e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Download Current Issue.

Volume : 28 Issue : 4 Year : 2022

Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print Submit Your Article Login Copyright Transfer Form
Turkish Journal of Neurology Indexed By
  Turk J Neurol: 12 (3)
Volume: 12  Issue: 3 - 2006
Hide Abstracts | << Back
1.Cover

Pages 173 - 184
Abstract

OTHER
2.Turkish Neurology Board Examination – Process, Results and Evaluation
Tülay Kansu, Şerefnur Öztürk, Aksel Siva, Mustafa Ertaş, Ayhan Çalışkan, İbrahim Durak, Arkadaşları
Pages 177 - 184
Bilimsel zemin: Türk Nöroloji Board Kurulu 2001 yılında kuruldu ve
çalışmalarına başladı. Bu kurulun önemli komisyonlarından olan sınav
komisyonu Ege Tıp Eğitimi Anabilim Dalı ile işbirliği içinde 03 Ekim 2004
tarihinde 40. Ulusal Nöroloji Kongresi sırasında ilk Türk Nöroloji Derneği
Yeterlilik Yazılı Sınavı’nı gerçekleştirdi. Bu sınavın hazırlık, uygulama ve
değerlendirme aşamaları, bu süreçte olan diğer nöroloji dernek yeterlilik
kurullarına yol göstermek ve nöroloji topluluğunun bu sürece bakış
açısını yansıtması nedeniyle yayımlanmak üzere hazırlandı.
Scientific background: The Turkish Neurological Society Executive
Committee began efforts to establish the Turkish Neurology Proficiency
Board in 2001, and this was achieved in 2004. The Examination
Committee, which is one of the key committees of this board, realized the
first Turkish Neurological Society written examination for proficiency with
the cooperation of Ege Medical Training Department in 2004 during the
40th National Neurology Congress. The preparation, application, and
evaluation stages of this examination have been prepared for publication,
to serve as a guide for the other neurology boards involved in this process,
and to reflect the view of the Turkish Neurological Society.

3.A Heterogeneous Group of Disorders: Spinocerebellar Ataxias, Their Genetic Bases and Molecular Diagnoses
Nazan SANER, A. Nazlı BAŞAK
Pages 185 - 194
Bilimsel zemin: Spinoserebellar ataksiler (SCA'lar) otozomal dominant geçiş gösteren, genetik ve klinik olarak heterojen yapıya sahip bir nörodejeneratif hastalık grubudur. Belli coğrafi bölgelerde yapılan toplum çalışmaları SCA alt-tiplerinin görülme sıklığının dünya genelinde 3/100 000 olduğunu gösterir. Temelde denge ve koordinasyon kaybı ile tanımlanan SCA'lar progresif, geç-başlangıçlı hastalıklardır. SCA alttiplerinin klinik bulguları büyük oranda örtüştüğü ve her bir SCA alt-tipi içerisinde bile klinik çeşitlilik gözlendiği için, sadece klinik özelliklere dayanarak SCA tanısı koymak güçtür. Bu bağlamda, SCA'la rın genetik etyolojilerinin belirlenmesi, bu hastalık grubunun tanımlanması ve sınıflandırılması, hastalara kesin tanı konulabilmesi için önem kazanır. Günümüzde geni ve mutasyonu tanımlanmış olan 12 otozomal dominant serebellar ataksinin moleküler tanısı yapılabilmektedir. Yukarıdaki sayıya gün geçtikçe yeni ataksi genlerinin eklenmesi moleküler tanı için, klinik özelliklerin, nöropatolojik bulguların, aile öyküsünün, hastalık başlangıç yaşının ve toplumlara özgü SCA dağılımının önemine işaret eder. Yorum: SCA 'ların seyrini durduracak tedavi yöntemleri henüz geliştirilememiş olsa da, moleküler analiz klinik tanının doğrulanması, klinik sürecin kabaca tahmin edilmesi, aile planlamasının yapılabilmesi için gereklidir. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki deneyimimiz, klinisyen-biyolog işbirliğinin doğru ve kesin SCA tanısı koymadaki önemini göstermektedir.
Scientific background: Spinocerebellar ataxias (SCAs) are a clinically and genetically heterogeneous group of neurodegenerative disorders that are inherited in an autosomal dominant manner. Population studies in certain geographical areas throughout the world indicate that the prevalence of SCA is 3/100 000. SCAs which are characterized by loss of balance and coordination, are progressive and late-onset disorders. Since the clinical symptoms of SCA subtypes significantly overlap, and since there is a high clinical variation even in each SCA subtype, the diagnosis of SCA patients, based on only clinical features, becomes difficult and complex. In this respect, the identification of the genetic etiology of SCAs is significant for understanding and classifying this group of disorders, and for definite diagnosis of patients. Today, molecular diagnosis of 12 autosomal dominant cerebellar ataxias with defined gene and mutations can be performed. The increase in the number of new ataxia genes suggests the guidance of well-defined clinical signs, neuropathological findings, family history, age of onset and population-specific SCA prevalence in molecular diagnosis. Conclusion: Although there has been no established therapy to prevent the progression of SCA yet, molecular analysis is required for the confirmation of cfinical diagnosis, the rough prediction of cfinical course and the family planning. Boğaziçi University experience reveals the importance of clinician-bench scientist cooperation and an intense dialogue for correct and definite SCA diagnosis.

ORIJINAL MAKALE
4.Cerebral Vein and Sinus Thrombosis: Clinical Evaluation
Levent Güngör, Nilgün Cengiz, Musa K. Onar
Pages 195 - 202
Bilimsel zemin: Serebral Venöz Tromboz, klinik seyir olarak pek çok nörolojik hastalığı taklit edebilir. Ağır bir bilinç etkilenmesi ve ciddi fokal defisitlere yol açabileceği gibi subklinik, yavaş seyirli, tek başına baş ağrısı gibi silik nörolojik belirtiler de oluşturabilir. Erken dönemde çekilen beyin tomografisinin genelde normal olması ya da erken tomografi bulgularının gözden kaçabilmesi nedeniyle tanısı zor olabilir. Tedavi verilmediğinde sakat bırakıcı ve mortal seyredebilecek bir hastalıktır. Amaç: Bu çalışmada kliniğimizde Serebral Venöz Tromboz tanısı almış olguların klinik ve laboratuvar özellikleri ortaya koyulmaktadır. Mevcut literatür bilgileri ışığında klinik yaklaşım tartışılmaktadır. Hastalar ve yöntem: Kliniğimizde dört yıllık süre içerisinde Serebral Venöz Tromboz tanısı almış 18 olgunun klinik ve demografik özellikleri ve radyolojik bulguları retrospektif olarak incelenmiştir. Sonuçlar: En sık karşılaşılan semptom baş ağrısı, en sık görülen patolojik bulgu papil ödem olmuştur. Mortalite oranı %11.11 bulunmuştur. En sık etkilenen dural yapılar, superior sagittal sinüs, transvers ve sigmoid sinüslerdir. Gebelik ve lupus antikoagülan varlığı en sık karşılaşılan presipitan durumlardır. İzlenimler: Serebral sinüs trombozu çok silik semptom ve bulgularla seyredebilir. Şüphelenildiğinde ilk tercih edilecek tanısal işlem beyin Manyetik Rezonans Görüntüleme ve MR Venografi olmalıdır. Neden olabilecek trombofilik ve sistemik hastalıklar ayrıntılı olarak araştırılmalıdır. Gerektiğinde antikoagülan tedavi güvenilir olarak verilebilir.
Cerebral Vein and Sinus Thrombosis: Clinical Evaluation Scientific background: Cerebral venous thrombosis may mimic many other neurological diseases clinically. Severe changes in consciousness and moderate focal neurological deficits could be seen. The syndrome may also be presented with subclinic, slowly progressive and soft neurological symptoms such as headache. The diagnosis is difficult because the initial computerized tomography is usually normal or the signs are not noticeable. It may be mortal or cause morbidity if the treatment is delayed. Objectives: In this study, we defined the clinical features and radiological findings of patients who have taken the diagnosis of cerebral venous sinus thrombosis. In the aspect of the present literature, clinical approach to Cerebral Sinus Thrombosis is discussed. Patients and Method: This is a retrospective study including 18 patients having the diagnosis of Cerebral Vein and Sinus Thrombosis in our clinic. The patient records and neuroradiology archives of the patients are evaluated. Results: The most common symptom was headache and the most common finding was papillaedema. The mortality rate was 11.11%. The most frequently affected sites were superior sagittal, sigmoid and transverse sinuses. Pregnancy andn lupus anticoagulant were the most common precipitating conditions. Conclusion: Cerebral Sinus Thrombosis may present with mild symptoms and findings. The first step diagnostic procedure is Magnetic Resonance imaging and MR Venography. The anticipating thrombophilic and systemic diseases should be investigated. If necessary, anticoagulant therapy is reliable and beneficial.

5.Neuro-Behçet's Syndrome and Neuroinflammatory Molecules
Ceyla İrkeç, Berna Arlı, İrem Yıldırım, Hale Zeynep Batur, Mehmet Uğur Çevik
Pages 203 - 208
Bilimsel zemin: Nörobehçet sendromunda serumda ve beyin omurilik sıvısında (BOS) interlökin 6 (IL-6) ve tümör nekroz faktör a (TNFa) düzeyleri aktif safhada yüksek bulunmuştur. IL-6'nın yükselmesi homosisteini aktive etmekte, homosistein ise TNF-a stimulasyonu yapmaktadır. Proinflamatuar sitokinlerin dışında kemokinlerin de NBS patogenezinde rol aldıkları düşünülmektedir. Nitekim CXCL8 ve CXCL10 BOS ve serumda yükseldiği gösterilmiş, MIP-1a ve RANTES ile ilgili çalışma dikkati çekmemiştir. Endotelin 1 (ET-1) ve nitrik oksit (NO) etyopatolojik moleküllerin BH'da aktif safhada yükseldiğini gösteren çalışmalar olmasına karşılık, NBS'da bu konu ile ilgili araştırmaya rastlanmamıştır.Amaçlar: Çalışmamızda NBS patogenezindeki rollerini araştırmak üzere nöroinflamatuar mediatörlerden TNF-a, IL-6, daha önce çalışılmamış olan MIP-1a, RANTES, homosistein, ET-1 ve NO düzeylerini aktif ve inaktif safhalarda kontrollerle karşılaştırmalı araştırmak amaçlandı. Gereç ve Yöntemler: 82 NBS, 196 nörolojik komplikasyonu olmayan BH ve 30 normal kontrol bireyde TNF-a, IL-6, MIP-1 a, RANTES, homosistein, ET-1 ve NO'in stabil metabolitlerinden NO2+NO3 düzeyleri incelendi.Sonuçlar: Aktif safhada inaktif safha ve kontrollere göre TNF-a, IL-6, daha önce çalışılmamış olan MIP-1a, RANTES gibi kemokinler ve homosistein, ET-1 ve NO düzeylerinin yüksek bulundu. İzlenimler: Bu immünoinflamatuar moleküllerin NBS patogenezinde karşılıklı etkileşerek rol aldıklarını ve bu noktadan hareketle tedavide hedefe spesifik immünoterapötik yöntemlerin yararlı olacağını düşündürmektedir.
Neuro-Behçet's Syndrome and Neuroinflammatory Molecules Scientific background: In Neuro-Behçet's Syndrome (NBS) tumor necrosis factor-a (TNF-a) and interleukin 6 (IL-6) levels are found to be high in serum and cerebrospinal fluid (CSF) at active stage. An increase in IL-6 activates homocysteine, which in turn stimulates TNF-a. It is suggested that chemokines alsa play a part in N85 pathogenesis in addition to proinflammatory cytokines. Furthermore, it has been demonstrated that CXCL8 and CXCL10 increase in serum and CSF while any study on MIP-1· and RANTES could not be noted. Although there are some studies that show an increase in etiopathological molecules of Endothelin 1 (ET-1) and nitric oxide (NO) at the active stage in Behçet's Disease (BD), a corresponding study could not be found with respect to NBS. Objectives: The aim was to study the levels of TNF-a and IL-6 of neuroinflammatory mediators as well as those of MIP-1a, RANTES, which had never been studied before, and homocysteine, ET-1 and NO levels at active and inactive stages in comparison to control subjects so as to investigate the roles of the foregoing in the pathogenesis of Neuro-Behçet's syndrome. Material and methods: Levels of TNF-a, IL-6, MIP- 1a, RANTES, homocysteine, ET- 7 and NO2+NO3, i.e. a stable metabolite of NO, were investigated in 82 patients with NBS, in 196 BD patients without any neurological complications, and in 30 normal control subjects. Results: At the active stage, the TNF-a and IL-6 levels and the levels of MIP-1a, RANTES, which had not been studied before, and those of homocysteine, ET-1 and NO were found to be high when compared to inactive stage and the control subjects. Conclusions: it is suggested that the said immunoinflammatory molecules interact with each other and are involved in NBS pathogenesis; and therefore, target-specific immunotherapeutic methods will prove helpful in treatment.

6.Clinical and Electrophysiological Findings in Patients with Spinal Cord Injury
Nurten UZUN, Derya ULUDÜZ, Azar RAHİMPANAH, Şafak Sahir KARAMEHMETOĞLU
Pages 209 - 214
Bilimsel zemin: Spinal kord yaralanmalarında (SKY) klinik nörolojik değerlendirme, hastaların mevcut durumu ve olası prognozu hakkında ön bilgi verebilmekte, fakat çoğunlukla yetersiz kalmaktadır. Lezyonun derecesini belirlemek ve klinik değerlendirmeler sırasında gözden kaçabilecek patolojik değişiklikleri saptamak, hastalığın prognozu hakkında daha fazla bilgi edinebilmek amacıyla, elektrofizyolojik incelemeler ile ortaya çıkarılacak bulgular oldukça faydalı olabilir.Amaç: Bu çalışmada SKY'li hastalarda klinik ve elektrofizyolojik bulguların karşılaştırılması amaçlanmaktadır.Gereç ve Yöntemler: SKY'li 31 hastanın motor ve duysal periferik sinir ileti incelemeleri, geç yanıtları, paraspinal, anal sfinkter ve ekstremite iğne elektomiyografisi, posterior tibial sinir skalp somatosensoriyel uyandırılmış potansiyel (SUP) yanıtları, sempatik cilt yanıtları (SCY) incelenmiş ve sonuçlar klinik bulgular ile karşılaştırılmıştır.Bulgular: Alt ekstremite sinir ileti incelemelerinde saptanan patolojiler ile spazm sıklığı ve hastalık süresi arasında ilişki saptanmadı. H refleksi (H-R) alınabilen hastalarda spastisite derecesi ve spazm sıklığı anlamlı olarak fazla bulundu (p<0.05). Spastisite derecesi arttıkça H-R/M yanıtı oranında artış gözlendi. Hastaların %25,B'inde alt ekstremitelerde, %48,4'ünde üst ekstremitelerde tuzak nöropatisi saptandı. SA derecesi ile derin tendon refleksleri ve tonus artışı arasında negatif korelasyon saptandı (p<0.001). SA saptanan hastalarda ortalama hastalık süresi anlamlı olarak kısa idi (p<0.05). Anal sfinkterde SA bulgularının şiddeti azaldıkça spastisitenin (p=0.01) ve spazm sıklığının arttığı (p= 0.04) saptandı. Paraspinal kaslarda SA bulguları ne kadar geniş alanda ise spastisite derecesi (p=0.001) ve spazm sıklığı o oranda az idi (p= 0.01 ). Sempatik cilt yanıtlarının kaybolduğu seviye, duyu seviyesinden ortalama 2 dermatom farklı bulundu. Klinik olarak tam spinal kord tutulumu olan bir hasta, elektrofizyolojik destekli kısmi yaralanma grubuna dahil edildi.Sonuç: SKY'li hastalarda elektrofizyolojik incelemelerin hastalığın klinik ve prognozu hakkında anlamlı bulgular verebileceği ve rehabilitasyonu yönlendirebileceği kanısına varılmışt ır.
Scientific background: Neurological examination can provide preliminary informations about the patients and prognosis but it is usually unsatisfactory. Neurophysiological investigations can provide more detailed information about the prognosis of the disease, such as; determining the severity of the lesion and detecting pathological changes that may be underestimated during the clinical evaluations. Objective: The aim of this study is to compare the clinical and the electrophysiological findings in patients with spinal cord injury. Material and methods: In 31 patients with spinal cord injury, we evaluated motor and peripheral nerve conduction velocities, paraspinal, anal sphincter, and extremity electromyographies (EMG); median and posterior tibial nerve somatosensorial responses (SEP); symphathetic clinical responses. Clinical and electrophysiological results were compared with statistical analysis. Results: There was no correlation between the disease duration and spasm frequency in lower extremities, but a significant correlation was found between the spasm frequency and spasticity severity in cases whom H reflexes could be obtained (p<0.05). H-RIM responses were increasing with the severity of spasticity. The electrophysiological findings revealed lower (25.8%) and upper (48.4%) extremity entrapment neuropathies in cases. There was a negative correlation between the deep tendon reflexes, increased tonus and SA severity (p<0.001). The patients with SA had significantly short disease duration (p<0.05). Severity of spasticity (p=0.001) and the frequency of spasms (p=0.04) were increasing with the decreasing severity of SA in anal sphincter. Besides this, we observed that, the more widely dispersed denervation in the paraspinal muscles, the less the level of lower extremity spasticity (p=0.001) and the frequency of the spasms (p=0.07). Symphathetic skin responses were disappeared with an average of two dermatomes below the sensorial level. Only one patient had an electrophysiological partial denervation though his neurological examination showed total spinal involvement.Conclusion: Electrophysiological investigations can yield significant information about the clinical findings and the prognosis of the disease.

OLGU SUNUMU
7.Adult-onset Neuronal Ceroid Lipofuscinosis Presenting with Early Onset Dementia
Neşe Tuncer, Kadriye Ağan, Aynur Mollahasanoğlu, Yasin Bez, Serap Şirvancı, Nalan Turan, Tülin Tanrıdağ
Pages 215 - 219
Bilimsel zemin: Erişkin yaşta başlayan nöronal seroid lipofuksinoz (Kufs Hastalığı) nadir görülen tanımlanması güç bir metabolik nörodejeneratif hastalıktır.Amaç: Psikiyatrik semptomlar ve ilerleyici bilişsel bozulması olan, miyelin kılıfında granüler osmiofilik depolanmalar ve Schwann hücre sitoplazmasında parmak izi profili gösterilen bir adult nöronal seroid lipofuksinoz olgusu tanımlanmaktadır.Tartışma: Erken başlangıçlı davranış değişikliği ve psikiyatrik semptomların da bulunduğu demans olgularında nöbet, motor bulguların ve aile anamnezinin varlığında ayırıcı tanıda nörodejeneratif bir metabolik hastalık olan Kufs hastalığı düşünülmelidir.
Scientific background: The adult onset form of neuronal ceroid lipofuscinosis (Kufs Disease) is a rare and poorly characterized entity of metabolic neurodegenerative disease.Objectives: We report a patient with psychiatric symptoms and progressive cognitive decline. We were able to show granular osmiophilic deposits in myelin sheath and fingerprint profile in Schwann celi cytoplasm indicating the presence of adult neuronal ceroid lipofuscinosis.Discussion: Kufs disease should be considered in the differential diagnosis of early onset, progressive cognitive decline with psychiatric symptoms, seizures and motor disturbances especially in patients with positive family history.

CASE REPORTS
8.Reversible Posterior Leucoencephalopathy (PLES) Syndrome
Dilaver Kaya, Alp Dinçer, Önder Us
Pages 220 - 225
Bilimsel zemin: Reversibl posterior lökoensefalopati sendromu (PLES),
baş ağrısı bulantı, kusma, bilinç değişikliği, görme alanı defekti ve
konvülsiyon ile karakterize kliniko-radyolojik bir sendromdur. Genellikle
malign hipertansiyon, gebelik toksemisi ve immünsüpresif tedaviler ile
ilişkilidir.
Amaç: Baş ağrısı, hipertansif atak, kuadranopi kliniği ile başvuran
hastada, kranial görüntüleme yapmanın önemi, PLES ayırıcı tanısında
diffüzyon MR kullanımının yararı ve nadir görülen bir PLES vakası
sunulacaktır.
Bulgular: Hipertansiyon ve böbrek yetmezliği saptanan 35 yaşındaki
erkek hastada, kranial MR, diffüzyon MR tetkikleri yapılmış ve yaygın
arka sistem lezyonları saptanmıştır.
izlenimler: PLES tanısı koyulan hastanın kan basıncı kontrolünü takiben
klinik ve radyolojik bulguları kısa sürede düzelmiştir.
Reversible Posterior Leucoencephalopathy (PLES) Syndrome
Scientific background: The posterior leucoencephalopathy (PLES) is a
clinico-radiological syndrome characterised by headache, nausea,
vomiting, disturbances in cognition, depressed level of consciousness,
visual abnormalities and convulsions. It is commonly associated with
malignant hypertension, toxemia of pregnancy or use of
immunosuppressive agents.
O b j e c t i v e: We, here, report a case of reversible posterior
leucoencephalopathy syndrome in a patient submitted with headache,
hypertension, quadranopia and the importance of performing cranial
imaging and the benefit of diffusion MRI in the differential diagnosis of
P L E S.
F i n d i n g s: MRI and diffusion MRI studies have been performed in a 35
year old male patient with hypertension and renal failure, and diffuse
posterior system lesions have been found.
C o n c l u s i o n: The patient’s clinical and radiologic recovery occurs
following control of blood pressure.

9.The Approach to the Problems of Bleeding and Thromboembolism
Dilek NECİOĞLU ÖRKEN
Pages 226 - 230
Abstract

10.Meetings, Seminars & Congresses

Pages 231 - 235
Abstract

11.
Türk Nöroloji Dergisi Editoryal Kurulu CSE'nin Temel Politikalarını Tanır

Pages 236 - 238
Abstract

12.Editorial Board of the Turkish Journal of Neurology Recognizes Basic Political Statements of the CSE

Pages 239 - 241
Abstract

13.
Türk Nöroloji Dergisi Yayın Kuralları

Pages 242 - 244
Abstract

14.Turkish Journal of Neurology Manuscript Criteria and Information

Pages 245 - 247
Abstract

15.International Organization of Psychophysiology (IOP) Associated with United Nations (New York) 13th World Congress of Psychophysiology The Olympics of the Brain

Pages 248 - 249
Abstract 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Home        |        Contact
LookUs & OnlineMakale