e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 23 Sayı : 4 Yıl : 2017

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
 
  Arama


Turk J Neurol: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Alkol Kullanımı Sonrası Gelişen Kompartman Sendromu ve Rabdomiyoliz Olgusu
A Case of Compartment Syndrome and Rhabdomyolysis After Alcohol Consumption
Çimen Arife Atalar, Cansu Söylemez, Fergane Memmedova, Ufuk Emre
 (63 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

2.
Akut bilateral pitozisle başvuran olgu: SURF-1 mutasyonu
A Case With Acute Bilateral Ptosis: SURF-1 mutation
Özge Dedeoğlu, Deniz Yüksel, Çiğdem Genç Sel, Mustafa Kılıç, Kader Karlı Oğuz, Beril Talim
 (44 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

3.
Als tedavisinde yeni bir seçenek: Edaravone
A new treatment option for ALS: Edaravone
Erdi Şahin
 (133 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

4.
Nadir görülen spontan intrakranyal hipotansiyon vakası
A rare presentation of spontaneous intracranial hypotension
Cihat Uzunköprü, Volkan Çakır, Şehnaz Arıcı, Yeşim Beckmann
 (128 kere görüntülendi)

5.
Varyant bir sturge weber olgusu
A variant Sturge Weber case report
Sinan Eliaçık
 (128 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

6.
Akut myeloid löseminin hipotalamus tutulumuna bağlı santral diyabetes insipidus
Acute myeloid leukemia with hypothalamic involvement causing central diabetes insipidus
Furkan Ufuk, Mehmet Duran, Mehmet Sercan Ertürk
 (152 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

7.
Epilepsi Tanısıyla Takip Edilen Hastada Atrioventriküler Blok
Atrioventricular Block in Patient Followed with the Diagnosis of Epilepsy
Gülin Morkavuk, Güray Koç, Yalçın Gökoğlan, Hasan Kutsi Kabul, Alev Leventoğlu, Zeki Gökçil
 (88 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

8.
MYASTHENİA GRAVİS’TE BiLATERAL İNTERNÜKLEER OFTALMOPLEJİ
Bilateral Internuclear Ophtalmoplegia In Myasthenia Graves
Gülhan Sarıçam, Ebru Bilge Dirik, Şener Akyol, Ömer Anlar
 (78 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

9.
Serebral Palsy ve Genetik
Cerebral Palsy and Genetics
Nihan Hande Akçakaya, Nihan Hande Akçakaya, Zuhal Yapıcı, Uğur Özbek
 (78 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

10.
cerebral venous sinus thrombosis presenting as cortical blindness
Harpreet Singh, Manoj Yadav, Jasminder Singh, Neeraj Kumar, Kiran Basavaraju
 (45 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

11.
Subdural Hematoma bağlı Koreiform Hareket Bozukluğu: Olgu sunumu
Choreiform Movement Disorder associated with Subdural Hematoma: Case report
Ahmet Özşimşek
 (116 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

12.
Colloid cyst causing varying obstructive hydrocephalus
Venkatraman Indiran, Mohideen Fathima Seeni Mohamed, Rengarajan Santhanam, Prabakaran Maduraimuthu
 (47 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

13.
Adıyaman İlinde İnme Tiplerinin Demografik Özellikleri
Demographic Characteristics of Strokes Types in Adiyaman
Yaşar Altun, İrfan Aydın, Abdullah Algın
 (91 kere görüntülendi)

14.
Rostral pons infarktına bağlı gelişen dizartri-beceriksiz el sendromu
Dysarthria-clumsy hand syndrome due to rostral pontine infarct
Halil Önder
 (72 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

15.
İnme Sonrası Erken Başlangıçlı Nöbetler: Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi Deneyimi
Early Seizures After Stroke: Neurogical Intensive Care Unit Experience
Şadiye Gümüşyayla, Gönül Vural
 (92 kere görüntülendi)

16.
Esansiyel Tremorda Ultrason Odaklı Talamotominin Etkinliği
Efficiency of Focused Ultrasound Thalamotomy in Essential Tremor
Halil Önder
 (107 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

17.
İzole Orta Serebral Arter Oklüzyonlarında İntravenöz Trombolitik Tedavinin Yeri: BT Anjiyografi Çalışması
Efficiency of Intravenous Thrombolytic Therapy in Isolated Middle Cerebral Artery Occlusions: A CT Angiography Study
Ezgi Sezer Eryıldız, Atilla Özcan Özdemir
 (93 kere görüntülendi)

18.
Fampridin therapy in multiple sclerosis; we should think twice!
Mohamed S A Mohamed
 (50 kere görüntülendi)

19.
Dijital substraksiyon anjiografi sonrası subaraknoid kanamayı taklit eden baş ağrısı: Olgu sunumu
Headache like subarachnoid hemorrhage after digital substraction angiography: Case report
Fettah Eren, Ahmet Hakan Ekmekci, Hakan Karabağlı, Şerefnur Öztürk
 (148 kere görüntülendi)

20.
Periferik Fasiyal Sinir Paralizisi Zemininde Kontralateral Hemifasiyal Spasm
Hemifacial Spasm Revealing Contralateral Peripheral Facial Palsy
İpek Güngör Doğan, Hande Alibaş, Kayıhan Uluç, Elif Kocasoy Orhan
 (45 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

21.
High resolution thin T2 weighted MRI sequence as diagnostic aid in hemifacial spasm
Venkatraman Indiran, Amish Aggarwal
 (51 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

22.
Hiperglisemi ile İlişkili Hemikore ve Eş Zamanlı Akut İskemik İnme: Olgu Sunumu
Hyperglycemia Induced Hemichorea and Simultaneous Acute Ischemic Stroke: A Case Presentation
Melek Çolak Atmaca, Murat Mert Atmaca
 (83 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

23.
“Psödoaltıncı Kranyal Sinir Felci” İle Gelen İdiyopatik Orbital Myozit Olgusu: Nörogörüntülemenin Önemi
Idıopathıc Orbıtal Myosıtıs Case Wıth “Pseudosixth Nerve Palsy”: Importance Of Neuroımagıng
Zeynep Ezgi Balçık, Sezin Alpaydın Baslo, Oya Öztürk, Songül Şenadım, Cengiz Dayan, Hatem Hakan Selçuk, Hayrunnisa Dilek Ataklı
 (151 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

24.
Akut inme tedavisinde intravenöz trombolitik tedavi: Sorunlar ve çözümler (Bölüm 2)
Intravenous thrombolytic therapy in acute stroke: Problems and solutions (Part 2)
Mehmet Akif Topcuoglu, Ethem Murat Arsava, Atilla Özcan Özdemir, Erdem Gürkaş, Dilek Necioğlu Örken, Şerefnur Öztürk
 (69 kere görüntülendi)

25.
Multipl Skleroz Hastalarında Mortalite
Mortality in patients with multiple sclerosis
Sümeyra Samli, Murat Kürtüncü
 (70 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

26.
Hareketle İlişkili Dilin Nöral Temelleri: Parkinson Hastalığında Yapılan Çalışmalar
Neural Foundations of Action Related Language: Studies in Parkinson's Disease
Ece Bayram, Muhittin Cenk Akbostancı
 (178 kere görüntülendi)

27.
Paraneoplastik nörolojik sendromlar: Nadir ancak beklenenden daha sık dokuz olgu ile literatür derlemesi
Paraneoplastic neurological syndromes: Rare but more common than expected literature review with nine cases
Hülya Uluğut Erkoyun, Sevgin Gündoğan, Yaprak Seçil, Yeşim Beckmann, Tülay Kurt İncesu, Hatice Sabiha Türe, Galip Akhan
 (158 kere görüntülendi)

28.
Gebeliğin Tetiklediği Susac Sendromlu Bir Olgu Sunumu
Pregnancy Induced Susac Syndrome: A Case Report
Nuray Can Usta, Cavit Boz, Mehmet Özmenoğlu
 (83 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

29.
Kanbasıncı Yüksekliğinin Eşlik Ettiği Primer Baş Ağrılı Hastalarda Tedaviye Yanıt; Prospektif Gözlemsel Pilot Bir Çalışma
Response of Treatment in Primary Headaches Patients With Hypertension: A Prospective Observational Pilot Study
Abdullah Cüneyt Hocagil, Hilal Hocagil, Volkan Ülker
 (86 kere görüntülendi)

30.
Postüral denge eğitim programının esansiyel tremorlu kişilerde denge, yürüyüş ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesine etkisi
The effects of a postural balance training program on balance, gait, and health-related quality of life in persons with essential tremor
Bilge Kara, Turhan Kahraman, Melda Soysal Tomruk, Berril Dönmez Çolakoğlu, Özge Yılmaz Küsbeci
 (105 kere görüntülendi)

31.
Normal basınçlı hidrosefali patofizyolojisi üzerine yeni bir teknik: Gilenfatik MRG?
A novel technique regarding the pathophysiology of Normal pressure hydrocephalus: Glymphatic MRI?
Halil Önder
 (43 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

32.
Nadir bir Myelopati nedeni; Os Odontoideum
A rare cause of myelopathy; Os Odontoideum
Mehmet Balal, Zeynep Selcan Şanlı, Meltem Demirkıran
 (51 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

33.
Tuberoskleroz ile ilişkili, tedaviye dirençli fokal başlangıçlı nöbetler için yardımcı everolimus tedavisi: 3 aşamalı, randomize, çift kör, plasebo kontrollü çalışma
Adjunctive everolimus therapy for treatment-resistant focal-onset seizures associated with tuberous sclerosis (exıst-3): a phase 3, randomised, double-blind, placebo-controlled study
Mustafa Karaoğlan
 (44 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

34.
Nöromusküler hastalarda gövde kontrolünün değerlendirilmesi: Gövde Bozukluk Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirliği
Assessment of trunk control in patients with neuromuscular diseases: Validity and reliability of the Trunk Impairment Scale
Yasemin Parlak Demir, Sibel Aksu Yıldırım
 (56 kere görüntülendi)

35.
Santral Sinir Sistemi Angiosarkomu-Bir Olgu Sunumu
Central Nervous System Angıosarcoma: A Case Report
Ummu Serpil Sarı, Ayşın Kısabay, Gülgün Yılmaz Ovalı, Hatice Mavioğlu, Sinem Zeybek, Erkin Özgiray, Muhammed Fatih Sarı, Yeşim Ertan
 (39 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

36.
Kronik Migren: Hastalık yükü, komorbidite ve tedavi
Chronic Migraine: Burden, Comorbidities and Treatment
Aynur Özge, Derya Uluduz, Osman Özgür Yalın, Seden Demirci, Uğur Uygunoğlu, Aksel Siva
 (85 kere görüntülendi)

37.
Atipik Ramsay Hunt Sendromu Ve Varisella-Zoster Virus Ensefaliti Birlikteliği
Coexistence Of Atypical Ramsay Hunt Syndrome And Varicella-Zoster Virus Encephalitis
Bilge Koçer, Ayşe Seda Eren, Selim Selçuk Çomoğlu
 (55 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

38.
Çapraz serebellar diaşizis
Crossed cerebellar diaschisis
Bülent Yıldız, Neslihan Köse, Mehmet Haydar Atalar, Halil Çaylak, Özlem Kayım Yıldız
 (72 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

39.
SOD1(L144F) ve C9ORF72 Gen Mutasyonları Saptanan İki Aile ve ALS'ye Genel Bakış
Detected SOD1 (L144F) and C9orf72 Gen Mutation of Two Families and Overview of ALS
Nazlı Gamze Bülbül, Yaprak Seçil, Nazlı Başak, Yeşim Beckmann, Hatice Sabiha Türe, Ceren Tunca, Aslıhan Özoğuz
 (104 kere görüntülendi)

40.
kortikal körlüğün ayırıcı tanısı, creutzfeldt jakob hastalığı, heidenhain varyantı
differantial diagnosis of cortical blindness, creutzfeldt jakob disease, heidenhain variant
Yasemin Dinç, Ezgi Sezer Eryıldız, Atilla Özcan Özdemir
 (51 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

41.
Kardiak Etyoloji Dışlanan Akut İskemik İnme Hastalarında EKG Değişiklikleri ve Prognostik Etkileri
ECG changes and their prognostic effect in acute ischemic stroke patients without cardiac etiology
Aydın Kaya, Yıldız Arslan, Öner Özdoğan, Figen Tokuçoğlu, Ufuk Şener, Yaşar Zorlu
 (68 kere görüntülendi)

42.
Asimetrik alt ekstremite atrofisi ile başvuran bir siringomiyeli olgusunda elektrofizyolojik bozukluklar
Electrophysiological abnormalities in a syringomyelia case referred for asymmetrical lower limb atrophy
Onur Akan, Mehmet Barış Baslo
 (43 kere görüntülendi)

43.
İnme merkezinde inme sonrası nöbetin değerlendirilmesi
Evaluation of seizure after stroke in stroke unit
Yasemin Dinç, Gülnur Tekgöl Uzuner, Büşra Emir
 (95 kere görüntülendi)

44.
Dabigatranın Etkisinin Tersine Çevrilmesi İçin İdarucizumab-Tüm Kohort Analizi (RE-VERSE AD çalışması)
Idarucizumab for Dabigatran Reversal-Full Cohort Analysis (RE-VERSE AD study)
Esme Ekizoglu
 (40 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

45.
Herpes Simpleks Ensefaliti Sonrası Gelişen Kluver-Bucy Sendromu Olgusu
Kluver-Bucy Syndrome after Herpes Simplex Encephalitis
Kasım Mulhan, Songül Şenadım, Elif Söylemez, Betül Tekin Güveli, H. Dilek Ataklı
 (165 kere görüntülendi)

46.
Bariatrik Cerrahi Sonrası Gelişen Periferik Sinir Komplikasyonları
Peripheric Nerve Complications After Bariatric Surgery
Bekir Enes Demiryurek, Kerem Karaman, Ali Bal
 (43 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

47.
Postmenopausal female with unilateral involuntary movements
Venkatraman Indiran, Amish Aggarwal, T Ramachandra Prasad
 (39 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

48.
Sydenham koresi rekürrensi
Recurrence of Sydenham's chorea
Gülten Tata
 (41 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

49.
Kortiko bazal sendrom ile prezente olan sporadik Creutzfeldt-Jakob hastalığı: Nadir bir olgu
Sporadic Creutzfeldt-Jakob disease presenting as Corticobasal Syndrome: A Rare Case
Murat Gültekin, Recep Baydemir, Mehmet Fatih Göl, Meral Mirza
 (62 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

50.
Nörolojide Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi
The Assesment of Efficacy of Traditional and Complementary Medicine Practices in Neurology
Hale Zeynep Batur Çağlayan, Esra Erkoç Ataoğlu, Seda Kibaroğlu
 (100 kere görüntülendi)

51.
Parkinson Hastalığının Prodromal Döneminde Travmatik Beyin Hasarı?
Traumatic Brain Injury in the Prodromal Phase of Parkinson Disease?
Halil Önder
 (38 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

52.
Saat çizme testinin iki farklı puanlama sisteminin Türkiye normları ve geçerlik-güvenirlik çalışması
Validity, reliability and Turkish norm scores of the clock drawing test for two different scoring systems
Derya Durusu Emek Savaş, Deniz Yerlikaya, Görsev G. Yener
 (65 kere görüntülendi)

53.
Akut Orta Serebral Arter İnfarktı Olan Bir Hasta Neden Entübe Olur?
Why Does A Patient With Acute Middle Cerebral Artery Infarction Being Intubated?
Tuğçe Mengi, Taner Çalışkan, Özgecan Kaya, Erdem Yaka
 (96 kere görüntülendi)

54.
İlk yakınma olarak pitoz ve diplopi ile başvuran nörosifiliz: Olgu sunumu
Neurosyphilis with pitosis and diplopia as the first complaint: Case report
Fettah Eren, Recep Aygül, Hakan Ekmekci, Şerefnur Öztürk
 (44 kere görüntülendi)

55.
Çocukluk çağı dirençli epilepsilerine ketojenik diyet uygulamalarının etkisi
The effect of ketogenic diet treatment to childhood drug resistant epilepsy
Gizem Özata Uyar, Nevin Şanlıer
 (183 kere görüntülendi) 
© Copyright 2018 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale