e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Download Current Issue.

Volume : 28 Issue : 2 Year : 2022

Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print Submit Your Article Login Copyright Transfer Form
Turkish Journal of Neurology Indexed By
  Turk J Neurol: 1 (1)
Volume: 1  Issue: 1 - 1995
Hide Abstracts | << Back
1.Cover

Pages I - IV

2.Editorial

Page V

DERLEME
3.THE THERAPY OF PARKINSON'S DISEASE: UNDERSTANDING AND MANAGING THE PROBLEMS
Bülent ELİBOL
Pages 9 - 16
Bu derlemede Parkinson hastalığının tedavisinde sık karşılaşılan sorunlar ve tedaviyöntemleri ele alınmakta, bu konudaki yeni gelişmelerden bahsedilmektedir. Tedaviye nezaman ve ne şekilde başlanacağı; kronik levodopa kullanımına bağlı komplikasyonlarınanlaşılması, bunlardan korunma ve çözüm yolları tartışılarak tedavide yeni stratejiler elealınmaktadır.
The common probleıns of the therapy of Parkinson's disease and the recent developments on their management are reviewed. The controversial issues of when to start tbe treatment and how to treat are discussed. Following the consideration of understanding, the management and the prevention of the chronic levodopa complications; the new treatment strategies are mentioned.

4.Role of Ca2+ in Ischemic Injury of CNS White Matter
Mehmet DEMİRCİ
Pages 17 - 20
Klinik önemine karşın, beyaz maddede iskemik zedelenmenin mekanizmaları hakkında azşey bilinmektedir. Son yıllardaki çalışmalar erken dönemdeki anoksik hasarın ekstraselülerortamda kalsiyum varlığına ve myelinizasyona bağlı olduğunu göstermiştir. Anoksikdepolarizasyonun intraselüler Na+'u artırması sonucunda Na+ Ca2+ değiştiricisi ters yöndeçalışmakta ve hücre içine Ca2+ akışına neden olmaktadır. Premyelinize ve amyelinize liflerde erken anoksik hasar görülmemesi, Ca2+ akışının aksonlarda Ranvier düğümü bölgesinde gerçekleştiği düşüncesini desteklemektedir. Beyaz maddede intraselüler Ca2+'artışının tetiklediği olaylar zinciri ve anoksinin glial hücrelerde ele intraselüler Ca2+'artışına yol açıp açmadığı bilinmemektedir.
Despite the clinical importance, little is known about the mechanisms of ischemic injury inwhite matter. Studies over the past few years showed that early anoxic injury in white matter depends on the presence of extracellular Ca2+ and myelination. An increase in [Na+]i due to anoxic depolarization causes reverse operation of the Na+-Ca2+ exchanger, which mediates Ca2+ influx during anoxia. The resistance of premyelinated and amyelinated axons to anoxic injury suppoıts the hypothesis that Ca2+ influx occurs at nodes of Ranvier in axons. it is not known what cascades of events are triggered by Ca2+ influx in white matter, and whether anoxia induces increases in intracellular Ca2+ in also glial cells.

5.Prognostic Value of Hypertension in Acute Stroke Patients
Hadiye ŞİRİN, Ayşe SAĞDUYU, Önder AKYÜREKLİ
Pages 21 - 25
Bu çalışmada 107'si enfarkt 40'ı hemoraji 147 inme olgusunda, hastaneye kabuldeki kanbasıncı değerinin prognoza etkisi ve ilk 7 gündeki tansiyon değişiklikleri araştırılmıştır.Hemisferik enfarkt ve hemoraji olmak üzere iki grupta ele alınan olgular kliniğe kabuldekikan basıncı yükseklikleri yönünden karşılaştırıldığında istatistiki olarak anlamlı bir farksaptanmamıştır. Her iki grupta da kliniğe kabuldeki kan basıncı değerinin prognoz üzerineetkisi olmadığı, bütün olgularda sistolik kan basıncının ilk 7 gün içinde belirgin olarakdüştüğü (p<0.05), diastolik kan basıncında değişiklik olmadığı görülmüştür.
The prognostic value of admission bloocl pressure (BP) and BP changes during the first 7days were investigatecl in 147 acute stroke patients of whom 40 had intracerebralhemorrhage ancl 107 had hemispheric infarction. The patients were evaluatecl in two groups according to the lesion type; infarct and hemorrhage. There was no statistical significans between the admission bloocl pressures of both groups. We also coulcl not find any relation between blood pressures and outcome, but we demonstrated a marked fail in systolic BP levels during the first 7 days, with no or little change in diastolic BP levels in all patients.

6.Intravenous Immunoglobulin Treatment in Patients With Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy
Sevim ERDEM, Kubilay VARLI, Gülay NURLU, Okay SARIBAŞ, Ersin TAN
Pages 26 - 31
Kronik inflamatuar demyelinizan poliradikülonöropati (KIDP) progresif, simetrik, proksimal ve distal kuvvetsizliğin birlikte görüldüğü, immün mekanizmalara bağlı demyelinizan bir polinöropatidir. Beyin omurilik sıvısında protein artması, sinir iletim süresinin uzaması ve sinir biyopsisinde demyelinizasyon ile mononükleer hücre infiltrasyonu görülmesi belli başlı özellikleridir. Tedavide steroidler ve diğer immünsupressif ajanlar, plazmaferez ve intravenöz immünglobulin (IVIg) kullanılmaktadır. Bu çalışmada literatür özeti yanında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'nda 2 yıl içerisinde takip ettiğimiz, steroid tedavisine cevap vermeyen veya steroid kullanımına kontrindikasyonu bulunan 10 vakada ( 4 K, 6 E) IVIg kullanımının sonuçları sunulmaktadır. Bulgularımıza göre IVIg tedavisi ile geçici düzelme sağlanabilmekte ancak hastalar idame tedaviye ihtiyaç duymaktadırlar.
Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy (CIDP) is a peripheral nerve diseasewith a relapsing remitting or progressive course. The main clnical symptom is symmetricalpresentation of both proximal and distal weakness. It is thought to be an autoimmunedisorder. Increase in cerebrospinal fluid protein; slowing of motor and sensory nerveconcluction velecities ancl clemyelination with ınononuclear cell infiltration in sural nervebiopsies confirm the diagnosis. Steroids and other immunsupressive agents, plasmapheresis and intravenous immunoglobulin (IVIg) are the most effective therapeutic agents. We present 10 steroid unresponsive CIDP patients (4 female, 6 male) who were treated with IVIg in Hacettepe University Faculty of Medicine within 2 years. Although the patients had an initial good response to the therapy, they required maintenence therapy

OLGU SUNUMU
7.Kearns-Sayre Syndrome: Case Report
Babürhan GÜLDİKEN, Ufuk UTKU, Ersin TAN, Nurgül AYDIN
Pages 32 - 35
Mitokondrial ensefalomiyopatiler, mitokondrial DNA yapısındaki bozukluğa bağlı olarakortaya çıkan, ender görülen multisistem tutulumlu hastalıklardır. Bunlardan en iyitanımlanmış olanlar MERRF ( miyoklonik epilepsi, ragged-red fibers), MELAS ( mitokondrialensefalomiyopati, laktik asidoz, stroke-like episodes) ve KSS (Kearns-Sayre Sendromu)' dur.Bu hastalıkların nöroradyolojik bulguları ile ilgili sınırlı çalışmalar mevcuttur. Kearns-Sayre Sendromunda bilgisayarlı beyin tomografisinde bazal ganglion kalsifikasyonları sık bildirilirken, birkaç olgu sunumunda T2-ağırlıklı MRI görüntülemesinde beyin sapı, serebellum ve diensefalik yapılarda hiperintens lezyonlar tanımlanmıştır. Biz bu çalışmamızda Kearns-Sayre Sendrom'lu bir olgumuzu klinik, MRI ve patoloji bulguları ile tartıştık.
The mitochondrial encephalomyopathies caused by a disorder in the mitochondrial DNAstructure are rare multisystem diseases. MERRF (myoclonic epilepsi, ragged-red fibers),MELAS ( mitochondrial ensefalomyopathy, lactic acidosis, stroke-like episodes) and KSS(kearus-Sayre Syndrome) are the well known mitochondrial encepbalomyopathies. Thereare limited reports about their neuroradiological findings. In Kearns-Sayre Syndrome hasalganglionic calcifications are often seen in CT, but only in a few case reports hyperintenslesions in the brain stem, cerebellum and diencephalic stuctures on T2- weighted MR images are demonstrated. In this study we discussed a KSS patient with his clinical, MRI and pathological findings.

8.
İNTRASEREBRAL HEMATOMLARDA KLİNİK TABLOLAR
Kaynak SELEKLER, Mehmet Akif TOPÇUOĞLU
Pages 36 - 46
Abstract

9.
YAZARLARA ÖNERİLER
Mehmet DEMİRCİ
Pages 47 - 50
Abstract

10.
TİKLOPİDİN

Pages 51 - 58
Abstract

OTHER
11.DERNEK'TEN HABERLER

Page 59
Abstract

12.KONGRELER

Pages 60 - 61
Abstract 
© Copyright 2022 Turkish Journal of Neurology
Home        |        Contact
LookUs & OnlineMakale