e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Download Current Issue.

Volume : 29 Issue : 3 Year : 2023

Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print Submit Your Article Login Copyright Transfer Form
Turkish Journal of Neurology Indexed By
  Turk J Neurol: 24 (2)
Volume: 24  Issue: 2 - 2018
Hide Abstracts | << Back
REVIEWS
1.The Assesment of Efficacy of Traditional and Complementary Medicine Practices in Neurology
Hale Zeynep Batur Çağlayan, Esra Erkoç Ataoğlu, Seda Kibaroğlu
doi: 10.4274/tnd.83357  Pages 111 - 116
Geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları, dünyada çok çeşitli hastalıkların önlenmesinde, tanısında ve tedavisinde kullanılmaktadır. Günümüzde, Türkiye’de geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları, Sağlık Bakanlığı tarafından 27.10.2014 tarihli 29158 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Yönetmeliği” ile düzenlenmektedir. Bu yönetmeliğin eklerinde ünite ve uygulama merkezlerinde yapılabilecek 15 uygulama tanımlanmıştır. Bu uygulamalar; 1. Akupunktur, 2. Apiterapi, 3. Fitoterapi, 4. Hipnoz, 5. Sülük tedavisi (Hirudoterapi), 6. Homeopati, 7. Kayropraktik tedavi, 8. Kupa tedavisi, 9. Larva tedavisi, 10. Mezoterapi, 11. Proloterapi, 12. Osteopati, 13. Ozon terapisi, 14. Refleksoloji, 15. Müzik terapidir. Bu derlemede, bu 15 uygulamanın nöroloji alanında endikasyonları incelenmiş ve kanıta dayalı tıp verileri ile ilgili görüşler özetlenmiştir.
Traditional, complementary, and alternative medicine practices are used in the prevention, diagnosis, and treatment of a wide variety of diseases in the world. Such practices in Turkey are regulated by the “Regulation of Traditional and Complementary Medicine Practice” issued by the Ministry of Health in the Official Gazette of the Republic of Turkey (Issue: 29158, 27th October 2014). The appendix of this regulation defines 15 practices that can be applied in units and practice centers. These applications include; 1. Acupuncture, 2. Apitherapy, 3. Phytotherapy, 4. Hypnosis, 5. Leech therapy (Hirudotherapy), 6. Homeopathy, 7. Chiropractic, 8. Cupping, 9. Maggot therapy, 10. Mesotherapy, 11. Prolotherapy, 12. Osteopathy, 13. Ozone therapy, 14. Reflexology, and 15. Music therapy. In this review, the indications of these 15 applications in the field of neurology are examined and current opinions of the evidence-based medical data are summarized.

2.Chronic Migraine: Burden, Comorbidities and Treatment
Aynur Özge, Derya Uludüz, Osman Özgür Yalın, Seden Demirci, Ömer Karadaş, Uğur Uygunoğlu, Aksel Siva
doi: 10.4274/tnd.55563  Pages 117 - 125
Kronik migren (KM) ayda 15 gün ve daha sık görülen baş ağrılarının 3 aydan uzun süredir devam etmesi ve 8 veya daha fazla gün baş ağrısının migren özellikleri taşıması ile tanımlanmaktadır. Uluslararası Baş Ağrısı Sınıflandırması’nda KM ayrı bir antite olarak tanımlanmış ve ilaç aşırı kullanımı baş ağrısı varlığı bir dışlama kriteri olmaktan çıkarılmıştır. KM tüm migren hastalarının %10’dan fazlasını oluşturmaktadır ve hastalık ilişkili özürlülüğün en belirgin olduğu grubu içermektedir. Tanı sıklıkla atlanmakta ve çoğu hasta uygun tedavi almamaktadır. KM sağlık hizmetlerinin sık kullanımı, ilaç aşırı kullanımı, iş ve okul hayatında belirgin aksama gibi sosyal ve ekonomik yük ile ilişkilidir. Epizodik migren ile karşılaştırıldığında daha sık gözlenen komorbid bozukluklar migren kronikleşmesinde, tedavisinde ve seyrinde önemlidir. KM’de uygun tedavi ile hastanın yaşam kalitesinde artış ve migren ilişkili toplumsal ekonomik yükün azaltılması sağlanabilir. Bu derlemede KM’nin hastalık yükü, eşlik eden komorbid hastalıklar ve güncel tedavi seçenekleri gözden geçirilmiştir.
Chronic migraine (CM) is defined as headache occurring on 15 or more days per month for more than three months, which, on at least 8 days per month, has the features of migraine headache. In the International Classification of Headache Disorders, CM is defined as a separate entity and the presence of drug overuse headache is removed from being an exclusion criterion. CM accounts for more than 10% of all migraine patients and includes the group with the most prominent disease-related disability. Diagnosis is often overlooked and most patients do not receive appropriate treatment. CM is associated with social and economic burdens such as frequent use of health services, drug overuse, and significant disruption to work and school life. Compared with episodic migraine, more frequent comorbid disorders are important in migraine chronicity, treatment, and course. With appropriate treatment in CM, it is possible to increase the quality of life of the patient and to reduce the social economic burden associated with migraine. In this review, the disease burden of CM, accompanying comorbid diseases, and current treatment options are reviewed.

ORIGINAL ARTICLES
3.Why are Patients with Acute Middle Cerebral Artery Infarction Being Intubated?
Tuğçe Mengi, Taner Çalışkan, Özgecan Kaya, Erdem Yaka
doi: 10.4274/tnd.08108  Pages 126 - 129
Amaç: Nöroloji yoğun bakım ünitesinde (NYBÜ) mekanik ventilasyon (MV) gerektiren orta serebral arter (OSA) infarktı tanısı alan hastaların klinik ve radyolojik özelliklerini değerlendirerek entübe olma nedenlerinin tanımlanması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: NYBܒde MV gerektiren OSA infarktlı hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Tüm hastaların yaşı, cinsiyeti, inme risk faktörleri, lezyon topografisi, inmenin etiyolojisi, tedavisi, entübasyon nedeni, ekstübasyon yüzdesi, ölüm/taburculuk hali kaydedildi.
Bulgular: 01.06.2009-31.12.2015 tarihleri arasında NYBܒde 91 OSA infarktı hastasına MV uygulandığı saptandı. Elli hastanın nörolojik nedenlerle ve 40 hastanın kardiyopulmoner nedenlerle entübe edildiği tespit edildi. Bir hastanın da diyafragma hernisine yönelik operasyon sonrası NYBܒde izlendiği saptandı.
Sonuç: MV’de izlenen OSA enfarktı olan hastaların prognozu kötüdür. Bu hasta grubunu, vasküler ve organ yetmezlikleri açısından riskler taşıyan ileri yaşta bireyler oluşturur. Takiplerinin NYBܒlerde yapılması gereklidir.
Objective: To describe the causes of intubation in patients who have been diagnosed with middle cerebral artery (MCA) infarction requiring mechanical ventilation (MV) by evaluating the clinical and radiologic features in the neurological intensive care unit (NICU).
Materials and Methods: The patients with MCA infarction who required MV in the NICU were evaluated retrospectively. All patients’ age, sex, risk factors of stroke, lesion topography, etiology and treatment of stroke, cause of intubation, percentage of extubation, death/discharge status were recorded.
Results: It is found that between June 1st, 2009, and December 31st, 2015, 91 patients with stroke with MCA infarction were mechanically ventilated in the NICU. Fifty patients were intubated with neurologic causes and 40 patients needed intubation due to cardiopulmonary problems. One patient was treated in the NICU after surgery for a diaphragmatic hernia.
Conclusion: The patients with MCA infarction who are followed up on a mechanical ventilator have poor prognosis. This group of patients constitutes elderly individuals who are at risk for vascular and organ failure. Their follow-up must be conducted in NICUs.

4.Assessment of Trunk Control in Patients with Neuromuscular Diseases: Validity and Reliability of the Trunk Impairment Scale
Yasemin Parlak Demir, Sibel Aksu Yıldırım
doi: 10.4274/tnd.36024  Pages 130 - 136
Amaç: Çalışmamızın amacı Gövde Bozukluk Ölçeği’nin (GBÖ) erişkin nöromüsküler hastalıklarda geçerlik ve güvenirliğini araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 66 nöromüsküler hastalık tanısı olan birey alındı. Çalışmaya dahil edilen olgulara GBÖ, Manuel Kas Testi (gövde, üst ve alt ekstremite), Motor Fonksiyon Değerlendirme Ölçeği (MFM), Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği (FIM), Rivermead Mobilite İndeksi (RMI) yapıldı.
Bulgular: GB֒nün test tekrar test, ICC güvenirlikleri mükemmel bulundu (GBÖ: 0,96 ve 0,98). Cronbach alfa katsayısı 0,82 bulundu. Yapı geçerliği için GBÖ ile MFM (r=0,29), MFM gövde (r=0,31), toplam gövde kas kuvveti (r=0,34), toplam alt ekstremite kas kuvveti (r=0,34, p<0,05), toplam kas kuvveti (gövde, alt ve üst ekstremite) (r=0,52, p<0,05) arasında anlamlı ilişki bulundu. GBÖ uyum geçerliği için FIM (r=0,32, p<0,05) ve RMI (r=0,39, p<0,05) ile ilişkili bulundu.
Sonuç: Çalışmanın sonucunda GB֒nün erişkin kas hastalıklarında yapı ve uyum geçerliliğinin olduğu ve mükemmel güvenirliğe sahip olduğu bulundu. GBÖ rehabilitasyon kliniklerinde uygulaması kolay ve kısa zaman alan bir ölçektir.
Objective: The aim of our study was to determine the reliability and validity of the Trunk Impairment Scale (TIS) in patients with adult neuromuscular diseases (NMD).
Materials and Methods: Sixty-six patients with NMD participated in the study. Patients were evaluated using the TIS, Manual Muscle Test (trunk, upper and lower extremities), Motor Function Measurement (MFM), Functional Independency Measurement (FIM), and the Rivermead Mobility Index (RMI).
Results: Test-retest reliability was excellent for the TIS. The intra-class correlation coefficient score was 0.98. The Cronbach alpha value was 0.82. The TIS was found to be correlated with MFM (r=0.30), MFM trunk (r=0.31), trunk muscle strength (r=0.34), and lower extremity muscle strength (r=0.60, p<0.05) for construct validity. The TIS was found to be correlated with FIM (r=0.32, p<0.05) and RMI (r=0.39, p<0.05) for convergent validity.
Conclusion: Our results confirm that the TIS is an easy, intra-rater reliable, and a valid instrument for the measurement of trunk performance in ambulatory patients with NMD. TIS is a measure that can be completed easily and in a short time in rehabilitation clinics.

5.Electrocardiographic Changes and Their Prognostic Effect in Patients with Acute Ischemic Stroke without Cardiac Etiology
Aydın Kaya, Yıldız Arslan, Öner Özdoğan, Figen Tokuçoğlu, Ufuk Şener, Yaşar Zorlu
doi: 10.4274/tnd.12058  Pages 137 - 142
Amaç: Akut iskemik inme, elektrokardiyografi (EKG) sonuçları ve kardiyak enzim düzeyleri üzerinde etkili olmakla birlikte mekanizması açık bir şekilde belirlenememiştir. Amacımız akut iskemik inmede EKG ve kardiyak enzim değişikliklerini incelemek ve bu değişiklikler ile inme lokalizasyonu ve prognoz arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Çalışma 241 akut iskemik inme hastalarını içermektedir. Çalışmaya kardiyak aritmi ve inme öyküsü olmayanlar ile EKG ritmi ve süresini etkileyen ilaç kullanımı, akut veya kronik miyokardiyal enfarktüs öyküsü ve elektrolit dengesizliği olmayanlar dahil edildi. İnme vasküler risk faktörleri, kreatin kinaz-MB (CK-MB) ve TnI düzeyleri, EKG sonuçları incelendi.
Bulgular: Yaş ortalamaları benzer olan 123 hastada sağ hemisfer enfarktı ve 118 hastada sol hemisfer enfarktı vardı. HT sağ hemisfer infarktlarında daha sıktı (p=0,013). En sık karşılaşılan EKG anormallikleri; QTc uzaması (%31), ST depresyonuydu (%24). Sağ hemisferik ve serebellar enfarktı olan hastalarda CK-MB ve TnI düzeyleri anlamlı olarak daha yüksekti. QRS süreleri serebellar enfarktlarda daha uzun saptandı (p=0,05).
Sonuç: Akut iskemik inmeli hastalarda 24 saat içinde en sık görülen EKG anormalliği QTc uzamasıydı. Sağ hemisfer ve serebellar enfarktlı hastalarda CK-MB ve TnI düzeyleri belirgin yüksek bulundu.
Objective: Acute ischemic stroke has an effect on electrocardiography (ECG) results and cardiac enzyme levels, but its mechanism has not been clearly established. Our aim was to research ECG and cardiac enzyme changes in acute ischemic stroke and to investigate the association between these changes and stroke localizations and prognosis.
Materials and Methods: The study included 241 patients with acute ischemic stroke. Patients without cardiac arrhythmia, history of previous stroke, use of drugs affecting the pattern and duration of ECG rhythm and without acute or chronic myocardial infarction history and electrolyte imbalance were included. The vascular risk factors for stroke, creatine kinase-MB (CK-MB), and troponin I (TnI) levels, and ECG results were examined.
Results: One hundred twenty-three patients had right hemisphere infarcts and 118 patients had left hemisphere infarcts with the same mean ages. HT was more prevalent in right hemisphere infarcts (p=0.013). The most common ECG abnormalities were QTc prolongation (31%) and ST depression (24%). CK-MB and TnI levels were significantly higher in patients with right hemispheric and cerebellar infarcts. QRS durations were longer in cerebellar infarcts (p=0.05).
Conclusion: The most common ECG abnormality was QTc prolongation in patients with acute ischemic stroke within 24 hours. CK-MB and TnI levels were higher in patients with right hemisphere and cerebellar infarcts.

6.Validity, Reliability and Turkish Norm Values of the Clock Drawing Test for Two Different Scoring Systems
Derya Durusu Emek Savaş, Deniz Yerlikaya, Görsev G. Yener
doi: 10.4274/tnd.26504  Pages 143 - 152
Amaç: Saat çizme testi (SÇT) ülkemizde çok sayıda merkezde uygulanmakta olup saatin dairesinin hazır olarak sunulduğu versiyonun Türkiye popülasyonuna ait norm değerleri bulunmamaktadır. Bu çalışmada, SÇT’nin uluslararası literatürde en yaygın kullanıma sahip skorlama yöntemlerinden Manos ve Wu ile Shulman yöntemleri ile standardizasyonunun yapılması ve geçerlik ve güvenirliğinin test edilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmanın norm belirleme aşamasına 50-92 yaş aralığındaki 244 sağlıklı birey dahil edilmiştir. Yaş, eğitim ve cinsiyet değişkenlerinin SÇT puanları üzerindeki etkisi incelenmiş, yaş ve eğitime göre norm değerleri oluşturulmuştur. Ayrıca, iki puanlama yönteminin test-tekrar test güvenirliği, değerlendiriciler arası güvenirliği, eş-zaman geçerliği ve ölçüt geçerliği test edilmiştir. Ölçüt geçerliği için ROC eğrisi yöntemi kullanılarak, SÇT puanlarının sağlıklı bireyler, hafif kognitif bozukluk (HKB) olguları ve Alzheimer hastalarını ne düzeyde ayırt edebildiği incelenmiştir
Bulgular: Manos ve Wu yönteminde sağlıklı bireylerin SÇT puanları üzerinde yaş ve eğitim etkisi, Shulman yönteminde ise sadece eğitim etkisi olduğu saptanmıştır. Her iki yöntemin de test-tekrar test (Manos ve Wu için, 0,81; Shulman için, 0,72) ve değerlendiriciler arası güvenirliği (Manos ve Wu için, 0,98; Shulman için, 0,96) yüksek olup, birbirleriyle ve diğer kognitif tarama testleriyle yüksek düzeyde korelasyon gösterdiği bulunmuştur. ROC eğrisi altında kalan alan, sadece sağlıklı bireyler ile Alzheimer hastalarını ve sağlıklı bireyler ile HKB olgularını birbirinden ayırt etmede yüksek değerler göstermiştir.
Sonuç: Bu çalışmada, 50 yaş ve üzeri bireyler için ayrıntılı norm değerleri oluşturulmuştur. SÇT skorları yorumlanırken yaş ve eğitim düzeyi dikkate alınmalıdır. Her iki puanlama yönteminden elde edilen bulgular oldukça paralel olup, yüksek test-tekrar test ve değerlendiriciler arası güvenirlik ile yüksek eş-zaman ve ölçüt geçerliklerine işaret etmektedir.
Objective: The clock drawing test (CDT) version with the pre-drawn circle has been widely used in research and clinical practice without standardized Turkish norms. The present study aimed to standardize CDT scores according to the most frequently used scoring methods in the literature (Manos-Wu and Shulman) and to estimate the validity and reliability of both methods.
Materials and Methods: The norm determination phase of the study was performed with 244 healthy individuals in the age range of 50-92 years. The effects of age, education, and sex on the CDT scores were examined and normative data stratified by age and education were derived. Test-retest reliability, inter-rater reliability, and concurrent validity and criterion validity of the two scoring methods were tested. Criterion validity was assessed using the ROC analysis to examine the extent to which the CDT scores could distinguish among healthy individuals, patients with mild cognitive impairment (MCI), and patients with Alzheimer’s disease (AD).
Results: In the Manos-Wu method, age and education had significant effects on CDT scores of healthy individuals; however, in the Shulman method, only an education effect was found. Both methods had high test-retest reliability (Manos-Wu, 0.81; Shulman, 0.72) and inter-rater reliability (Manos-Wu, 0.98; Shulman, 0.96) and showed high correlations with each other and with other cognitive screening tests. The area under the ROC curve had high values only in discriminating between healthy individuals and AD, and healthy individuals and MCI.
Conclusion: In the present study, detailed normative data for individuals aged 50 and older were established. Age and education levels should be taken into account when interpreting CDT scores. Both scoring methods provided similar results in terms of high test-retest and inter-rater reliability, as well as high concurrent and criterion validity.

7.Evaluation of Seizure After Stroke in Stroke Unit
Yasemin Dinç, Gülnur Tekgöl Uzuner, Büşra Emir
doi: 10.4274/tnd.78545  Pages 153 - 158
Amaç: İnmenin akut veya geç döneminde epileptik nöbetler görülebilir. Risk faktörleri genç yaş, erkek cinsiyet ve hemorajik transformasyon olarak saptanmıştır. Amacımız akut iskemik inme tanısı ile kliniğimizde takip edilen hastaların 1 yıllık nöbet geçirme oranını, etiyolojik faktörlerini araştırmak ve yüksek riskli grupları belirlemektir.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya 01.01.2012 ile 01.01.2015 tarihleri arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı’nda akut iskemik inme tanısı ile takip edilen ve 1 sene boyunca düzenli poliklinik kontrolleri gerçekleşmiş 299 hasta retrospektif olarak taranarak dahil edilmiştir.
Bulgular: Çalışmamızda iskemik inmeli hastalarda trombolitik tedavinin inme sonrası nöbeti azalttığı (p=0,043), dekompresif kranyektomi (p=0,048) ve endovasküler tedavinin (p=0,032) ve kortikal tutulumun (p=0,003) inme sonrası nöbeti artırdığı bulunmuştur.
Sonuç: Çalışmamıza göre kortikal tutulum varlığı, taburculuk modifiye Rankin Skalası skoru 4 ve 5 olması, endovasküler tedavi uygulanan majör damar oklüzyonu varlığı ve dekompresif kranyektomi yapılmış olması yüksek riskli grubu oluşturmaktadır. Yüksek riskli gruplarda çift kör plasebo ilaç çalışması yapılması mümkün olmadığından prospektif gözlemsel ilaç çalışmaları yapılabilir.
Objective: Patients with stroke may experience epileptic seizures as acute phase (usually defined as the first 15 days) or late phase complications. Risk factors are young age, male sex, cortical involvement and hemorrhagic transformation. Our aim was to investigate the etiologic factors and to determine the high-risk groups for the 1 year seizure rate of patients who are followed up in our clinic with a diagnosis of acute ischemic stroke.
Materials and Methods: This study was included in a retrospective review of 299 patients who underwent regular out-patient clinic visits for 1 year followed by a diagnosis of acute ischemic stroke in the Department of Neurology at the Eskisehir Osmangazi University Faculty of Medicine between January 1st, 2012, and January 1st, 2015.
Results: We found that thrombolytic therapy in patients with ischemic stroke decreased post-stroke seizure (p=0.043), whereas decompressive craniectomy (p=0.048), endovascular treatment (p=0.032), and cortical involvement (p=0.003) increased post-stroke seizures.
Conclusion: According to our study, patients with cortical involvement, modified Rankin Scale score 4 and 5 at discharge, presence of major vascular occlusion treated with endovascular treatment, and those with decompressive craniectomy were high-risk groups. Prospective observational drug trials can be performed because double-blind placebo drug studies are not possible in high-risk groups.

CASE REPORTS
8.Two Families with SOD1 (L144F) and C9orf72 Gene Mutations and an Overview of Amyotrophic Lateral Sclerosis
Nazlı Gamze Bülbül, Yaprak Seçil, Nazlı Başak, Yeşim Beckmann, Hatice Sabiha Türe, Ceren Tunca, Aslıhan Özoğuz
doi: 10.4274/tnd.26214  Pages 159 - 164
Amiyotrofik lateral skleroz (ALS) üst ve alt motor nöronları etkileyen fatal seyirli nörodejeneratif bir hastalıktır ve etiyolojisi tam olarak bilinmemektedir. Hastalık, dünyada her 100.000 kişinin 2 ila 3’ünde görülmektedir. ALS olgularının çoğu sporadik olsa da, yaklaşık %5-10’unda genetik kalıtım öyküsü vardır. En fazla rastlanan gen mutasyonları C9orf72, süperoksit dismutaz 1 (SOD1), TDP43, FUS ve ubiquilin 2 olarak bilinmektedir. Çalışmamızda klinik, elektromiyografi ve genetik bulgularını kliniğimizde detaylı olarak gözlemleyebildiğimiz, SOD1 ve C9orf72 gen mutasyonu pozitif üç ailesel ALS olgusunu literatür eşliğinde sunmak istedik.
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a fatal neurodegenerative disease that affects both upper and lower motor neurons and its etiology is not fully understood. The incidence of ALS is 2-3/100,000 people in the world. Although ALS occurs sporadically in most patients, 5-10% of patients are thought to have genetic inheritance. The most common gene mutations are C9orf72, superoxide dismutase 1 (SOD1), TDP43, FUS, and ubiquilin 2. In our study, within the light of the literature, we wanted to represent three patients with familial ALS who had SOD1 and C9orf72 gene mutations, who were observed in detail in our clinic in terms of clinical, electromyographic, and genetic findings.

9.Kluver-Bucy Syndrome Following Herpes Simplex Encephalitis
Kasım Mulhan, Songül Şenadım, Elif Söylemez, Betül Tekin, H. Dilek Ataklı
doi: 10.4274/tnd.82598  Pages 165 - 167
Kluver-Bucy sendromu (KBS) görsel agnozi, hiperseksüalite, emosyonel davranış değişiklikleri, hiperoralite, hipermetamorfoz ve bellek bozuklukları ile karakterizedir. Sendrom anterior ve mediyal temporal lobları, sıklıkla bilateral olarak etkileyen patolojik tablolarda görülür. Herpes simpleks ensefaliti (HSE), özellikle temporal lobları etkilediğinden en fazla KBS’ye neden olan enfeksiyondur. Ayrıca tüm diğer nedenler arasında da, KBS’nin en sık nedeni olarak rapor edilmiştir. Bu yazıda nadir görülmesi nedeni ile HSE sonrası gelişen KBS olgusu sunulmuştur.
Kluver-Bucy syndrome (KBS) is characterized by visual agnosia, hypersexuality, emotional behavior changes, hyperorality, hypermetamorphosis, and cognitive dysfunction. The syndrome is often seen in pathologic states that destroy the anterior and medial temporal lobes, often bilaterally. Herpes simplex encephalitis (HSE) is the leading infectious cause of KBS owing to its frequent involvement of the temporal lobes. HSE is also the most common cause of KBS in general. In this paper, we present a rare case of KBS after HSE.

IMAGES IN CLINICAL NEUROLOGY
10.Coexistence of Atypical Ramsay Hunt Syndrome and Varicella-Zoster Virus Encephalitis
Bilge Koçer, Ayşe Seda Eren, Selim Selçuk Çomoğlu
doi: 10.4274/tnd.65624  Pages 168 - 170
Abstract | English Full Text

11.Central Nervous System Angiosarcoma: A Case Report
Ummu Serpil Sarı, Ayşın Kısabay, Gülgün Yılmaz Ovalı, Hatice Mavioğlu, Sinem Zeybek, Erkin Özgiray, Muhammed Fatih Sarı, Yeşim Ertan
doi: 10.4274/tnd.10693  Pages 171 - 174
Abstract | English Full Text

12.Differential Diagnosis of Cortical Blindness, Creutzfeldt-Jakob Disease, Heidenhain Variant
Yasemin Dinç, Ezgi Sezer Eryıldız, Atilla Özcan Özdemir
doi: 10.4274/tnd.37531  Pages 175 - 176
Abstract | English Full Text

13.Sporadic Creutzfeldt-Jakob Disease Presenting as Corticobasal Syndrome: A Rare Case
Murat Gültekin, Recep Baydemir, Mehmet Fatih Göl, Meral Mirza
doi: 10.4274/tnd.97992  Pages 177 - 179
Abstract | English Full Text

14.Crossed Cerebellar Diaschisis
Bülent Yıldız, Neslihan Köse, Mehmet Haydar Atalar, Halil Çaylak, Özlem Kayım Yıldız
doi: 10.4274/tnd.29577  Pages 180 - 181
Abstract | English Full Text

15.Postmenopausal Female with Unilateral Involuntary Movements
Venkatraman Indiran, Amish Aggarwal, T Ramachandra Prasad
doi: 10.4274/tnd.14890  Pages 182 - 183
Abstract | English Full Text

16.A Rare Cause of Myelopathy: Os Odontoideum
Mehmet Balal, Zeynep Selcan Şanlı, Meltem Demirkıran
doi: 10.4274/tnd.79059  Pages 184 - 185
Abstract | English Full Text

LETTERS TO THE EDITOR
17.Electrophysiologic Abnormalities in a Patient with Syringomyelia Referred for Asymmetrical Lower Limb Atrophy
Onur Akan, Mehmet Barış Baslo
doi: 10.4274/tnd.04372  Pages 186 - 187
Abstract | English Full Text

18.Recurrence of Sydenham’s Chorea
Gülten Tata
doi: 10.4274/tnd.24482  Pages 188 - 189
Abstract | English Full Text

19.Peripheral Nerve Complications After Bariatric Surgery
Bekir Enes Demiryürek, Kerem Karaman, Ali Bal
doi: 10.4274/tnd.37108  Pages 190 - 191
Abstract | English Full Text

20.Peripheral Blood B Cell Distribution of Patients with Multiple Sclerosis
Joob Beuy, Viroj Wiwanitkit
doi: 10.4274/tnd.86977  Page 192
Abstract | English Full Text

FRONTIERS IN NEUROLOGY
21.Adjunctive Everolimus Therapy for Treatment-resistant Focal-onset Seizures Associated with Tuberous Sclerosis: A Phase 3, Randomised, Double-blind, Placebo-controlled Study
Mustafa Karaoğlan
doi: 10.4274/tnd.78466  Pages 193 - 194
Abstract | English Full Text

22.A Novel Technique Regarding the Pathophysiology of Normal Pressure Hydrocephalus: Glymphatic Magnetic Resonance Imaging?
Halil Önder
doi: 10.4274/tnd.23911  Pages 195 - 196
Abstract | English Full Text

23.Traumatic Brain Injury During the Prodromal Phase of Parkinson’s Disease
Halil Önder
doi: 10.4274/tnd.77861  Pages 197 - 198
Abstract | English Full Text

24.Idarucizumab for Dabigatran Reversal-full Cohort Analysis (RE-VERSE AD Study)
Esme Ekizoğlu
doi: 10.4274/tnd.37233  Pages 199 - 200
Abstract | English Full Text 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Home        |        Contact
LookUs & OnlineMakale