e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 26 Sayı : 1 Yıl : 2020

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
 
  Arama


Alzheimer Tipi Demans Tanılı Hastalarda Cinsiyete ve Evrelere Göre Serum Ürik Asit Seviyelerinin Değerlendirilmesi [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2019; 25(2): 76-81 | DOI: 10.4274/tnd.galenos.2019.85698  

Alzheimer Tipi Demans Tanılı Hastalarda Cinsiyete ve Evrelere Göre Serum Ürik Asit Seviyelerinin Değerlendirilmesi

Tamer Yazar1, Hülya Olgun Yazar2
1Ordu State Hospital, Clinic of Neurology, Ordu, Turkey
2Ordu University Training and Research Hospital, Clinic of Neurology, Ordu, Turkey

Amaç: Alzheimer tipi demans (AH) tanılı hastalarda hastalık evresine göre serum ürik asit (ÜA) seviyelerinin tespiti ile oksidatif stresin hastalık etiyolojisindeki rolüne ve hastalık evresinin ilerlemesi üzerindeki olası etkilerine yönelik veriler toplanması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışma, Clinical Dementia Rating Scale (CDR) kriterlerine göre evrelere ayrılan 180 hasta ve hastalarla aynı yaş aralığında sağlıklı 150 birey ile gerçekleştirilmiştir. Retrospektif olarak yapılan çalışmamızda, birden fazla bilişsel alanda bozukluk gösteren ve National Institute of Neurological and Communicative Disorders and Stroke-Alzheimer’s Disease and Related Disorders Association tanı kriterlerine göre olası AH tanısı konulmuş hastalara CDR, Mini-Mental Test (MMSE), Geriatrik Depresyon Rating Scale (GDRS), kontrol grubundaki bireylere MMSE ve GDRS uygulanmıştır. Hasta ve kontrol gruplarında 12-14 saat açlıktan sonra biyokimyasal çalışmalar için venöz kan örnekleri alınmıştır.
Bulgular: AH tanılılarda, hastalık evrelerindeki artışa paralel olarak kadın ve erkeklerde istatistiksel olarak anlamlı seviyede yaş ve hastalık sürelerinin arttığı, ÜA ve albümin seviyelerinin azaldığı tespit edilmiştir (p<0,05).
Sonuç: Çalışmamız, ÜA’nın serum seviyelerindeki hastalık evrelerindeki ilerlemeye paralel olarak tespit edilen azalmanın AH ile doğrudan ilişkili olduğu hipotezini desteklemektedir. AH gibi kronik, ilerleyici hastalıkların başlangıç evrelerinde tespiti ve önlemler alınabilmesi için, serum albümin ve ÜA seviyesi gibi kolay ulaşılabilir, az maliyetli parametrelerdeki değişikliklerin erken dönemde tespiti, AH tanısı konulduktan sonra uygulanan tedavilerin hastalığı önleyici etkilerinin kısıtlılığı dikkate alındığında önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Alzheimer hastalığı, demans, oksidatif stres, ürik asit, cinsiyet


Tamer Yazar, Hülya Olgun Yazar. Assessment of Serum Uric Acid Levels According to Sex and Stage for Patients with Alzheimer-type Dementia. Turk J Neurol. 2019; 25(2): 76-81

Sorumlu Yazar: Tamer Yazar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2020 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale