transitional period between SCD and PRAD.

10.The Synergistic Effects of Ultrasound Waves and Ethanol Exposure on Intracellular Calcium and Reactive Oxygen Species Rates of Hippocampal Cells During the Embryonic Course in Rats
Elahe Ranaei, Naser Abbasi, Ardeshir Moayeri, Mina Kafashi, Maryam Maleki, Mohammad Reza Kaffashian
doi: 10.4274/tnd.2022.33270  Pages 254 - 259
Amaç: Ultrason (US), gebelikte fetüsün kontrol edilmesi gibi çeşitli uygulamalarda kullanılan bir görüntüleme işlemidir. Bildiğimiz kadarıyla hiçbir çalışma tanısal US dalgalarının ve etanol maruziyetinin hücre içi kalsiyum ([Ca2+]i) süreçleri ve reaktif oksijen türleri (ROS) üzerindeki eşzamanlı etkisini araştırmamıştır. Bu nedenle, bu çalışmada öncelikle fetal yaşam sırasında tanısal US’nin sıçanların hipokampal hücrelerindeki [Ca2+]i ve ROS üzerindeki etkilerini; daha sonra da tanısal US’nin bu iki değişken üzerinde etanolün etkilerini artırıp artırmadığını araştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Erişkin dişi Wistar sıçanlar, çiftleşme sonrası; kontrol grubu, etanol grubu (5 g/kg), 11-13. gebelik günlerinde 10 dakika boyunca 3 ve 5 MHz frekanslarında tanısal US uygulanan gruplar ve aynı gebelik döneminde etanol eşliğinde US dalgaları uygulanan gruplar olmak üzere 6 gruba ayrıldı. Doğumdan 14 gün sonra yavrulara anestezi uygulandı, hipokampus izole edildi ve hücre kültüründen sonra Flou 3-AM ve florimetri cihazı kullanılarak [Ca2+]i ölçüldü.
Bulgular: Bu çalışmada 3 ve 5 MHz frekanslı tanısal US’nin kontrol grubuna göre [Ca2+]i düzeylerini %17,8 ve %21,8; ROS düzeylerini ise %81,18 ve %128,51 oranlarında artırdığını gösterdi. Ayrıca 3 ve 5 MHz frekanslı etanol ve US’ye aynı anda maruz kalan gruplarda [Ca2+]i seviyeleri etanol grubuna göre %19,19 ve %23,33 oranlarında daha yüksekti. Ayrıca 3 ve 5 MHz frekanslı etanol ve US’ye aynı anda maruz kalan gruplarda ROS miktarı etanol grubuna göre sırasıyla %77,5 ve %172,5 oranlarında daha yüksekti. Ancak etanol tek başına hücre içi [Ca2+]i ve ROS seviyelerini değiştirmedi.
Sonuç: 3 ve 5 MHz frekanslı tanısal US’nin [Ca2+]i ve ROS seviyelerini artırdığı ve etanolün [Ca2+]i ve ROS seviyeleri üzerindeki etkilerini de şiddetlendirdiği sonucuna varıldı.
Objective: Ultrasound (US) is an imaging procedure with various applications, such as checking the fetus during pregnancy. To the best of our knowledge no study have investigated the simultaneous effect of diagnostic US waves and ethanol exposure on intracellular calcium ([Ca2+]i) processes and reactive oxygen species (ROS). Thus, in the current study, we first aimed to investigate the impacts of diagnostic US during fetal life on [Ca2+]i and ROS in rats’ hippocampal cells; then whether the diagnostic US has intensified ethanol effects on these two variables.
Materials and Methods: After mating, adult female Wistar rats were divided into six groups as follows: Control group, ethanol group (5 g/kg), groups that were exposed to diagnostic US at frequencies of 3 and 5 MHz for 10 minutes on the 11-13 days of pregnancy, and groups that underwent US waves accompanied with ethanol on the same term of pregnancy. Fourteen days after delivery, the offspring were anesthetized, the hippocampus was isolated, and [Ca2+]i was measured using the Flou 3-AM and fluorimetry instrument after cell culture.
Results: The results showed that the diagnostic US with 3 and 5 MHz frequencies significantly increased [Ca2+]i levels up to 17.8% and 21.8 %, as well as ROS levels by 81.18% and 128.51% compared to the control group. In addition, [Ca2+]i levels in the groups with simultaneous exposure to ethanol and US with frequencies 3 and 5 MHz were 19.19% and 23.33% higher than the ethanol group. Besides, the amount of ROS in the groups with simultaneous exposure to ethanol and US with frequencies 3 and 5 MHz were 77.5% and 172.5% higher than the ethanol group, respectively. However, ethanol alone did not alter intracellular [Ca2+]i and ROS levels.
Conclusion: It is concluded that diagnostic US with 3 and 5 MHz frequencies increase the [Ca2+]i and ROS rate, and it also intensifies the effects of ethanol on the [Ca2+]i and ROS levels.

11.Role of Endo-opioid and Endo-cannabinoid Systems in Migraine and Medication-overuse Headache
Gökçen Hatipoğlu, Devrim Demir-Dora, Sebahat Özdem, Babür Dora
doi: 10.4274/tnd.2022.35467  Pages 260 - 264
Amaç: Endo-opioid ve endo-kannabinoid sistemler ağrının regülasyonunda önemli rol oynar ve migren fizyopatolojisi ile ilişkilendirilmişlerdir. Kronik migrende (KM) olduğu gibi sık atak geçiren hastalarda ilaç aşırı kullanım başağrısı (İAKBA) gelişebilmektedir. Ancak tüm kronik başağrısı olan hastalarda İAKBA gelişmemektedir. Bunun nedeni tam olarak bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı bu sistemlerin epizodik ve KM’de ve İAKBA’daki rolünün belirlenmesidir.
Gereç ve Yöntem: (Epizodik migren; n=29), (KM; n=15), İAKBA (n=16) ve 31 sağlıklı kontrol çalışmaya alınarak nosiseptin ve anandamid (AEA) kan seviyeleri ölçüldü ve bunların kan seviyeleri gruplar arasında ve başağrısı parametreleri ile karşılaştırıldı.
Bulgular: AEA seviyeleri tüm migren grupları birleştirilerek karşılaştırıldığında kontrol grubundan anlamlı olarak düşüktü (p=0,009) ancak grupların teke tek karşılaştırılmasında fark bulunamadı (p=0,062). Anlamlılık olmamakla birlikte median nosiseptin değerleri KM grubunda çok yüksek (235,76 ng/l), İAKBA grubunda ise çok düşüktü (30,08 ng/l).
Sonuç: Migrende düşük olarak bulduğumuz AEA seviyeleri migrende endokannabinoid sistem işleyişinin bozulmuş olduğu hipotezini desteklemektedir. Epizodik ve KM grupları arasında bir fark bulamamıza rağmen literatürde bildirilen sonuçların yorumlanması bize KM’deki devamlı başağrısının, düşük endokannabinoid inhibisyon düzeyinin katkıda bulunduğu nosiseptif fasilitasyona bağlı süregelen santral sensitizasyon sonucunda oluşabileceğini düşündürmüştür. Anlamlılığa ulaşmamakla birlikte nosiseptin düzeyleri KM grubunda en yüksekken İAKBA grubunda en düşüktü. KM’de bozulmuş olan endokannabinoid sistemi kompanse etmek amacıyla endo-opioid sistemin devreye girmeye çalışması ve endo-opioid seviyelerinin yükselememesi durumunda hastanın aşırı ağrı kesici almaya itilerek İAKBA geliştirmesi olasıdır. Bu hipotezi tam olarak doğrulayamamakla birlikte bunun daha geniş çalışmalarda incelenmeye değer olduğunu düşünmekteyiz.
Objective: The endo-opioid and endo-cannabinoid systems are important in regulating pain and have been implicated in migraine pathophysiology. Patients with frequent attacks, such as patients with chronic migraine (CM), frequently develop medication overuse headache (MOH). Not all patients with chronic headache develop MOH, the reason for which is not exactly known. We aimed to assess the involvement of these neurotransmitter systems in episodic and CM and in MOH.
Materials and Methods: Patients with (episodic migraine; n=29), (CM; n=15), MOH (n=16) and 31 healthy controls were recruited and blood levels of nociceptin and anandamide (AEA) were compared between groups, as well as their levels with headache parameters.
Results: AEA levels were significantly lower in the combined migraine groups compared to controls (p=0.009), but head to head comparison of the groups revealed no significant difference (p=0.062). Median nociceptin levels were found to be very high in CM (235.76 ng/l) group and very low in MOH (30.08 ng/l) group, but the difference was not statistically significant.
Conclusion: Our finding of low AEA levels in migraine supports the hypothesis of a dysfunctional endocannabinoid system in migraine. Although our results failed to reveal any differences between episodic and CM, an interpretation of findings reported in the literature suggested that this low endocannabinoid inhitory tone might contribute to nociceptive facilitation resulting in maintained central sensitization and therefore sustained pain in CM. Although not significant, nociceptin levels were much higher in CM group and the lowest levels were found in MOH group. It is possible that in CM, the opioid system tries to counterbalance the endocannabinoid dysfunction and if the opioid levels fail to rise, the patient is driven to an excessive use of analgesics and MOH develops. Although we were unable to prove this hypothesis we think it would be worthwhile studying this hypothesis in a larger group of patients.

CASE REPORTS
12.A Rare Presentation with Bilateral Peripheral Facial Palsy
Berrin Erok, Hakan Önder
doi: 10.4274/tnd.2021.53138  Pages 265 - 266
Akut süpüratif otomastoidit (ASOM), çoğunlukla çocukluk çağında ortaya çıkan süpüratif akut otitis media ve akut mastoiditin birlikte görülmesini ifade eder. Son dönemde geniş spektrumlu antibiyotiklerin gelişmesi ile komplikasyonlar nadirdir. Ancak, mukoperiostal tutulum osteomiyelite (OM) ilerlediğinde ciddi komplikasyonlar gelişebilir. Bu, genellikle bağışıklığı baskılanmış hastalarda veya diabetes mellitus (DM) gibi kemik vaskülaritesinde azalma ile ilişkili bazı hastalıklar olduğunda ortaya çıkar. Bu yazıda, koalesan mastoidit sonucu gelişen, kafa tabanını ve bilateral fallop kanalları etkileyen OM’ye bağlı bilateral periferik fasial palsi ile başvuran 58 yaşındaki erkek hastamızı sunuyoruz. ASOM tedavisinde, özellikle DM gibi risk faktörlerinin varlığında, takip görüntüleme mastoid kemiğin OM’sini kafa tabanına yayılmadan ve kafa içi yayılım ile komplike hale gelmeden önce ortaya çıkarmak için önemlidir. Radyolojik görüntülemede kemik algoritmalı temporal bilgisayarlı tomografi, OM’nin erken kemik rezorpsiyonlarını ortaya çıkarmak için ilk tercih edilen yöntemdir.
Acute suppurative otomastoiditis (ASOM) refers to the concurrent occurrence of suppurative acute otitis media and acute mastoiditis, occurring mostly in childhood. Complications are rare in the recent era with the development of wide spectrum antibiotics. However, when the mucoperiosteal involvement evolves into osteomyelitis (OM), severe complications may develop. This generally occurs in immunocompromised patients or patients with some illnesses associated with decreased bone vascularity such as diabetes mellitus (DM). We report a 58-year-old male patient presenting with bilateral peripheral facial palsy in whom OM resulting from coalescent mastoiditis affected the skull base and the bilateral fallopian canals. In the management of ASOM, especially with the presence of the risk factors such as DM, follow up imaging is important to reveal OM of the mastoid bone before it spreads to the skull base and further it is complicated with intracranial extensions. On radiological imaging, temporal computed tomography with bone algorithm is the first method of choice to reveal early bony resorptions of OM.

13.Capecitabine-induced Leukoencephalopathy Presenting with Signs of Transient Ischemic Attack
Sinan Eliaçık, Serdar Aykaç, Funda Uysal Tan
doi: 10.4274/tnd.2021.10179  Pages 267 - 269
Kapesitabin, esas olarak kolorektal kanser ve meme kanseri tedavisinde kullanılan oral kemoterapötik bir ajandır. Bu olgu sunumunda acil servise kapesitabinin yan etkisi olarak inme benzeri semptomlarla başvuran bir hasta bildirilmiştir. Beyin manyetik rezonans görüntülemede tipik ak madde lezyonları saptanmıştır. İskemik inme semptomları ile acile gelen hastalarda kliniği taklit edebilecek komorbid durumların da göz önünde bulundurulması tedavi yaklaşımı açısından önemlidir.
Capecitabine is an oral chemotherapeutic agent used primarily in the treatment of colorectal cancer and breast cancer. With this case report, we aimed to report a patient admitted to the emergency department with stroke-like symptoms as a side effect of capecitabine. Magnetic resonance imaging showed signal changes in the cerebral white matter typical of capecitabine leukoencephalopathy. Since the mechanism of action is not fully understood, clinicians should be aware of this rare complication in order to make appropriate therapeutic decisions.

IMAGES IN CLINICAL NEUROLOGY
14.Temporal Bone Osteoma and Dementia
Mehmet Güney Şenol, Hakan Şimşek
doi: 10.4274/tnd.2021.55381  Pages 270 - 271
Abstract | English Full Text

15.Evolution of Lesion in Hypoglycemic Hemiplegia: Diffusion-weighted Imaging
İrem Gül Orhan, Rahşan Göçmen, Mehmet Akif Topçuoğlu
doi: 10.4274/tnd.2022.49799  Pages 272 - 273
Abstract | English Full Text

LETTERS TO THE EDITOR
16.A Survey of Neurology-based Intensive Care Unit Specialists
Tuğçe Mengi, Hadiye Şirin
doi: 10.4274/tnd.2022.28044  Pages 274 - 275
Amaç: Yoğun bakım yan dal eğitimine başlamış ve/veya yoğun bakım yan dal eğitimini tamamlamış nöroloji uzmanlarının nöroloji ve yoğun bakım eğitimlerini, nörolojik yoğun bakım organizasyonları hakkında görüşlerini değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Yoğun bakım yan dal eğitimine başlamış ve/veya tamamlamış tüm nöroloji uzmanları, çevrimiçi anket formunun bağlantısını içeren 30 soruluk bir ankete e-posta veya cep telefonundan mesaj aracılığıyla katkıda bulunmaya davet edildi.
Bulgular: Türkiye’de yoğun bakım yan dal eğitimine başlamış ve/veya yoğun bakım yan dal eğitimini tamamlamış 29 nöroloji uzmanı bulunmakta olup bu uzmanların tümü anketi tamamladı. Nöroloji uzmanlarından 12’si yoğun bakım yan dal eğitimini tamamladığını, 12’si yoğun bakım yan dal eğitimine devam ettiğini, 5’i eğitim sürecinden ayrıldığını bildirdi. Nöroloji uzmanlarının % 86,2’si nörolojik yoğun bakım ünitelerinde çalışmak istediğini, % 79,3’ü nörolojik ve nöroşirürjikal yoğun bakım ünitelerinin birleşmesi gerektiğini, % 75,9’u bu ortak yoğun bakım ünitelerinde çalışabileceklerini belirtti. Ancak 12 nöroloji kökenli yoğun bakım uzmanının hiçbirisinin nörolojik yoğun bakım ünitelerinde çalışamadığı saptandı.
Sonuç: Çalışmalar; nörokritik bakım hizmetleri sağlamanın, nörolojik yoğun bakım ünitelerinin ve nörointensivistlerin nörokritik hastalığı olan hastalarda klinik sonuçları iyileştirebileceğini göstermiştir. Çalışmamızda nöroloji kökenli yoğun bakım uzmanları, nörolojik yoğun bakım ünitelerinde çalışamadıklarını bildirdi. Dünya genelinde nörointensivistlerin, nörolojik yoğun bakım ünitelerinde hastaların sadece beşte birine baktığı saptanmıştır. Gerek dünyada gerekse Türkiye’de hasta sonlanımlarının iyileştirilmesi için nörointensivistlerin nörolojik yoğun bakım ünitelerini yönetmesi gerekmektedir.
Objective: We aimed to evaluate the neurology and intensive care training of neurology specialists who have started and/or completed intensive care subspecialty training and their views on neurological intensive care organizations.
Materials and Methods: All neurology specialists who have started and/or completed intensive care subspecialty training were invited to contribute a 30 question survey via e-mail or text message from mobile phone, which contained a link to the online questionnaire form.
Results: There are 29 neurology specialists in Turkey who have started and/or completed intensive care subspecialty training, and all of these specialists completed the survey. Of the neurologists, 12 reported that they completed the intensive care subspecialty training, 12 continued their intensive care subspecialty training, and 5 left the training process. Of the neurologists, 86.2% stated that they wanted to work in neurological intensive care units, 79.3% stated that neurological and neurosurgical intensive care units should be combined, 75.9% stated that they could work in these common intensive care units. However, it was determined that none of the 12 neurology-based intensive care specialists could work in the neurological intensive care units.
Conclusion: Studies have shown that providing neurocritical care services, neurological intensive care units and neurointensivists could improve clinical outcomes in patients with neurocritical illnesses. In our study, neurology-based intensive care specialists reported that they could not work in neurological intensive care units. Worldwide neurointensivists cared for only a fifth of patients in neurological intensive care units. Neurointensivists need to manage neurological intensive care units to improve patient outcomes both in the world and in Turkey.

OTHER
17.Referee Index

Pages E1 - E2
Abstract | English Full Text

18.Subject Index

Page E3
Abstract | English Full Text

19.Author Index

Page E4
Abstract | English Full Text 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Home        |        Contact
LookUs & OnlineMakale