e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 25 Sayı : 2 Yıl : 2019

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
 
  Arama


Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Polikliniği’ne Başvuran Epilepsi Hastalarının Demografik ve Klinik Özellikleri [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2018; 24(4): 298-307 | DOI: 10.4274/tnd.14238  

Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Polikliniği’ne Başvuran Epilepsi Hastalarının Demografik ve Klinik Özellikleri

Alevtina Ersoy, Ceyda Tanoğlu, Hasan Yaşar, Tuğçe Özdemir Gültekin
Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Erzincan, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı; Erzincan ilinde epilepsi hastalarının demografik ve klinik özelliklerini incelemektir.
Gereç ve Yöntem: Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Polikliniği’ne Ocak 2016-Ağustos 2017 tarihleri arasında başvuran yetişkin 548 epilepsi hastası dahil edildi. Hastaların yaş, cinsiyet, epilepsi süresi, risk faktörleri, nöbet sıklığı ve tipi, kullanılan ilaç sayısı, komorbid hastalıklar, elektroensefalografi (EEG) ve nörogörüntüleme sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: Hastanın 283’ü erkek (%51,6), 265’i kadın (%48,4) idi. Yaş ortalaması 40,64±17,9, ortalama hastalık süresi 11±11 yıldır. Hastaların %52,2’sinde epilepsi risk faktörleri saptandı. Hastaların %46,8’inde nörogörüntülemede, %48,2’sinde ise EEG’de patolojik bulgu saptandı. Hastaların %13’ü ayda birden fazla nöbet geçiriyordu. Hastaların %8,9’unda beş yıldır nöbetsizlik dönemi mevcuttu. Hastaların %54,8’inde fokal, %44,5’inde jeneralize başlangıçlı nöbet türü mevcuttu. Hastaların %58,9’u monoterapi, %40,3’ü politerapi almaktaydı. Hastaların %27,7’sinde epilepsiye diğer hastalıklar eşlik etmekteydi. Cinsiyetler arasında epilepsi başlangıç yaşı ve süresi, nöbet sıklığı, kullanılan ilaç sayısı, psikiyatrik komorbidite, EEG’de ve nörogörüntülemede patolojik bulguların varlığı açısından anlamlı fark bulunmamıştı (p>0,05). On sekiz yaş ve üzeri epilepsi hastalarında nörogörüntülemede patolojik bulgu anlamlı olarak yüksekti (p=0,004). Aynı hastalarda EEG bozukluğu daha sık saptanmıştı (p=0,001). Epilepsi süresi, psikiyatrik semptomları olanlarda olmayanlara göre daha uzun (p=0,005), kullanılan antiepileptik ilaç sayısı daha fazlaydı (p=0,000).
Sonuç: Epilepsi birçok özelliği açısından cinsiyet farkı göstermemektedir. Erişkin başlangıçlı epilepsi hastalarında nörogörüntüleme ve EEG’de patolojik bulgulara sık rastlanmaktadır. Psikiyatrik hastalıkların eşlik etmesi epilepsinin daha uzun ve dirençli seyri ile ilişkilidir.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, epidemiyoloji, nörogörüntüleme, komorbidite


Alevtina Ersoy, Ceyda Tanoğlu, Hasan Yaşar, Tuğçe Özdemir Gültekin. Demographic and Clinical Characteristics of Patients with Epilepsy Admitting to Neurology Outpatient Clinic of Erzincan University Mengucek Gazi Training and Research Hospital. Turk J Neurol. 2018; 24(4): 298-307

Sorumlu Yazar: Alevtina Ersoy, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2019 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale