e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 25 Sayı : 4 Yıl : 2019

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
 
  Arama


İdiyopatik Parkinson Hastalığı Tanısı Olan Hastalarda Evrelere Göre C-reaktif Protein/ Albümin Oranlarının Değerlendirilmesi [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2019; 25(3): 123-128 | DOI: 10.4274/tnd.galenos.2019.13334  

İdiyopatik Parkinson Hastalığı Tanısı Olan Hastalarda Evrelere Göre C-reaktif Protein/ Albümin Oranlarının Değerlendirilmesi

Tamer Yazar1, Hülya Olgun Yazar2
1Ordu Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Ordu, Türkiye
2Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Ordu, Türkiye

Amaç: İdiyopatik Parkinson hastalığı (İPH) tanısı olan hastalarda hastalık evresine göre serum C-reaktif protein (CRP)/albümin oranının tespiti ile etiyopatogenezde enflamasyonun ve oksidatif stresin rolüne ve bu oranın hastalık evresinin ilerlemesi üzerindeki olası etkilerine yönelik veriler toplanması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışma, modifiye Hoehn ve Yahr (H&Y) kriterlerine göre evrelere ayrılan 151 hasta ve hastalarla aynı yaş aralığında 150 sağlıklı gönüllü ile gerçekleştirilmiştir. Retrospektif olarak yapılan çalışmamızda, “Birleşik Krallık Parkinson Hastalığı Derneği Beyin Bankası” tanı kriterlerine göre İPH tanısı konulan hastalara Birleşik Parkinson Hastalığı Değerlendirme Ölçeği ve H&Y ölçekleri uygulanmıştır. Hasta ve kontrol gruplarında 12-14 saat açlıktan sonra biyokimyasal çalışmalar için venöz kan örnekleri alınmıştır.
Bulgular: İPH grubunda serum albümin seviyelerinin düşük olduğu, serum CRP seviyesi ve CRP/albümin oranlarının yüksek olduğu gözlenmiştir (p<0,05). CRP/albümin oranının serum seviyelerinin hastalık evrelerindeki ilerlemeye paralel olarak istatistiksel olarak anlamlı düzeyde arttığı tespit edilmiştir (p<0,05).
Sonuç: Çalışmamız, enflamasyon ve oksidatif stresin bir biyobelirteci olarak CRP/albümin oranının İPH etiyopatogenetik sürecinin bir göstergesi olarak kullanılabileceği hipotezini destekler niteliktedir. İPH gibi kronik, ilerleyici hastalıkların başlangıç evrelerinde tespiti ve önlemler alınabilmesi için, serum CRP/ albümin oranı gibi kolay ulaşılabilir, az maliyetli parametrelerdeki değişikliklerin değerlendirilmesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: İdiyopatik Parkinson hastalığı, enflamasyon, CRP/albümin oranı, oksidatif stres, hastalık evresi


Tamer Yazar, Hülya Olgun Yazar. Evaluation of C-reactive Protein/Albumin Ratio According to Stage in Patients with Idiopathic Parkinson Disease. Turk J Neurol. 2019; 25(3): 123-128

Sorumlu Yazar: Tamer Yazar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2020 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale