e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Download Current Issue.

Volume : 28 Issue : 2 Year : 2022

Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print Submit Your Article Login Copyright Transfer Form
Turkish Journal of Neurology Indexed By
  Turk J Neurol: 22 (1)
Volume: 22  Issue: 1 - 2016
Hide Abstracts | << Back
1.Cover

Pages I - VIII

PERSPECTIVE
2.Could a Neurologist not be Interested in the Neurological Problems of Children and Adolescents?
Semih Ayta
doi: 10.4274/tnd.45722  Pages 1 - 2
Abstract | English Full Text

REVIEWS
3.The Acute Treatment of Migraine Attack in Adults and American Headache Society Evidence Assessment of Migraine Pharmacotherapies
Pınar Yalınay Dikmen
doi: 10.4274/tnd.93753  Pages 3 - 7
Migren sık görülen, kısıtlılık yaratan ve tekrarlayıcı birincil baş ağrısı hastalığıdır. Migren atak tedavisinin temel amacı migren atağının etkisini ve yarattığı kısıtlılığı azaltmaktır. Bu gözden geçirme öncelikle migrenin akut tedavisindeki klinik tavsiyeleri hatırlatmakta ve geçen yıl yayınlanan Amerikan Baş Ağrısı Derneği Migren Farmakoterapisi’nde Kanıt Değerlendirmesi özetlenmektedir.
Migraine is a common, the primary debilitating and recurring headache disorder. The main purpose migraine acute pharmacology is to reduce the impact and disability caused by the attack of migraine. This review primarily reminds clinical pearls in acute treatment of migraine and also summarizes the American Headache Society Evidence Assessment of Migraine Pharmacotherapies that published last year.

ORIGINAL ARTICLES
4.Applications of Botulinum Toxin at a Neurology Clinic: An Eleven-year Experience
Hasan Rifat Koyuncuoğlu, Seden Demirci
doi: 10.4274/tnd.04809  Pages 8 - 12
GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmanın amacı çeşitli nörolojik hastalıkların tedavisinde kullanılan Botulinum toksini (BoNT) ile olan deneyimlerimizi bildirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Nöroloji kliniğimizde 11 yıllık periyotta (Ocak 2003-Aralık 2014) takip edilen ve BoNT tip A enjeksiyonu uygulanmış olan 128 hasta retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: İncelenen 128 hastaya toplam 858 seans BoNT uygulanmıştı. Bunlar arasında, 456 seans uygulama yapılan 70 (%54,7) hastada hemifasyal spazm, 209 seans uygulama yapılan 24 (%18,8) hastada blefarospazm, 145 seans uygulama yapılan 21 (%16,4) hastada servikal distoni, 29 seans uygulama yapılan 8 (%6,3) hastada spastisite, 14 seans uygulama yapılan 3 (%2,3) hastada migren tipi baş ağrısı, 3 seans uygulama yapılan 1 (%0,8) hastada siyalore ve 2 seans uygulama yapılan 1 (%0,8) hastada üst ekstremite distonisi mevcuttu. Çalışma popülasyonunda enjeksiyon sonrası ortalama etki başlangıcı 7,11±2,34 gün, ortalama etki süresi 13,0±5,46 hafta, ve uygulama sonucu ortalama iyileşme miktarı %61,5±16,7 idi. Yapılan 858 enjeksiyon seansı ile ilişkili olarak toplam 27 (%3,14) yan etki kaydedildi. Yan etkilerin tümü hafif ve tolere edilebilirdi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuçlarımız BoNT tip A tedavisinin birçok nörolojik hastalıkta etkili ve güvenli bir tedavi yöntemi olduğunu göstermektedir.
INTRODUCTION: The aim of this study was to report our experience with Botulinum toxin (BoNT) in the treatment of various neurologic conditions.
METHODS: We conducted a retrospective analysis of 128 patients who received BoNT in our Neurology clinic during an 11-year period (January 2003 to December 2014). All patients received BoNT type A injections.
RESULTS: A total of 858 injections of BoNT were administered to 128 patients. Seventy (54.7%) patients with hemifacial spasm had 456 injection sessions, 24 (18.8%) patients with blepharospasm had 209 injection sessions, 21 (16.4%) patients with cervical dystonia had 145 injection sessions, 8 (6.3%) patients with spasticity had 29 injection sessions, 3 (2.3%) patients with migraine-type headache had 14 injection sessions, 1 (0.8%) patient with sialorrhea had 3 injection sessions, and 1 (0.8%) patient with upper-extremity dystonia underwent 2 injection sessions. The mean onset of effects after injection was 7.11±2.34 days, the duration of effect was 13.0±5.46 weeks, and the amount of improvement was 61.5±16.7% in all patients. A total of 27 (3.14%) adverse effects were recorded in 858 injection sessions. The adverse effects were mild and tolerable.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our results show that BoNT type A is an effective and safe therapy for various types of neurologic conditions.

5.Acute Stroke Through the Perspective of a County Hospital: Problems and Opportunities
Atay Vural
doi: 10.4274/tnd.72621  Pages 13 - 18
GİRİŞ ve AMAÇ: İnme dünya çapında en önemli halk sağlığı problemlerinden biri olup, ülkemizdeki mortalite sebepleri arasında ikinci sırada yer alır. İnme sonrası prognozun ve sağkalımın iyileştirilmesi amacıyla kullanılan en önemli yöntemlerden biri, ülkelerin kendi inme istatistiklerini düzenli olarak takip etmeleri ve eksik noktalarını tespit ederek gerekli önlemleri almalarıdır. Bunun için, sağlık hizmetlerinin çeşitli basamaklarında gerçekleştirilmiş istatistiksel çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu tarz çalışmalar genellikle üçüncü basamak araştırma hastanelerinde gerçekleştirilebilmektedir. Nüfusun önemli bir kısmının tedavi edildiği ikinci basamaktaki durum ise bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı, bir ilçe hastanesine bir yıl boyunca başvuran tüm akut inmeli hastaları inceleyerek, konuyla ilgili veri sağlamak, eksiklikleri tartışmak ve çözüm önerileri sunmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Temmuz 2013-Temmuz 2014 tarihleri arasında akut iskemik inme tanısı konulan tüm hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların demografik, klinik, radyolojik verileri ile başvuru süre ve Ulusal İnme Sağlık Ölçeği Skalası ‘National Institutes of Health Stroke Scale’ (NIHSS) skorları retrospektif olarak toplanmış, inme sınıflandırmaları yapılmıştır. Tüm hastalar inme sonrası en az bir yıl süreyle takip edilmiştir ve kümülatif sağkalım oranları Kaplan-Meier analiziyle hesaplanmıştır.
BULGULAR: Akut inme tanısı konulan 49 hastadan dördünde hemorajik inme saptanmış, iskemik inme tanısı alan 45 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Bu hastaların %44,4’ü (n=20) belirtilerin başlangıcını takiben ilk üç saatte, %4,4’ü (n=2) 3.-4,5. saatler arasında hastaneye başvurmuştur. İlk üç saatte başvuran hastaların %50’sinde (n=10) NIHSS 1-4 arası (hafif inme), diğer %50’sinde (n=10) NIHSS >=5 (orta veya ağır inme) tespit edilmiştir. Hastaların %37,1’inde (n=13) embolik, %20’sinde (n=7) büyük damar aterosklerozu, %8,6’sında (n=3) küçük damar hastalığı, %2,9’unda (n=1) arterial diseksiyon saptanırken, geri kalan %31,4’ünde (n=11) sebep bulunamamıştır.
Hastaların 21’inde takipte ölüm (exitus) gelişmiştir. Bir, üç ve on iki aylık sağkalım oranları sırası ile %82,2, %57,8 ve %53,3 olarak hesaplanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Akut iskemik inmeli hastaların ikinci basamakta tedavisi üçüncü basamağa göre daha zor şartlarda gerçekleştirilmektedir. İnme sonrası prognozun ülke genelinde iyileştirilebilmesi için gelişmiş ülkelerdekine benzer önlemlerin ülkemiz şartlarına uyarlanarak uygulanması gerekmektedir.
INTRODUCTION: Stroke is one of the most important public health issues worldwide, and ranks as the second highest cause of mortality in our country. Regular follow-up of stroke statistics and taking necessary precautions upon determining deficits by countries themselves constitute the most important way of improving prognosis and survival after stroke incidents. To achieve this goal, statistical studies should be performed at various levels of healthcare services. Tertiary care hospitals are the most suitable centers to perform these studies. However, the majority of the population receives service at secondary care centers where he actual statistics remain unknown. The objective of this study was to examine all patients with acute stroke who presented to a county hospital over a one-year period and obtain related data, discuss deficits, and provide solutionbased recommendations.
METHODS: All patients diagnosed as having acute stroke between July 2013-July 2014 were included in the study. Demographic, clinical, and radiologic data, in addition to the timing of presentation and baseline National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) scores were recorded retrospectively, and patients were classified by the type of stroke. All patients were followed up for at least one year after the stroke incident and cumulative survival scores were calculated using Kaplan-Meier analysis.
RESULTS: Hemorrhagic stroke was determined in four out of 49 patients with acute stroke; the 45 patients diagnosed as having ischemic stroke were included in the study. Among these, 44.4% (n=20) of the patients presented within the first three hours of onset of clinical symptoms, 4.4% (n=2) presented at 3.-4.5 hours. Baseline NIHSS was 1-4 (mild stroke) in 50% (n=10) of patients who presented in the first three hours, and >5 (moderate or severe stroke) in 50% (n=10) of the remaining patients. The etiologic cause was embolic in 37.1% (n=13), large artery atherosclerosis in 20% (n=7), small vessel disease in 8.6% (n=3), arterial dissection 2.9% (n=1), and undetermined in 31.4% (n=11) of the patients. Twenty-one patients died during follow-up. The survival rates at one, three, and twelve months were 82.2%, 57.8%, and 53.3%, respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Treatment of patients with acute stroke is more difficult at secondary care centers compared with tertiary care centers. Precautions taken in developed countries should be adapted to our country to improve stroke prognosis nationwide.

6.The Role of Ceruloplasmin in Neurodegeneration in Parkinson’s Disease
Reyhan Gürer, Şenay Aydın, Dilvin Gökçe, Tunahan Ayaz, Nihal Işık
doi: 10.4274/tnd.58751  Pages 19 - 25
GİRİŞ ve AMAÇ: İdiyopatik Parkinson hastalığında (İPH) oksidatif stres nöronal hücre ölümü üzerinde majör role sahiptir. Serüloplazmin ferrooksidaz aktivitesi ile ferröz demiri ferrik forma okside eder ve böylece hücrenin DNA, lipid ve protein bileşenlerini oksidatif hasardan korur. Bizim çalışmamızda proton manyetik rezonans spektroskopi (H-1 MRS) ile serüloplazmin eksikliğinin nörodejenerasyon üzerindeki etkisi araştırılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İPH tanılı 23 hasta ve 12 sağlıklı kontrol olguda iki yanlı putamen tek voksel H-1 MRS yöntemiyle incelendi. Her iki grupta N-asetil aspartat (NAA), kreatin (Cr) ve kolin (Cho) pik değerleri ve serum serüloplazmin düzeyleri belirlendi.
BULGULAR: İPH hastalarında semptomatik ekstremitenin kontralateral (KL) putaminal bölge NAA/Cho ve NAA/Cr oranı kontrol grubuna kıyasla anlamlı derecede düşüktü. Ayrıca İPH grubunda KL NAA/Cho ve NAA/Cr oranları ipsilateraline (İL) göre anlamlı derecede düşüktü (p<0,001). Semptomatik ekstremitenin İL putaminal bölgeye ait metabolit oranları karşılaştırıldığında sağlıklı kontrol ile İPH grubu arasında anlamlı fark saptanmadı. Serum serüloplazmin seviyeleri kontrol grubu ile karşılaştırıldığında İPH grubunda anlamlı derecede düşük saptandı (p<0,001). İPH grubunda KL putaminal NAA/Cho oranı ile serüloplazmin seviyeleri arasında anlamlı korelasyon saptandı (p=0,011).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda saptanan serum serüloplazmin düşüklüğü ile KL putamen NAA/Cho oranı arasındaki bu korelasyon serbest radikal aracılı nöronal hücre ölümünde serüloplazmin yetersizliğinin katkıda bulunabileceği hipotezini desteklemektedir.
INTRODUCTION: Oxidative stress has been implicated to play a major role in the neuronal cell death in idiopathic Parkinson’s disease (IPD). Ceruloplasmin is a ferroxidase that oxidizes toxic ferrous iron to its nontoxic ferric form and thus helps prevent oxidative damage to proteins, lipids, and DNA. The aim of this study was to determine the serum ceruloplasmin levels in patients with IPD and evaluate its role in neurodegeneration using hydrogen proton magnetic resonance spectroscopic imaging (H-1 MRSI).
METHODS: Twenty-three patients with the IPD and 12 healthy controls were studied using single-voxel H-1 MRSI of the bilateral putamen. The peak ratios of N-acetyl aspartate (NAA) to creatinine (Cr) and choline (Cho) were measured in both groups and serum ceruloplasmin levels were detected.
RESULTS: Compared with the controls, the ratios of NAA/Cho and NAA/Cr in putamen contralateral (CL) to the symptomatic limbs were significantly lower in patients with IPD. Also in the IPD group, CL NAA/Cho and NAA/Cr ratios were significantly lower than the ipsilateral (IL) values (p<0.001). There was no significant difference between ratios of metabolites in putamen IL to the symptomatic limbs in the IPD group compared with the healthy controls. The mean serum ceruloplasmin level of IPD patients was significantly lower than that of the control group (p<0.001). In the IPD group, a significant direct correlation was found between levels of ceruloplasmin and CL putamen NAA/Cho ratio (p=0.011)
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study the direct correlation between low levels of ceruloplasmin and CL putamen NAA/Cho ratio supports the hypothesis that ceruloplasmin deficiency may contribute to free radical-induced death of neuronal cells.

CASE REPORTS
7.Isolated Traumatic Musculocutaneous Distal Branch Neuropathy
Yaprak Seçil, Nazlı Gamze Bülbül, Gaye Eryaşar Yıldırım, Yeşim Beckmann
doi: 10.4274/tnd.38159  Pages 26 - 29
İzole muskülokutanöz nöropati, sıklıkla brakial pleksus süperior trunkus lezyonlarına bağlı olarak ortaya çıkmakta ve nadir görülmektedir. Muskülokutanöz sinir paralizisi proksimal ve distal olmak üzere iki Figurede karşımıza çıkmaktadır. Proksimal hasar motor ve duysal kayba yol açarken, distal hasar öncelikli olarak duysal kayıpla sonuçlanır. Burada, cerrahi işlem sonrası oluşan ve silik klinik semptomlarla ortaya çıkan izole distal muskülokutanöz sinir hasarı saptanan bir olgu sunulmuştur. Hastamızda nörolojik semptom ve bulgular oldukça silik iken elektrofizyolojik çalışmaların lezyon lokalizasyonunun saptanmasında son derece yardımcı olması benzer durumlarda elektrofizyolojik değerlendirmenin önemini göstermektedir.
Isolated musculocutaneous neuropathy is frequently associated with superior truncus lesions of brachial plexus and appears rarely. Musculocutaneous nerve palsy may occur in two patterns: proximal and distal injury. Proximal injury may cause motor and sensory deficits, but distal injury primarily causes sensory deficits. In our patient, neurologic symptoms were insignificant and electrophysiologic methods were very helpful for locating the lesion. Herein, we report a case of isolated distal branch musculocutaneous nerve injury with very occult clinical symptoms that resulted from a surgical procedure.

8.Acute Ischemic Stroke Associated with Low-voltage Electrical Injury: A Case Report
Hakan Doğru, Çetin Kürşad Akpınar, Levent Güngör, Kemal Balcı
doi: 10.4274/tnd.23865  Pages 30 - 32
Elektrik yaralanması günlük yaşamda sık görülen bir fiziksel yaralanmadır. Vasküler dokuların düşük direncinden dolayı, vasküler yaralanma ve tromboz genellikle yüksek voltaj elektrik yaralanmasındaki olgularda bulunur, ama düşük voltaj elektrik yaralanmasında nadiren bildirilmiştir. Akut inme elektrik yaralanmasının yaygın bir komplikasyonu değildir ve düşük voltajlı elektrik akımına bağlı az sayıda olgu bildirilmiştir. İskemik inmenin muhtemel mekanizması düşük voltaj elektrik yaralanmasının devamlı ve uzayan teması olabilir. Burada düşük voltaj elektrik yaralanmasını takiben gelişen iskemik inme olgusu sunuldu.
Electrical injuries are common physical injuries in daily life. Vascular injury and thrombosis are frequently found in cases of high-voltage electric injury because of the low resistance of vascular tissue, but are rarely reported in low-voltage electric injuries. Acute stroke is not a common complication of electrical injury, and only a few cases of acute stroke have been reported for low-voltage injures. Electric shock injury with low-voltage alternating currents and prolonged contact periods may possibly cause ischemic stroke. We present a case of a man who had a low-voltage electrical injury, by an ischemic stroke.

IMAGES IN CLINICAL NEUROLOGY
9.Megalencephalic Leukoencephalopathy with Subcortical Cysts on Three Tesla Magnetic Resonance Imaging
Venkatraman Indiran, Venkatraman Indiran
doi: 10.4274/tnd.90197  Pages 33 - 34
Abstract | English Full Text

FRONTIERS IN NEUROLOGY
10.Current Therapies in Ischemic Stroke
Esme Ekizoğlu
doi: 10.4274/tnd.94546  Pages 35 - 36
Abstract | English Full Text

MEETING HIGHLIGHTS
11.Meeting Highlights
Egemen İdiman
doi: 10.4274/tnd.54715  Pages 37 - 38
Abstract | English Full Text

12.News from ACTRIMS 2016
Murat Kürtüncü
doi: 10.4274/tnd.87369  Page 39
Abstract | English Full Text 
© Copyright 2022 Turkish Journal of Neurology
Home        |        Contact
LookUs & OnlineMakale