e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Download Current Issue.

Volume : 27 Issue : 3 Year : 2021

Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print Submit Your Article Login
Turkish Journal of Neurology Indexed By
  Turk J Neurol: 20 (2)
Volume: 20  Issue: 2 - 2014
Hide Abstracts | << Back
REVIEWS
1.Scientific Research and Scientific Performance Evaluation
Cumhur Ertekin
doi: 10.4274/tnd.80269  Pages 32 - 36
Bilim adamları ve bunların yayın ve atıfları, bilim dergileri ve bilim kurumları için geliştirilmiş “scientometric” ölçütler (atıflar ve H-indeks) gözden geçirilmiş ve bu duruma ait değerler Türkiye’dekilerle karşılaştırılmıştır. Ülkemizin bilimsel değerler açısından çok daha uzun bir yol katetmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
Scientometric measures were reviewed for the scientific papers of scientists (citations, H-index.. so on) and the measurement were also made for the scientific periodics and the institutes of scientific research. Scientometric values were compared to the related output of our country. Unfortunately we have reached a conclusion that our scientific research should have more efforts to approach to the level of the general scientific world.

ORIGINAL ARTICLES
2.Parkinson’s Disease and Headache
Halil Murat Şen, Tuğba Oruç Tunç, Levent Ertuğrul İnan
doi: 10.4274/tnd.79058  Pages 37 - 40
AMAÇ: İdiopatik Parkinson Hastalığı tanısı ile izlenen hastalarda baş ağrısı yakınmasının etiyolojisi ve sıklığı incelendi.
YÖNTEMLER: Çalışmaya Polikliniğimizde İdiopatik Parkinson Hastalığı tanısı alan 60 hasta ve kontrol grubu olarak benzer yaş ve cinsiyette 100 sağlıklı kişi dahil edildi.
BULGULAR: İdiopatik parkinson hastalığı’nın 26’sında (%43.3) baş ağrısı saptandı. Baş ağrısı olan ve olmayan hastaların yaşları arasında anlamlı bir fark yoktu (p= 0.1). Hastalığın süresi, baş ağrısı olmayan hastalarda baş ağrısı olanlarla karşılaştırıldığında anlamlı derecede uzundu (p= 0.02).
SONUÇ: İdiopatik parkinson hastalığı’nda baş ağrısı sıklığı, sağlıklı popülasyondan fazla değildir.
OBJECTIVE: The etiology and frequency of headache complaint were examined in patients diagnosed with idiopathic Parkinson’s disease.
METHODS: 60 patients diagnosed with idiopathic Parkinson’s disease in policlinic and a healthy control group of 100 people of similar age and sex were included in the study.
RESULTS: Headache was found in 26 of the patients (43,3%) with idiopathic Parkinson’s disease. There was not a significant difference between the ages of patients with and without headache (p=0,1). The duration of the disease was significantly longer in the patients without headache when compared to those with headache (p=0,02).
CONCLUSION: The frequency of headache in patients with idiopathic Parkinson’s disease is not higher than the healthy population.

3.Temporal Change of Cognitive Decline in Alzheimer’s Disease: The Results of Turquoise Alzheimer’s Working Group
Nilgün Çınar, Şevki Şahin, Miraç Ayşen Çakmak, Sibel Karşıdağ, Taç Grubu
doi: 10.4274/tnd.29592  Pages 41 - 46
AMAÇ: Bu çalışmada Alzheimer Hastalığı (AH)’nda görülen bilişsel kayıpların zamansal değişiminin gösterilmesi amaçlanmıştır. Bunun için, ilk vizitte ve 6 ay sonra yapılan Mini-Mental Durum Değerlendirme (MMDD) testinin faktöryel analizinden yararlanılmıştır.
YÖNTEMLER: Turkuaz Alzheimer Çalışma (TAÇ) Grubu tarafından çok merkezli olarak kayıtları tutulan, DSM-IV’e göre olası AH tanısı almış 268 (n: 152 hafif, n: 116 orta) olguya ait veriler uzamsal olarak değerlendirilmiştir. Özürlülük düzeyi, Global Bozulma Ölçeği ile belirlenmiştir. Faktör analizi için MMDD testinin 7 alt ölçeği (yer ve zaman oryantasyonu, anlık ve uzak bellek, lisan, dikkat/konsantrasyon, konstrüksiyonel praksi) ilk başvuru ve 6 ay sonrasında değerlendirilmiştir.
BULGULAR: İlk değerlendirmede, hafif AH grubunda, dikkat ve oryantasyon alt ölçekleri arasında anlamlı ilişki saptanmıştır. Hafif AH grubunun ikinci değerlendirmesi ile orta AH grubunun ilk ve ikinci değerlendirmelerinde, tüm alt ölçekler arasında belirgin ilişki saptanmıştır. Hafif AH grubunda, ilk değerlendirmede, zaman oryantasyonu, dikkat/konsantrasyon ve yakın bellek alt ölçekleri, yüksek faktöriyel yüke sahip bulunmuştur. İkinci değerlendirmede, uzak bellek ve dili değerlendiren alt ölçeklerin önemi artmıştır. Orta AH grubunda, her iki değerlendirmede, yer oryantasyonu yüksek faktörlü alt ölçekler arasına eklenmiştir.
SONUÇ: MMDD’nin faktöriyel analizi, hastalığın evresine ve süresine göre değişim gösterebilmektedir. Dikkat ve oryantasyondaki bozukluklar, AH olgularında saptanan ilk bulgular olmuştur. AH olguları, MMDD ile değerlendirilirken alt ölçeklerin bu özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.
OBJECTIVE: The aim of the present study was to evaluate the temporal change of the cognitive decline in Alzheimer's Disease (AD). For this reason, the factorial analysis of Mini-Mental State Examination (MMSE) Test was used in first visit and six months later.
METHODS: In this multicenter, longitudinal study, data of 268 (n: 152 mild, n: 116 moderate) cases, obtained from the ‘Turquoise Alzheimer Working Group’ in Turkey, were evaluated. The patients who were diagnosed with probable AD according to the DSM-IV criteria were included in the study. Disability was assessed by means of global deterioration scale. The MMSE, which has 7 components (time orientation, spatial orientation, immediate memory, attention/concentration, delayed recall, language, and constructional praxis), was applied to all patients at the baseline visit and 6 months later.
RESULTS: The baseline evaluation revealed a significant correlation between orientation and attention subscales in the mild AD group. At the second evaluation of mild AD group and at both evaluations of moderate AD group, there were stronger correlations among all subscales.
Subscales of time orientation, attention/concentration and immediate memory had higher factorial load in the first evaluation in mild AD group. Subscales of delayed recall and language were more significant in second evaluation. Subscale of spatial orientation was added in moderate AD group in both evaluation periods.
CONCLUSION: Factor analysis of MMSE subscales varied according to the stage and duration of the disease. Generally, disturbances in attention and orientation might be the first findings in AD groups. When assessing AD cases, the properties of subscales in MMSE should be considered.

4.Intraoperative Neurophysiological Monitoring to Prevent New Neurological Deficits in Spinal Tumor Cases
Elif Ilgaz Aydınlar, Pınar Yalınay Dikmen, Gökalp Sılav, Mehmet Zafer Berkman, İlhan Elmacı, Serdar Özgen
doi: 10.4274/tnd.93798  Pages 47 - 50
AMAÇ: Spinal tümör cerrahisi esnasında hastalara intraoperatif nöromonitörleme yaptık. Bu hastalarda postoperatif yeni nörolojik defisit gelişimini retrospektif olarak değerlendirdik.
YÖNTEMLER: Onyedisi erkek, 15’si kadın olmak üzere, 2-66 yaşlarında (ort 44±20) 32 spinal tümör hastası (8 servikal, 14 torakal ve 10 lumbosakral yerleşimli) değerlendirmeye alındı. Nöromonitörleme amacıyla bütün hastalar somatosensoriyel uyandırılmış potansiyeller (SEP), motor uyandırılmış potansiyeller (MEP) ve spontan elektromiyografi ile izlendi. Uygun vakalarda spinal MEP (D dalgası), bulbokavernöz refleksi (BKR) ve pudental SEP elde edildi.
BULGULAR: Beş vakada ameliyat sonrası geçici güç kaybı izlendi. Bu hastaların tümünde ameliyat esnasında nöromonitörleme bulgularında kalıcı ya da geçici değişiklikler dikkati çekti. Hiçbir vakada kalıcı güç kaybı görülmezken, 26 hastada tümör total ya da totale yakın, 4 hastada subtotal ve 2 hastada da parsiyel olarak eksize edildi.


SONUÇ: Medulla spinalisin lateral ve dorsal kolonların fonksiyonel bütünlüğü SEP ve müsküler MEP ile takip edilebilir. Uygun vakalarda spinal MEP, BKR ve pudental SEP ile nöral dokular hakkında ilave bilgi elde edilebilir. Vakalarımızda yanlış pozitif ve negatif sonuç ile karşılaşmadık. Spinal tümörlerde intraoperatif SEP ve MEP’in kombine kullanımı ile hastanın postoperatif nörolojik durumu hakkında güvenilir bilgi elde edilebileceğini düşünmekteyiz.


OBJECTIVE: Intraoperative neurophysiological monitoring was carried out in patients with spinal cord tumors. These patients were retrospectively evaluated for postoperative new neurological deficits.


METHODS: A total of 32 spinal tumor cases (8 servical, 14 thoracal, 10 lumbosacral); 17 male,15 female patients; between 2-66 years of age (mean 44,1± 20) operated in our center were evaluated. All of our cases were monitored with somatosensory evoked potentials (SEP) muscular motor evoked potentials (MEP) and free run electromiyography. Spinal MEP (D wave), bulbocavernousus reflex (BCR) and pudental SEP were obtained in appropiate cases.


RESULTS: Five cases represented with temporary new neurological deficits postoperatively. All of these patients’ neurophysiological recording showed some temporary or permanent deterioration during surgery. None of our cases had a new permanent deficit, whereas the tumor was removed totally or almost totally in 26, subtotally in 4 and partially in 2 cases.
CONCLUSION: The functional integrity of the lateral and dorsal columns of the spine can be assest by SEP and muscular MEP recording. Additonal information about the neurological tissue is given by spinal MEP, BCR and pudental SEP in appropiate cases. We did not experience any false positive and negative results in our cases and we believe that the combined use of intraoperative spinal and MEP in spinal column located tumors gives reliable information about postoperative neurological outcome.

CASE REPORTS
5.Aortic Dissection Cases Presenting with Neurological Deficit
Sibel Mumcu, Mücella Akgün, Dilek Necioğlu Örken
doi: 10.4274/tnd.80958  Pages 51 - 53
Aort diseksiyonu tanı konulmadığında ölümcül seyreden ve acil tedavi gerektiren bir hastalıktır. Aort diseksiyonunun en sık semptomları, ani göğüs veya sırt ağrısı olmakla birlikte bazı vakaların ağrısız olabileceği ve akut inme, mezenter iskemi, renal yetmezlik, miyokard enfarktüsü gibi atipik bulgularla prezente olabileceği bilinmektedir. Biz, acil servise atipik semptomlarla başvuran, iskemik inme tanısı ile kliniğimizde takip edilmekte iken, etiyolojiye yönelik yapılan tetkikler sonucunda aort diseksiyonu tanısı alan iki olguyu bildiriyoruz.
Aortic dissection can be fatal in case of underdiagnosis, and early treatment is essential for the survival. Although acute onset of chest or back pain is most common presenting symptoms, some patients might present with atypical findings such as acute stroke, mesenteric ischaemia, renal failure or myocardial infarction. Here, we report two cases presenting emergency room with atypical findings of aortic dissection which diagnosis is made during etiologic work up for ischemic stroke.

6.Primary Sjögren’s Syndrome with Sensory Ganglionopathy and Painful Legs and Moving Toes Syndrome
Mehmet Uğur Çevik, Sefer Varol, Eşref Akıl, Adalet Arıkanoğlu, İbrahim Batmaz, Ulaş Alabalık
doi: 10.4274/tnd.43434  Pages 54 - 56
Sjögren sendromu sikka semptomları olan kuru göz ve kuru ağız ile karekterizedir. Sjögren sendromu duyusal nöronopati ile ilişkili tek bağ doku hastalığıdır. Ağrılı bacak ve oynayan parmaklar sendromunda alt ekstremitelerde ağrı ve ayaklarda spontan hareketler görülmektedir. Sjögren sendromu ile ağrılı bacak ve oynayan parmaklar sendromu arasındaki ilişki nadir görülen bir durumdur.
Sjogren’s syndrome is characterized by the sicca syndrome, with dryness of the mouth (xerostomia) and the eyes (xerophthalmia). Sjogren's syndrome is the only connective tissue disease that has been associated with sensory neuronopathy. The syndrome of painful legs and moving toes consisting of pain in the lower limbs with spontaneous movements of the toes or feet. The association between Sjogren’s syndrome and painful legs and moving toes syndrome is a rare condition.

7.A Neurosyphilis Case Presenting with Cognitive Dysfunction, Epileptic Seizures, High Signal Intensity and Significant Atrophy in Left Amygdala/Hippocampal Region
Özden Arısoy, Burcu Altunrende, Mehmet Hamid Boztaş, Safiye Gürel, Fatma Sırmatel, Mustafa Sercan
doi: 10.4274/tnd.43534  Pages 57 - 61
Sifilis, genellikle cinsel yolla bulaşan kronik, multisistemik bir hastalıktır. Merkezi sinir sistemi tutulumu sekonder ve tersiyer evrelerde görülür. Nörosifilis; sekonder evrede sifilitik menenjit ve meningovaskülit, tersiyer evrede ise genel parezi (sifilitik demans), tabes dorsalis gibi tablolarla karşımıza çıkabilir. Ancak, antibiyotik kullanımının yaygınlaşması ile birlikte klasik nörosifiliz formları yerine, belirtilerin iç içe geçtiği atipik formlar daha sık görülmeye başlanmış, bu da tanı konmasını zorlaştırmıştır. Bu yazıda, trafik kazalarıyla sonuçlanan jeneralize tonik klonik nöbetler geçirerek kliniğe başvuran bir nörosifilis vakası sunulmuştur. Bu vakanın özelliği penisilin tedavisine rağmen, nöropsikolojik testlerde de gösterildiği üzere, dikkat azalmasına bağlı süreğen bellek sorunlarının olması ve manyetik rezonans görüntülemede sol amigdala/hipokampal bileşkede sinyal artışı ile belirgin atrofisinin olmasıdır.
Syphilis is generally a sexually transmitted, chronic, multisystemic disease. Central nervous system involvement occurs in secondary and teritary stages. Neurosyphilis presents itself as meningitis or meningovasculitis in secondary stage, and general paresis or tabes dorsalis in teritary stage. But, in the antibiotic era, instead of classical neurosyphilis forms, atypical forms with merged clinical symptoms started to occur more frequently making the diagnosis difficult. In this article, we present a neurosyphilis case who applied to the clinic with generalized tonic clonic convulsions resulting in trafic accidents. The characteristic of this case is ongoing memory problems due to attentional dysfunction as shown in neuropsychological tests despite penicilin treatment and the presence of a high signal intensity and significant atrophy in his left amygdala/hipocampal area in cranial magnetic resonance imaging.

8.Hemiballismus Secondary to Neuro-Behçet Disease: Case Report
Turgay Demir, Şebnem Bıçakçı, Miray Erdem
doi: 10.4274/tnd.82712  Pages 62 - 64
Behçet Hastalığı oral ve genital ülserler, cilt ve oftalmolojik bulguların gözlendiği multisitemik, inflamatuvar, tekrarlayıcı bir hastalıktır. Nörobehçet ise santral sinir sistemi etkilenmesinin olduğu hastalığın klinik formlarından birisidir. Nörobehçet olgularında ekstrapiramidal bulgular oldukça nadir görülmektedir. Biz bu yazıda akut hemiballismus ile prezente olan Nörobehçet olgusunu sunmak istedik.
Behçet’s Disease is a multisystemic, inflammatory, recurrent disorder with oral and genital ulcerations along with cutaneous and opthalmic symptoms. Central nervous involvement called Neuro-Behçet is one of the clinical forms of Behçet’s Disease. Extrapyramidal findings are rare in Neuro-Behçet. We report here a case with Neuro-Behçet disease presented with acute hemiballismus.

LETTERS TO THE EDITOR
9.Novel H7N9 Bird Flu and its Significance for Patients with Cerebrovascular Stroke
Joob Beuy, Viroj Wiwanitkit
doi: 10.4274/tnd.32548  Pages 65 - 66
Abstract | English Full Text 
© Copyright 2021 Turkish Journal of Neurology
Home        |        Contact
LookUs & OnlineMakale