e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Download for Issue.

Volume : 22 Issue : 4 Year : 2016

Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print Submit Your Article Login
Turkish Journal of Neurology Indexed By
 
  Search


The Prevalence of Fibromyalgia in Patients with Restless Legs Syndrome [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2016; 22(4): 161-166 | DOI: 10.4274/tnd.04764  

The Prevalence of Fibromyalgia in Patients with Restless Legs Syndrome

Nesrin Helvacı Yılmaz1, Emir Cantürk2, Özge Arıcı Düz1, Bilge Parlakoğlu3, Burcu Polat1, Engin Çakar4, Sema Demirci1, Ahmet Mithat Tavlı1, Didem Taşkın1, Ayşe Pınar Doğru3, Lütfü Hanoğlu1, Fahriye Feriha Özer1
1Department of Neurology, Istanbul Medipol University, Faculty of Medicine, Istanbul
2Department of Cardiovascular Surgery, Istanbul Medipol University, Faculty of Medicine, Istanbul
3Department of Pschiatry, Istanbul Medipol University, Faculty of Medicine, Istanbul
4Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Istanbul Medipol University, Faculty of Medicine, Istanbul

Objective: To determine the prevalence of fibromyalgia (FM) in patients with Restless legs syndrome (RLS), and to evaluate the relationship of FM and the scales of quality of life.
Materials and Methods: Thirty patients aged between 18-65 years (20 females, 10 males) with RLS and 30 healthy control subjects (17 female, 13 male) participated in our study. The patients were assessed using the the RLS Severity Rating Scale. The Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI), Beck Depression Inventory, Beck Anxiety Questionnaire, and Quality of Life Short form-36 (SF-36) were given to both the patient and control group. The American College of Rheumatology criteria were used to diagnose FM.
Results: The average age of the patients was 44.73±11.23 years, the average age of the control group was 46.00±12.23 years. The prevalence of FM was 36.7% in the patient group and 6.7% in the control group (p=0.01). PSQI, depression and anxiety scores were significantly worse in the patient group (p=0.0001; p=0.004; p=0.000). The patients with RLS had higher scores of mental health, social functioning, pain, and general perception of SF-36, and scale for the evaluation of quality of life (p=0.004; p=0.023; p<0.001; p=0.001; p=0.13); the scores for physical and emotional limitations did not differ between the patient and the control group. However, if a patient with RLS had additional FM symptoms, the general perception scores of the body were worse (p=0.029). When we compared the scores of the patients with both RLS and FM with the healthy group, the anxiety scores were the most increased (three times).
Conclusion: The prevelance of FM was frequent (36.67%) in patients with moderate and severe RLS. RLS impairs quality of life. However, coexistence of the two diseases only worsened patients’ assessments of their own health score, and affected their anxiety scores the most.

Keywords: Fibromyalgia, Restless legs syndrome, Short form-36


Huzursuz Bacaklar Sendromlu Hastalarda Fibromiyalji Görülme Sıklığı

Nesrin Helvacı Yılmaz1, Emir Cantürk2, Özge Arıcı Düz1, Bilge Parlakoğlu3, Burcu Polat1, Engin Çakar4, Sema Demirci1, Ahmet Mithat Tavlı1, Didem Taşkın1, Ayşe Pınar Doğru3, Lütfü Hanoğlu1, Fahriye Feriha Özer1
1İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Çalışmamızın amacı Huzursuz bacaklar sendromlu (HBS) hastalarda fibromiyalji (FM) sıklığını belirlemek, yaşam kalitesi ölçekleri ve FM arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza 18-65 yaş arasında HBS tanısı almış 30 hasta (20 kadın, 10 erkek) ve 30 sağlıklı kontrol (17 kadın, 13 erkek) katıldı. Hasta grubuna HBS Ağırlık Derecesi Ölçeği uygulanırken, hem hasta hem de kontrol grubuna Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ), Beck Depresyon Ölçeği, Beck Anksiyete Ölçeği ve Yaşam Kalitesi Kısa form-36 (KF-36) verildi. FM tanısı için Romatoloji Amerikan Koleji tarafından düzenlenen kriterler kullanıldı.
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 44,73±11,23 yaş, kontrol grubun yaş ortalaması 46,00±12,23 yaş idi. Hastaların %36,7’sinde FM varken, kontrol grubunun %6,7’sinde vardı (p=0,01). Hastaların PUKİ, depresyon ve anksiyete skorları anlamlı olarak daha kötüydü (p=0,0001; p=0,004; p=0,000). Yaşam kalitesini değerlendirme ölçeğine (KF-36) göre ise HBS’si olanlarda enerji, ruhsal sağlık, sosyal fonksiyon, ağrı ve genel algı puanları anlamlı olarak daha yüksekken (p=0,004; p=0,023, p=0,0001; p=0,001; p=0,13), fiziksel ve emosyonel kısıtlılık puanları arasında kontrol grubu ile fark saptanmadı. Ancak HBS olanlarda ek olarak FM varlığı sadece vücut genel algı değerinde kötüleşmeye neden olmaktaydı (p=0,029). HBS ve FM bulguları olan hastalar hiçbir hastalığı olmayan grupla karşılaştırılınca en çok anksiyete puanlarında (üç kat) artma olduğu tespit edildi.
Sonuç: Orta ve şiddetli HBS’li hastalarda FM sıktır (%36,67). HBS yaşam kalitesini bozmaktadır. Ancak iki hastalığın birlikteliği sadece hastaların kendi sağlıklarını değerlendirme skorlarını kötüleştirmekte ve en çok anksiyete skorlarını olumsuz etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Fibromiyalji, Huzursuz bacak sendromu, Kısa-form-36


Nesrin Helvacı Yılmaz, Emir Cantürk, Özge Arıcı Düz, Bilge Parlakoğlu, Burcu Polat, Engin Çakar, Sema Demirci, Ahmet Mithat Tavlı, Didem Taşkın, Ayşe Pınar Doğru, Lütfü Hanoğlu, Fahriye Feriha Özer. The Prevalence of Fibromyalgia in Patients with Restless Legs Syndrome. Turk J Neurol. 2016; 22(4): 161-166

Corresponding Author: Nesrin Helvacı Yılmaz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF (Turkish)
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2017 Turkish Journal of Neurology
Home        |        Contact
LookUs & OnlineMakale